โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู อาจารย์ ด้านมาตรฐาน สมรรถนะวิชาชีพและหลักสูตรสอดคล้องกับ thailand 4.0

โพสต์5 มิ.ย. 2560 20:20โดยณัฐวุฒิ เกตวงษา   [ อัปเดต 5 มิ.ย. 2560 20:24 ]

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2 จัดโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู อาจารย์ ด้านมาตรฐาน สมรรถนะวิชาชีพและหลักสูตรสอดคล้องกับ thailand 4.0 โดย ดร.มนูญ แก้วแสนเมือง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2 เป็นประธาน เปิดโครงการ เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู คณาจารย์ บุคลากร  ให้มีสมรรถนะวิชาชีพให้สอดคล้องกับ Thailand 4.0 พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ ผู้บริหาร ครู อาจารย์  บุคลากร ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องในยุคปัจจุบัน สามารถเป็นแนวทางการดำเนินการสถาบันฯ ให้มีมาตรฐานและสามารถผ่านการประกันคุณภาพระดับดีขึ้นไป และยังพัฒนาแรงงานด้านวิชาชีพให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับปัจจุบัน  จัดโครงการระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2560 ณ โรงแรมหนองหาร ดิ เอลลิแกนท์ สกลนคร    อ่านต่อ>>>>
Comments