โครงการพัฒนาครู คณาจารย์ บุคลากร ให้มีสมรรถนะวิชาชีพให้สอดคล้องกับ Thailand 4.0 (กิจกรรมเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมการบินของบุคลากรทางการศึกษา Upgrade and Transition Procedures)

โพสต์5 มิ.ย. 2560 20:31โดยณัฐวุฒิ เกตวงษา


                    เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ดร.สุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาครู คณาจารย์ บุคลากร ให้มีสมรรถนะวิชาชีพให้สอดคล้องกับ Thailand 4.0 (กิจกรรมเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมการบินของบุคลากรทางการศึกษา Upgrade and Transition Procedures) ระหว่างวันที่ 1 - 12 พฤษภาคม 2560 มีผู้เข้าร่วมอบรมจากวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนจำนวน 20 ท่าน ด้าน ดร.มนูญ แก้วแสนเมือง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู คณาจารย์ บุคลากร ให้มีสมรรถนะวิชาชีพให้สอดคล้องกับ Thailand 4.0 และพัฒนาผู้บริหาร ครู คณาจารย์ บุคลากร มีประสบการณ์ในการฝึกอบรม ให้มีทักษะเพิ่มเติมด้านความรู้พื้นฐานการบินศึกษา รวมทั้งเพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู คณาจารย์ ได้พัฒนาการเรียนการสอนและตามนโยบายที่รัฐบาลกำหนด และจัดพิธีลงนามความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมหลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวะ (ปตอ.) ระหว่าง บริษัท การบินตาก จำกัด โดยนายภูริตา ทาระพันธ์ กรรมการประธานบริหารเจ้าหน้าที่ บริษัทการบินตาก กับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 โดย ดร.มนูญ แก้วแสนเมือง ในโครงการมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อบทบาทบุคลากรอาชีวศึกษา กับการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ในภาคอุตสาหกรรมสู่อาเชียน โดยนายพงษ์เดช ศรีวัชิรประดิษฐ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ ณ โรงแรมหนองหาร ดิเอลลิแกนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร   อ่านต่อ>>>>>
Comments