การประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ

โพสต์9 ส.ค. 2554 19:56โดยPongpong Nakrab
เรียน  หัวหน้าสถานีอนามัยทุกแห่ง
    กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้กำหนดให้มีการประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพในชุมชน  ทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน  โดยกำหนดเป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 84 ของหมู่บ้านเพื่อพัฒนายกระดับหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์และมีความเข้มแข็งเป็นตำบลจัดการสุขภาพต่อไป  
  ในการนี้  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ลาว  จึงขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนดำเนินการประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพและกรอกข้อมูลผลการประเมินฯ  ผ่านเว็บไซต์ http://www.thaiphc.net โดยใช้ Username และ Password ระดับตำบลที่เคยได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ลาว   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
Comments