ประวัติอำเภอ

ประวัติความเป็นมา

คำว่า "กันตัง" สันนิษฐานว่าเป็นคำภาษามาเลย์ เป็นเครื่องชั่งตวง วัดสิ่งของชนิดหนึ่งโดยเทียบเป็น 4 กันตัง เป็น 1 ถัง หรือ 1 กันตัง เท่ากับ 5 ทะนาน หรือเปรียบเทียบได้กับ 1แกลลอนตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.2525 หน้า 81 คำว่า "กันตัง" เป็นชื่อพันไม้ชนิดหนึ่งเนื้ออ่อนคล้ายต้นข่า

เภอกันตัง เดิมมีเนื้อที่กว้างขวางมาก มีตำบลต่างๆ ถึง 20 ตำบล คือ ตำบลกันตัง(ได้ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลกันตัง เมื่อ พ.ศ.2484 ) ตำบลคลองด่าน ตำบลเกาะลิบง ตำบลนาเกลือ ตำบลวังวน ตำบลควนธานี ตำบลควนปริง ตำบลย่านซื่อ ตำบลทุ่งค่าย ตำบลทุ่งกระบือ ตำบลย่านตาขาว ตำบลเกาะเปียะ ตำบลหนองบ่อ ตำบลในควน และตำบลโพรงจระเข้

ต่อมาปี พ.ศ.2491 กระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณาแยกเอาตำบลต่างๆ ทางด้านทิศตะวันออกของอำเภอกันตัง คือ ตำบลทุ่งค่าย ตำบลทุ่งกระบือ ตำบลย่านตาขาว ตำบลเกาะเปียะ ตำบลหนองบ่อ ตำบลในควน และตำบลโพรงจระเข้ จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอย่านตาขาว (ปัจจุบันยกฐานะเป็นอำเภอย่านต่าขาว) กันตังเป็นดินแดนที่มีความสำคัญมาตั้งแต่โบราณกาล เพราะมีแม่น้ำไหลผ่านใจกลางเมืองลงสู่มหาสมุทรอินเดียที่ปากน้ำอำเภอกันตัง แม่น้ำสายนี้กว้างและลึกมาก เรือสินค้าใหญ่ๆ จากต่างประเทศสามารถเข้ามาเทียบท่าอยู่เป็นประจำ ประกอบกับบริเวณปากแม่น้ำอำเภอกันตัง มีหมู่เกาะใหญ่น้อยมากมาย ซึ่งสามารถกำบังคลื่นลมเป็นอย่างดี กันตังจึงเป็นที่เรือที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยทางด้านฝั่งมหาสมุทรอินเดีย โดยเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ มาแก่โบราณกาล

สภาพภูมิศาสตร์และที่ตั้ง

 อำเภอกันตัง ตั้งอยู่บนฝั่งมหาสมุทรอินเดียทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดตรัง ห่างจากตัวจังหวัดตรัง ประมาณ 24 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพฯ ทางรถยนต์ตามเส้นทางทางหลวงแผ่นดิน สาย 41 ระยะทาง 864 กิโลเมตร และทางรถไฟจากสถานีรถไฟหัวลำโพง 845 กิโลเมตร และทางรถไฟจากสถานีรถไฟจากสถานีรถไฟหัวลำโพง 845 กิโลเมตร พื้นที่อำเภอกันตังมีทั้งหมด 612,675 ตารางกิโลเมตร


 อาณาเขตอำเภอกันตัง

- ทิศเหนือ ติด อ.เมืองตรัง และ อ.สิเกา

- ทิศใต้ ติด ทะเลอันดามัน

- ทิศตะวันออก ติด อ.ย่านตาขาว และ อ.ปะเหลียน

- ทิศตะวันตก ติด อ.สิเกา และ ทะเลอันดามัน

 

ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มๆดอนๆมีภูเขาเตี้ยๆทางด้านทิศตะวันออกในเขตตำบลบางเป้า ตำบลกันตังใต้และมีเทือกเขาทางด้านทิศตะวันตกในตำบลโคกยาง ตำบลบ่อน้ำร้อน ตำบลบางสัก มีแม่น้ำตรังไหลผ่านใจกลางอำเภอมีความยาวประมาณ40กิโลเมตร โดยแบ่งพื้นที่อำเภอกันตังออกเป็น 2 ฝั่ง คือ ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก สำหรับฝั่งตะวันตก ประกอบด้วย ตำบลโคกยาง ตำบลย่านซื่อ ตำบลคลองลุ ตำบลบ่อน้ำร้อน ตำบลนาเกลือ ละตำบลเกาะลิบง ส่วนฝั่งตะวันออกประกอบด้วย ตำบลควนธานี ตำบลบางหมาก ตำบลคลองชีล้อม ตำบลบางเป้า ตำบลวังวน ตำบลกันตังใต้ การคมนาคมระหว่างฝังตะวันออกและฝั่งตะวันตกใช้แพขนานยนต์ของเทศบาลเมืองกันตังและเรือหางยาว มีสะพาน 2 แห่ง เชื่อมระหว่าง 2 ฝั่ง คือ สะพานท่าแก้มดำ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตตำบลควนธานี ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 30 กิโลเมตร และสะพานสร้างใหม่เชื่อมระหว่างตำบลบ่อน้ำร้อนและตำบลบางเป้า ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 2 กิโลเมตร อำเภอกันตัง ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย มีป่าชายเลนและมีพื้นที่บางส่วนเป็นเกาะ จำนวน 21เกาะ เนื้อที่ประมาณ 11,225 ไร่ โดยมีเกาะที่สำคัญๆ ได้แก่ เกาะลิบง เกาะมุกด์

ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศ แบ่งเป็น 3 ฤดู คือ

1. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม จะร้อนที่สุดในเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน

2. ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่มรสุมตะวันออกเฉียงใต้ โดยฝนจะตกมากที่สุดในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม

3. ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีนพัดผ่านปกคลุมประเทศไทย ทำให้อุณหภูมิลดลง อากาศแห้งและหนาวเย็น แต่เนื่องจากจังหวัดตรังอยู่ทางชายฝั่งตะวันตกของภาคใต้ส่งผลให้อุณหภูมิลดลงเล็กน้อย อากาศไม่หนาวเย็นมากนักและตามชายฝั่งจะมีฝนตกทั่วไป

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทรัพยากรที่สำคัญของอำเภอกันตัง จำแนกตามประเภทต่างๆได้ดังนี้

- ยางพาพา เป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้แก่ประชาชนเป็นอันดับหนึ่งของอำเภอ

- สัตว์น้ำ อำเภอกันตังมีอาณาเขตติดต่อกับชายฝั่งทะเลด้านมหาสมุทรอินเดีย จึงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ทะเลนานาชนิด เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา

- ปาล์มน้ำมัน ปลูกมากในตำบลบางสัก ตำบลนาเกลือ และเริ่มจะปลูกขยายไปตำบลอื่นๆ - รังนก มีท้องที่ตำบลนาเกลือ และตำบลเกาะลิบง ซึ่งเอกชนได้รับสัมปทาน