การกรอกแบบคำขอจดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วน

ในการจดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนนั้น ผู้ประสงค์จะขอจดทะเบียนต้องกรอกข้อมูลลงในแบบพิมพ์คำขอจดทะเบียนพร้อมเอกสารการจดทะเบียน โดยการกรอกข้อความในแบบพิมพ์คำขอ และเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนให้พิมพ์ดีด หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อยื่นขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียน ซึ่งสถานที่ในการจดทะเบียน มีดังนี้
          1. ในเขตภูมิภาคสามารถยื่นจดทะเบียนได้ที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนั้น ๆ
          2. ในเขตกรุงเทพมหานครสามารถยื่นจดทะเบียนสำนักงานบริการจดทะเบียน หน่วยงาน ประกอบด้วย
              สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 1 (ปิ่นเกล้า)
              สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 2 (พหลโยธิน)
              สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 3 (รัชฎาภิเษก)
              สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 4 (สุรวงศ์)
              สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 5 (รามคำแหง)
              สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 6 (ศรีนครินทร์)
              สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 7 (แจ้งวัฒนะ)
              ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง (อาคารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 9)
          3. ทางอินเตอร์เน็ต เว็ปไซต์ www.dbd.go.th

ตัวอย่างแบบพิมพ์คำขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน
 

 

 

 
 

 

 

Comments