บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการห้างหุ้นส่วน

     การดำเนินกิจการห้างหุ้นส่วน เป็นรูปแบบการประกอบธุรกิจการค้าที่นิยมกันมาก เนื่องจากมีวิธีการ ขั้นตอนการจัดตั้ง
ง่ายและใช้เงินลงทุนน้อยกว่าบริษัทจำกัด เหมาะสำหรับกิจการค้าขนาดกลางและขนาดย่อม ห้างหุ้นส่วนแบ่งออกเป็น
2 ประเภทคือห้างหุ้นส่วนสามัญ และห้างหุ้นส่วนจำกัด ในการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนต้องปฏิบัติภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
-----------------------------------------------------------------------------------------