ARC 213 > > assignment 06

 
ทองคำ กำยาน และมดยอบ
 
 
 
 

 

            เมื่อเทศกาลคริสต์มาสมาถึง เรามักจะได้พบเห็นละครหรือเหตุการณ์จำลองวันประสูติของพระเยซู
 
กษัตริย์ของชาวยิว
 
            เมื่อสังเกตจะพบว่าการประสูติของพระเยซูคริสต์นั้นได้มีประจักษ์พยานหลายคน ซึ่งได้แก่คนเลี้ยง
 
แพะ และโหราจารย์ทั้ง 3 บ้างว่าเป็นกษัตริย์หรือเมไจ เป็นนักปราชญ์ หยั่งรู้ในเรื่องดาราศาตร์ และปรัชญา
 
 
        ซึ่งเดินทางมาจากดินแดนทางตะวันออกของปาเลสไตน์ตามดวงดาวแห่งเบธเลเอมมา ด้วยความ
 
ศรัทธาที่จะเข้าเฝ้าพระกุมาร และร่วมยินดีในการประสูติครั้งนี้ ได้ถวายเครื่องบรรณาการ 3 สิ่ง อันได้แก่ 
 
ทองคำ กำยาน และมดยอบ โดยทั้ง 3 สิ่งมีความหมาย ดังนี้
 

            1. ทองคำ (Gold)  เป็นธรรมเนียมของชาวเปอร์เซียที่ไม่อาจเข้าเฝ้ากษัตริย์ได้ถ้าปราศจากของขวัญ  และทองคำเป็นของขวัญอันทรงคุณค่าคู่ควรต่อกษัตริย์  เท่ากับการยอมรับโดยดุษฎีว่า  พระคริสต์กุมารนี้คือผู้บังเกิดมาเป็นกษัตริย์ หากแต่เป็นกษัตริย์ที่ปกครองจิตใจมนุษย์บนบัลลังก์ม้กางเขน และทรงพิชิตศัตรูด้วยความรักมิใช่กำลังทหาร  

 

     
                2. กำยาน (Frankincense)  เป็นเรื่องปกติที่จะต้องนำ กำยาน และเครื่องหอม สำหรับการนมัสการพระเจ้ามาที่พระวิหาร  และผู้ที่จะถวายเครื่องหอม และกำยานนี้ คือ ปุโรหิต (ซึ่งมาจากคำภาษาลาตินว่า pontifex ที่แปลว่า "สะพาน" หรือ "ผู้สร้างสะพาน" เพราะปุโรหิตเป็นผู้สร้างสะพานระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์)  เท่ากับเป็นการยอมรับว่าพระกุมารเยซูนี้คือ ผู้ที่มาบังเกิดเป็นปุโรหิต ระหว่างโลกและสวรรค์ หรืออีกนัยหนึ่งคือ พระองค์บังเกิมาเพื่อเป็นสะพานเชื่อมระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า
 
 
 

                3. มดยอบ (Myrrh)  เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่จะชโลมศพด้วยมดยอบ เพื่อดับกลิ่นศพ และรักษาสภาพศพให้คงรูป  เท่ากับเป็นการยอมรับว่า  พระกุมารผู้มาประสูตินี้  มาเพื่ออยู่และตายไถ่บาปมวลมนษย์ในฐานะผู้ช่วยให้รอด  และเป็นค่าไถ่บาป

 

        
Comments