เว็บไซต์นี้เป็นเว็บของงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" พัฒนาขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2561  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวม และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ เพื่องานประกันของโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิควัฒนา"  ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  ซึ่งจะมีการอัพเดตข้อมูลปีละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย 

          ดังนั้นหากข้อมูลใดยังไม่ปรากฏในเว็บ รบกวนสอบถามเพิ่มเติมเป็นการส่วนตัวที่งานประกันคุณภาพการศึกษา หรือหากมีข้อสังสัยประการใดก็ยินดีให้คำตอบและคำอธิบายครับ
โครงสร้างการปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา"นายจักรี   วัฒนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางฐิตินันท์  แก้วสุวรรณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางมาริสา วิเชียรโชติ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสุดารัตน์  นวลสงค์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
นายพิชิต  ศรีสงคราม
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
นางแววตา  เกษตรชีวากรณ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ นายอิสมาแอล   ปูยัง 
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวอารีด้า   นุ้ยเด็น

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสนธยา   สัญญา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุภาวดี   ผลมูล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางเตือนจิต   สุวรรณะ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวเยาวดี   แท่นมณี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางลำไพ   ศรีปาน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะนางวริศรา   แสงขำ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

 

นางสิทธืนี   ศรีสงคราม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสมคิด   ขุนฤทธิ์แก้ว

กลุ่มงานพัฒนาผู้เรียน

นางสุชะฎา   ศรีอำภรณ์

กลุ่มงานแนะแนว