à¸£à¸¹à¸›à¸ à¸²à¸žà¸—ี่เกี่ยวข้อง  ประกาศาตรฐานการศึกษา และการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา
             
  
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง   รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
                            
       

                                                             ผลการประเมินภายนอก

 ลำดับ  รหัสสถานศึกษา  ชื่อสถานศึกษา อำเภอ  จังหวัด  ประเภท  สังกัด
 1    โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา"  ควนกาหลง  สตูล  รร.ทั่วไป  สพฐ.

 รอบการประเมิน  สถานภาพ
 รอบที่ 3  รับรองรายงานแล้ว
 รอบที่ 2  รับรองรายงานแล้ว
 รอบที่ 1  รับรองรายงานแล้ว