จ.พืชเศรษฐกิจ

                ประชากรจังหวัดศรีสะเกษส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม จะเห็นได้จากครัวเรือนเกษตรกรมีถึง 176,439 ครัวเรือน จำนวนเกษตรกร 1.1 ล้านคน   สภาพทางเศรษฐกิจจึงขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตและระดับราคาพืชผลทางเศรษฐกิจ พืชผลหลักทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าว,มันสำปะหลัง,หอมแดง,กระเทียม,ข้าวโพด,ปอแก้ว,ถั่วลิสง ส่วนอาชีพที่สำคัญรองลงมาคือ อุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตการเกษตร การค้าและการบริการ ในปี พ.ศ.2539 จังหวัดศรีสะเกษมีพื้นที่ทางการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 63.37 ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด

พืชผลทางเศรษฐกิจที่สำคัญ มีดังนี้

1. ข้าว เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญทำรายได้มากเป็นอันดับ 1 ของจังหวัด มีการเพาะปลูกทุกอำเภอ ผลผลิตทีทั้งข้าวเหนียวและข้าวเจ้า ประมาณร้อยละ 86.64 เป็นข้าวเจ้า  ซึ่งเป็นข้างหอมมะลิที่ปลูกได้ดีในเขตดินเค็มบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้ ปริมาณผลิตข้าวของจังหวัดศรีสะเกษอยู่อันดับที่ 7 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ปลูกข้าวมาก ได้แก่ อ.ขุขันธ์,อ.เมือง,อ.ราษีไศล,อ.อุทุมพรพิสัย,อ.ไพรบึง,อ.กันทรลักษ์,อ.กันทรารมย์,อ.ปรางค์กู่ และอ.วังหิน การทำนาได้พัฒนาจากการทำนาดำเป็นนาหว่าน ซึ่งทำให้เวลาการทำนาลดลง แต่เพิ่มค่าใช้จ่ายคือย่าฆ่าหญ้าที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อมและ เพิ่มต้นทุนการผลิต

 

2. ข้าวโพด ส่วนมากเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผลิตเพื่อการค้า ผลิตได้มากเป็นลำดับที่ 5 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปริมาณการผลิต 450 กิโลกรัมต่อไร่ ปลูกมากที่ อ.กันทรลักษ์ อ.ศรีรัตนะ อ.ขุนหาญและ อ.น้ำเกลี้ยง

 

3. มันสำปะหลัง ผลิตได้มากเป็นอันดับที่ 15 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปลูกมากที่ อ.ภูสิงห์ อ.ขุนหาญ อ.กันทรลักษ์ อ.ศรีรัตนะ อ.กันทรารมย์ อ.ขุขันธ์ และ อ.น้ำเกลี้ยง

 

4. หอมแดง จังหวัดศรีสะเกษผลิตหอมแดงได้มากเป็นอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และของประเทศ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539 : 5-3) โดยผลิตได้ร้อยละ 98 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประมาณร้อยละ 40 ของประเทศ ปลูกมากที่ อ.ยางชุมน้อย อ.ราษีไศล อ.กันทรารมย์ อ.กันทรลักษ์ อ.เมือง และ อ.วังหิน การปลูกหอมแดงขึ้นอยู่กับภาวะอากาศเพราะหอมแดงชอบอากาศหนาว อ.ยางชุมน้อย จึงเป็นแหล่งผลิตที่ใหญ่ที่สุด

5. กระเทียม จังหวัดศรีสะเกษปลูกได้มากเป็นอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปลูกมากที่ อ.กันทรลักษ์ อ.ศรีรัตนะ อ.ขุนหาญ และ อ.กันทรารมย์

6. ปอแก้ว ผลิตได้มากเป็นอันดับที่ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปลูกมากที่ อ.ศรีรัตนะ อ.เบญจลักษณ์ อ.ภูสิงห์ อ.ยางชุมน้อย อ.ขุนหาญ และ อ.กันทรลักษ์

               

7. ถั่งลิสง ผลิตได้มากเป็นอันดับที่ 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปลูกมากที่ อ.ศรีรัตนะ อ.เบญจลักษณ์ อ.ขุนหาญ อ.ภูสิงห์ อ.ยางชุมน้อย และ อ.กันทรลักษ์

8. พืชทางเศรษฐกิจอื่น ๆ นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ยังมีการปลูกยางพาราใน อ.กันทรลักษ์ อ.ขุนหาญ อ.ศรีรัตนะ นอกจากนี้ยังมีมะละกอ เงาะ กล้วยน้ำว้า ทุเรียน มะม่วง ส้มโอ ที่ปลูกได้ผลดี

 

   

 
Comments