คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   รหัสวิชา  ท 22102   ภาษาไทย 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เวลา  60  ชั่วโมง  จำนวน  1.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2

     ศึกษาหลักการวิเคราะห์จำแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น ระบุข้อสังเกตการชวนเชื่อจากเรื่องที่อ่าน อ่านหนังสือและประเมินคุณค่าจากการอ่านเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต  เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า จดหมายกิจธุระ วิเคราะห์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล  พูดในโอกาสต่าง ๆ  พูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้า แต่งกลอนสุภาพ รวบรวมและอธิบายความหมายของคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน ท่องจำบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

                โดยใช้กระบวนการทางภาษา  กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์  จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิด  เรียนรู้แบบโครงงาน  ให้รู้วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  วางแผน  คิดวิเคราะห์  ประเมินผล  ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตาม     มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  สามารถสร้างองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 

มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีมารยาทในการใช้ภาษา  เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดูและการพูด  เห็นคุณค่าภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  ภาคภูมิใจในภาษาไทย  และรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ