Путеви

Пут је изграђена, односно утврђена површина коју као саобраћајну површину могу да користе сви или одређени учесници у саобраћају, под условима одређеним законом или другим прописима.

  

         Делови пута

  1. Тротоар
  2. Обележен пешачки прелаз
  3. Пешачко острво
  4. Коловоз
  5. Коловозна трака
  6. Саобраћајна трака
  7. Бициклистичка стаза
  8. Знак „Обележен пешачки прелаз“               
                                                                            
                                                                                                    
                                   
 Слика 1.  делови пута

            Коловоз је део површине пута намењен првенствено за саобраћај возила.

            Коловозна трака је уздужни део коловоза намењен за саобраћај возила у једном смеру, с једном или више   

            саобраћајних трака.

            Саобраћајна трака је обележени или необележени уздужни део коловоза чија је ширина довољна за несметан 

            саобраћај једног реда возила.

           Тротоар је посебно уређена саобраћајна површина намењена за кретање пешака, која није у истом нивоу с

            коловозом пута, или је од коловоза одвојена на други начин.

            Обележени пешачки прелаз је део површине коловоза намењен за прелажење пешака преко коловоза, означен 

            ознакама на коловозу и одговарајућим саобраћајним знаком.


kolovoz-kolovozna traka-saobracajna traka    Слика1а.Јавни пут је пут од општег значаја који могу под једнаким уловима да користе сви или одређени учесници у саобраћају и који је надлежни орган прогласио као такав.

Аутопут је државни пут намењен искључиво за саобраћај мотоцикала, путничких возила, теретних возила и аутобуса, са или без прикључних возила, са физички одвојеним коловозним тракама за саобраћај из супротних смерова, са најмање две саобраћајне траке по смеру и једном зауставном траком за сваки смер, без укрштања у нивоу са другим путевима и железничким или трамвајским пругама, са потпуном контролом приступа, на који се може укључити или искључити само одређеним и посебно изграђеним јавним путем и као такав обележен прописаним саобраћајним знаком.


         
Мотопут је државни пут намењен искључиво за саобраћај мотоцикала, путничких возила, теретних возила и аутобуса, са или без прикључних возила и као такав обележен прописаним саобраћајним знаком, пут је резервисан за саобраћај моторних возила. (слика 3.)


Некатегорисани пут је пут који може под једнаким условима да користи већи број корисника.

Улица је јавни пут у насељу који саобраћајно повезује делове насеља. 


Пешачка зона је уређена саобраћајна површина намењена за кретање пешака у којој је дозвољено кретање моторних возила с посебним одобрењем.

Пешачко острво је уздигнута или на други начин обележена површина која се налази на коловозу и која је одређена за привремено задржавање пешака који прелазе преко коловоза, или улазе у возило и излазе из возила јавног саобраћаја.

Бициклистичка трака је део коловоза намењен за саобраћај бицикала и мопеда, која се протеже дуж коловоза и која је обележена уздужном линијом на коловозу.

Бициклистичка стаза је изграђена саобраћајна површина намењена за саобраћај бицикла и мопеда, која се протеже уздуж коловоза и која је од њега одвојена и обележена прописаним саобраћајним знаком.

Саобраћајна трака за принудно заустављање возила је обележени уздужни део коловоза на аутопутевима и на одређеним местима на путевима вишег ранга, као и у тунелима и галеријама, намењена за принудно заустављање возила.

Саобраћајна трака за успоравање је део коловоза намијењен за искључивање возила из саобраћаја на путу.

Саобраћајна трака за убрзавање је део коловоза намењен за укључивање возила у саобраћај са споредног пута, односно других прилазних путева с објеката поред путева.

Саобраћајна трака за возила јавног градског превоза је обележени уздужни део коловоза намењен за возила јавног градског превоза путника, кад су у возилу путници.

Саобраћајна трака за спора возила је уздужни дио коловоза намењен за возила која спором вожњом смањују одвијање саобраћаја.

Стајалиште је дио површине пута намењен за заустављање аутобуса, тролејбуса или трамваја ради уласка и изласка путника и које је обелжено саобраћајним знаком.

Улица је дио пута у насељеном мјесту, с тротоаром и ивичњаком, поред које се најмање са једне стране налазе редови кућа или групе зграда.

Раскрсница је површина на којој се укрштају или спајају два пута или више путева, као и шира саобраћајна површина која настаје укрштањем, односно спајањем путева.