◘ Καθορισμός παραβόλου για την έκδοση των αδειών Ηλεκτρολόγων

Καθορισμός παραβόλου για την έκδοση των αδειών και τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Καθορισμός παραβόλου για την έκδοση των αδειών και τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, καθορισμός της αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 21 του ν.4024/2011 (Α΄ 226) και τροποποίηση των κοινών υπουργικών αποφάσεων υπ’ αριθμ. 457/25/Φ.Γ.9.6.4/11.01.2013 (Β΄33) και 9030/589/Φ.Γ.9.6.4.(Γ)/16.07.2013 (Β΄ 1750) περί καθορισμού παραβόλου σε τεχνικά επαγγέλματα του ν. 3982/2011 (Α΄ 143).
Στα συνημμένα βλέπε το FEK 2854B 2013 paravola. το οποίο είναι και διαθέσιμο. Επίσης είναι διαθέσιμο από το Εθνικό Τυπογραφείο, αλλά και στο διαδίκτυο.

Ċ
stilianos antonopoulos,
1 Δεκ 2013, 6:41 π.μ.
Comments