Δικαιολογητικά για την χορήγηση άδειας ή αναγγελίας Ηλεκτρολόγων


Τεχνίτης ηλεκτρολόγος Α΄ Ειδικότητας.

αναρτήθηκε στις 23 Οκτ 2013, 2:59 μ.μ. από το χρήστη stilianos antonopoulos   [ ενημερώθηκε 25 Οκτ 2013, 12:49 π.μ. ]

Δικαιολογητικά για την χορήγηση άδειας ή αναγγελίας Ηλεκτρολόγων

 

Τεχνίτης ηλεκτρολόγος Α΄ Ειδικότητας,

Δικαιολογητικά

για την

χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 108 Άρθρο 5

1. Οι κάτοχοι:

(Ι) (α) πτυχίου Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑΣ) ειδικότητας Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών,

(β) πτυχίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) ειδικότητας Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, (γ) πτυχίου των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ειδικοτήτων Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Τεχνικός Ανελκυστήρων,

ή (ΙΙ) πτυχίου σχολών, οι οποίες αναφέρονται στον πίνακα

Α του παραρτήματος Δ,

(Παράρτημα Δ

Σχολές που δεν λειτουργούν κατά την έκδοση του παρόντος προεδρικού διατάγματος

και αναφέρονται στα άρθρα 5, 7, 9 και 17

Πίνακας Α: Σχολές που δεν λειτουργούν κατά την έκδοση του παρόντος Π.Δ. και είναι

ισότιμες και αντίστοιχες με υφιστάμενες σχολές.

Σχολές & Ειδικότητα

Ισότιμος και Αντίστοιχος Τίτλος Σπουδών

1) Τ.Ε.Λ. Ειδικότητας Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

ΕΠΑ.Λ. Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

2) Ε.Π.Λ. Ειδίκευσης Ηλεκτρολόγων Γενικών Εφαρμογών

ΕΠΑ.Λ. Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

3) Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου ειδικότητας Εγκαταστάσεων Κτιρίων & Βιομηχανικών Χώρων

ΕΠΑ.Λ. Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων)

 καθώς και πτυχίου των σχολών που αναφέρονται στον πίνακα Β του παρατήματος Δ,

Πίνακας Β:Σχολές που δεν λειτουργούν κατά την έκδοση του παρόντος Π.Δ. και δεν είναι ισότιμες και αντίστοιχες με υφιστάμενες σχολές

Σχολές & Ειδικότητα

Προϋπηρεσία για την Απόκτηση Άδειας Αρχιτεχνίτη Α΄ και Δ΄ Ειδικότητας και Άδειας Εγκαταστάτη Γ΄ Ειδικότητας

1) Τ.Ε.Σ. Ειδικότητας Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

α) Άδεια Αρχιτεχνίτη Α΄ ή Δ Ειδικότητας: 30 μήνες στις αντίστοιχες εγκαταστάσεις

β) Άδεια Εγκαταστάτη Γ΄ Ειδικότητας: 30 μήνες σε εγκαταστάσεις Γ΄ Ειδικότητας εκ των οποίων 10 μήνες σε υλοποίηση των εν λόγω εγκαταστάσεων

 

2) Τ.Ε.Ε. Α΄ Κύκλου Ειδικότητας Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων

α) Άδεια Αρχιτεχνίτη Α΄ ή Δ Ειδικότητας: 30 μήνες στις αντίστοιχες εγκαταστάσεις

β) Άδεια Εγκαταστάτη Γ΄ Ειδικότητας: 30 μήνες σε εγκαταστάσεις Γ΄ Ειδικότητας εκ των οποίων 10 μήνες σε υλοποίηση των εν λόγω εγκαταστάσεων.

ή (ΙΙΙ) τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, ο οποίος καθίσταται ισότιμος και αντίστοιχης ειδικότητας με τους τίτλους σπουδών της περίπτωσης (Ι),

αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας του τεχνίτη ηλεκτρολόγου

με αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Α, (βλέπε συνημμένο) και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του τεχνίτη ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 11 του ν. 3982/2011.

Η αίτηση κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας και συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

(α) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και, εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης άδεια εργασίας ή παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

(β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011.

(γ) Αντίγραφο του αντίστοιχου τίτλου σπουδών. Η ως άνω υπηρεσία εκδίδει σχετική βεβαίωση αναγγελίας

 

 


1-1 of 1