◘ Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής κλίμακας.


Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής κλίμακας.


α

Εντός της Α΄ Ειδικότητας συστήνεται και η δραστηριότητα του Εγκαταστάτη φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής κλίμακας, η οποία δεν κατατάσσεται σε κάποια βαθμίδα.

Υποψήφιοι

Προϋπηρεσία

χορήγηση άδειας

 

Αρχιτεχνίτης ηλεκτρολόγος

Α Ειδικότητας.

 Α) Οι κάτοχοι άδειας αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου  Α΄ Ειδικότητας.

δώδεκα (12) μηνών σε φωτοβολταϊκά συστήματα μικρής κλίμακας εκ των οποίων τουλάχιστον τρεις (3) μήνες στην υλοποίηση μελετών, όπου αυτή απαιτείται, ή στην κατασκευή/ τοποθέτηση/εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής κλίμακας,.

Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής κλίμακας.

•μετά από επιτυχή εξέταση, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 5 και 7 του ν. 3982/2011.

B) Οι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης σε ηλιακά Φωτοβολταϊκά συστήματα μικρής κλίμακας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 4062/2012, το οποίο πρόγραμμα παρέχει κατάλληλες δεξιότητες που αντιστοιχούν σε τριετή εκπαίδευση στον τομέα αυτόν.

αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου με αίτηση/υπεύθυνη δήλωση,

 

Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου φωτοβολταϊκών

συστημάτων μικρής κλίμακας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 11 του ν. 3982/2011

Comments