◘ Διάκριση των εγκαταστάσεων Α΄- Γ- Δ Ειδικότητας

aaaaaaaaaaaaa

Διάκριση των εγκαταστάσεων

Α΄ Ειδικότητας

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

Χαρακτηριστικά

Ηλιακά φωτοβολταϊκά συστήματα

Παραγωγή ενέργειας ισχύος μέχρι 10ΚW (φωτοβολταϊκά συστήματα μικρής κλίμακας) και τάση έως 1.000 V μεταξύ αγωγού φάσης – γης.

1ης Ομάδας

(α) Τάση μεταξύ αγωγού φάσης – γης μικρότερη των 1.000 V και

(β) Ισχύς για φωτισμό και συσκευές (συνολικά) μικρότερη των 130 KW, ή

(γ) Ισχύς για μηχανήματα μικρότερη των 150 KW, ή

(δ) Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μικρότερη των 150 KW.

2ης Ομάδας

(α) Τάση μεταξύ αγωγού φάσης – γης μεγαλύτερη των 1.000 V και

(β) Ισχύς για φωτισμό και συσκευές (συνολικά) μικρότερη των 130 KW, ή

(γ) Ισχύς για μηχανήματα μικρότερη των 150 KW, ή

(δ) Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μικρότερη των 250 KW.

(α) Τάση μεταξύ αγωγού φάσης – γης μικρότερη των 1.000 V και

(β) Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μεγαλύτερη των 150 KW

και μικρότερη των 250 KW.

3ης Ομάδας

(α) Τάση μεταξύ αγωγού φάσης – γης μεγαλύτερη των 1.000 V και

(β) Ισχύς για φωτισμό και συσκευές (συνολικά) μεγαλύτερη των 130 KW και μικρότερη των 200 KW, ή

(γ) Ισχύς για μηχανήματα μεγαλύτερη των 150 KW και μικρότερη των 200 KW, ή

(δ) Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μεγαλύτερη των 250 KW

και μικρότερη των 600 KW.

(α) Τάση μεταξύ αγωγού φάσης – γης μικρότερη των 1.000 V και

β) Ισχύς για φωτισμό και συσκευές (συνολικά) μεγαλύτερη των 130 KW και μικρότερη των 200 KW, ή

(γ) Ισχύς για μηχανήματα μεγαλύτερη των 150 KW και μικρότερη των 200 KW, ή

(δ) Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μεγαλύτερη των 250 KW.

4ης Ομάδας

(α) Τάση μεταξύ αγωγού φάσης – γης μεγαλύτερη των 1.000 V και

(β) Ισχύς για φωτισμό και συσκευές μεγαλύτερη των 200 KW, ή

(γ) Ισχύς για μηχανήματα μεγαλύτερη των 200 KW, ή

(δ) Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μεγαλύτερη των 600 KW.

 (α) Τάση μεταξύ αγωγού φάσης – γης μικρότερη των 1.000 V και

(β) Ισχύς για φωτισμό και συσκευές μεγαλύτερη των 200 KW, ή

(γ) Ισχύς για μηχανήματα μεγαλύτερη των 200 KW.

 Εγκαταστάσεις αλεξικέραυνων και ειδικές εγκαταστάσεις αντικεραυνικής προστασίας


aaaaaaaaaaaaaaaaa

Διάκριση των εγκαταστάσεων

Γ΄ Ειδικότητας

Ως επαγγελματικές δραστηριότητες Γ΄ Ειδικότητας ορίζονται αυτές που αφορούν τους φωτοβόλους σωλήνες και επιγραφές.

Διάκριση των εγκαταστάσεων

Δ΄ Ειδικότητας

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

Χαρακτηριστικά

1ης Ομάδας

περιλαμβάνουν ολόκληρη την ηλεκτρική εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της

εγκατάστασης φωτισμού του φρεατίου και του θαλάμου, αρχής γενομένης από τον ηλεκτρικό πίνακα κίνησης και φωτισμού της εγκατάστασης του ανελκυστήρα, καθώς και

την μηχανολογική εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν απαιτούμενων μεταλλικών κατασκευών, που απαιτούνται για την αυτόνομη και ασφαλή λειτουργία τους.

2ης Ομάδας

εγκαταστάσεις των ανυψωτικών και λοιπών μηχανημάτων ανύψωσης και μεταφοράς:

ατέρμονων ανυψωτήρων προσώπων ή φορτίων,

•ανυψωτικών μηχανημάτων μεταφοράς προσώπων ή φορτίων μέσω κινούμενων ταινιών ή θαλάμων και κιβωτίων με επίγεια, ή υπέργεια, ή υπόγεια συρματόσχοινα,

•κυλιόμενων σκαλών ή πεζοδρομίων ή ταινιών ανύψωσης σε κεκλιμένο επίπεδο,

• ανυψωτικών μηχανημάτων ανύψωσης μέσω αναρρόφησης και μεταφοράς,

• ανυψωτικών μηχανημάτων εξυπηρέτησης λεκανών τήξης αλουμίνας εργοστασίων παραγωγής αλουμινίου,

• πλατφόρμες εργασίας κινητές ανυψούμενες,

•ανυψωτικές γέφυρες οχημάτων άνω των 4μ. και ανυψωτήρες οχημάτων,

τράπεζες ανύψωσης,

•ανελκυστήρες για αποθήκευση αγαθών.

aaaaaaaaaaaaaaaaaa