◘◘ Άδειες Άσκησης Επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου Δ Ειδικότητας

Άδειες Δ Ειδικότητας Ηλεκτρολόγων

Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών, προϋπηρεσία,

χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας

Πτυχιούχοι

(Ι) Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑΣ) ειδικότητας Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών,

Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) ειδικότητας Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων,

των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ειδικοτήτων Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και   Τεχνικός Ανελκυστήρων,

 Τ.Ε.Λ. Ειδικότητας Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Ε.Π.Λ. Ειδίκευσης Ηλεκτρολόγων Γενικών Εφαρμογών

Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου ειδικότητας Εγκαταστάσεων Κτιρίων & Βιομηχανικών Χώρων

  τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, ο οποίος καθίσταται ισότιμος και αντίστοιχης ειδικότητας με τους τίτλους σπουδών της περίπτωσης (Ι)

Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών, προϋπηρεσία,

χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας

Πτυχιούχοι

                             Τ.Ε.Σ. Ειδικότητας Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

                            Τ.Ε.Ε. Α΄ Κύκλου Ειδικότητας Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων

αααααααααααααααααααααααα