◘ Άδειες Άσκησης Επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου Α Ειδικότητας

Προϋποθέσεις  για την απόκτηση Αδειών  Ειδικότητας Ηλεκτρολόγου και Δικαιώματα των κατοχών τους. 


Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών, προϋπηρεσία,

χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας

Πτυχιούχοι

 (I) Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑΣ) ειδικότητας Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών,

Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) ειδικότητας Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων,

των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ειδικοτήτων Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και   Τεχνικός Ανελκυστήρων,

 Τ.Ε.Λ. Ειδικότητας Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Ε.Π.Λ. Ειδίκευσης Ηλεκτρολόγων Γενικών Εφαρμογών

Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου ειδικότητας Εγκαταστάσεων Κτιρίων & Βιομηχανικών Χώρων 

* τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, ο οποίος καθίσταται ισότιμος και αντίστοιχης ειδικότητας με τους τίτλους σπουδών της περίπτωσης  (I)

ΠερισσότεραΑπαιτούμενοι τίτλοι σπουδών, προϋπηρεσία,

χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας

Πτυχιούχοι

                             Τ.Ε.Σ. Ειδικότητας Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

                            Τ.Ε.Ε. Α΄ Κύκλου Ειδικότητας Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων

 

Εγκαταστάσεις της Α΄ Ειδικότητας

ΠΔ 108/2013 άρθρο 2

 

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Α΄ Ειδικότητας

 

χαρακτηριστικά

Ισχύς

 

Τάση

μεταξύ αγωγού

φάσης – γης

 

 

φωτισμός και

συσκευές

Μηχανήματα

παραγωγή

μεταφορά διανομή ηλεκτρικής ενέργειας

 

φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής κλίμακας

10 KW

_

_

1.000 V

1ης Ομάδας

 

μικρότερη

 130 KW

μικρότερη

 150 KW

μικρότερη

 150 KW

μικρότερη

 1.000 V

2ης Ομάδας

Μικρότερη

130 KW

μικρότερη

150 KW

μικρότερη

250 KW.

μεγαλύτερη

1.000 V

_

_

150 ÷250 KW.

μικρότερη

1.000 V

3ης Ομάδας

μεγαλύτερη

130 ÷200 KW

150 ÷200 KW

250 ÷600 KW.

μεγαλύτερη

1.000 V

130 ÷200 KW

150 ÷200 KW

μεγαλύτερη

250 KW

μικρότερη

1000V

4ης Ομάδας

μεγαλύτερη

200 KW

μεγαλύτερη

200 KW

μεγαλύτερη

600 KW

μεγαλύτερη

1.000 V

μεγαλύτερη

200 KW

μεγαλύτερη  200 KW

_

μικρότερη

1.000 V

 

 

 

 

 

Εγκαταστάσεις αλεξικέραυνων και ειδικές εγκαταστάσεις αντικεραυνικής προστασίας.

 

•Στις εγκαταστάσεις που αφορούν την παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας , ισχύος μεγαλύτερης από 250 KW, πρέπει να ορίζεται ο ασκών την συντήρηση της λειτουργίας

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa