Αρχική‎ > ‎

Π.Δ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 108 για Ηλεκτρολόγους-Συνοπτική παρουσίασηΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 108         12 Ιουνίου 2013
      Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Συνοπτική παρουσίαση ΠΔ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 108 για Ηλεκτρολόγους

ΜΕΡΟΣ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1   Αντικείμενο

 Άρθρο 2  Ορισμοί - Πεδίο Εφαρμογής – Ειδικότητες και Βαθμίδες

 Άρθρο 3  Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγελματικής Δραστηριότητας

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 Άρθρο 4   Ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες και καθήκοντα

 Άρθρο 5     Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών, προϋπηρεσία, χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας

ΜΕΡΟΣ 3 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 Άρθρο 6     Ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες και καθήκοντα

 Άρθρο 7     Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών, προϋπηρεσία, χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας

 ΜΕΡΟΣ 4 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Άρθρο 8      Ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες και καθήκοντα

 Άρθρο 9     Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών, προϋπηρεσία, χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας

 ΜΕΡΟΣ 5 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 10    Χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας σε μηχανικούς ΑΕΙ, εξετάσεις από φορείς, αδειοδότηση αλλοδαπών

 Άρθρο 11    Τεκμηρίωση προϋπηρεσίας

 Άρθρο 12    Ποιοτική στάθμη εκτελούμενων εργασιών και υποχρεώσεις παρόχων

  Άρθρο 13   Διάρκεια ισχύος αναγγελιών και αδειών

 Άρθρο 14    Αντιστοίχιση υφισταμένων αδειών ηλεκτρολόγων

 Άρθρο 15     Άλλες διατάξεις

 Άρθρο 16     Λοιπές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ 6  ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 Άρθρο 17     Μεταβατικές Διατάξεις για τους ΧειριστέςΜηχανημάτων Προβολής Κινηματογραφικώνταινιών και Ηλεκτρολόγους Θεάτρου

 Άρθρο 18      Μεταβατικές Διατάξεις για τουςΕγκαταστάτες Ηλεκτρολόγους

 Άρθρο 19      Καταργούμενες Διατάξεις

 Άρθρο 20       Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος διατάγματος τα παρακάτω παραρτήματα:

 ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ Α  Υπόδειγμα Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης (Αίτησης)

 Παράρτημα Β    Το ειδικό έντυπο πληροφοριών περιέχει τα εξής:

 Παράρτημα Γ    Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών

Παράρτημα Δ     Σχολές που δεν λειτουργούν κατά την έκδοση του παρόντος προεδρικού διατάγματοςκαι αναφέρονται στα άρθρα 5, 7, 9 και 17 Πίνακας Α: Σχολές που δεν λειτουργούν κατά την έκδοση του παρόντος Π.Δ. και είναιισότιμες και αντίστοιχες με υφιστάμενες σχολές.

Παράρτημα Ε      Υπόδειγμα Βεβαίωσης προϋπηρεσίας

Παράρτημα Ζ      Διαδικασία αυτεπάγγελτης επιλογής των προς έλεγχο παρόχων

Άρθρο 21          Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (7 Ιούνιου 2013


Στον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.