รายงานประจำปี(SAR)

รายงานประจำปี    School  Annual  Report  หรือเดิมเข้าใจว่าเป็น  การประเมินตนเอง ( Self  Assessment  Report )
  S  A  RSchool  Annual  Report )
             สภาพปัจจุบันสถานศึกษามีการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง    ตลอดทั้งปีการศึกษา และเมื่อสิ้นปีการศึกษา จะต้องจัดทำรายงานประจำปี      ตามภารกิจหลักของสถานศึกษาในกฎกระทรวง ฯ ข้อ ๖ ที่ระบุให้สถานศึกษาจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
การเรียกชื่อรายงานที่จริง คืออะไ
             การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา มีการใช้ชื่อเรียกรายงานประจำปี แตกต่างกันไป เช่น รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี รายงานประจำปี รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งมีเนื้อหาสาระ องค์ประกอบของรายงานและจุดมุ่งหมายไม่แตกต่างกัน คือ เป็นการสะท้อนภาพความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา ภายใต้บริบท       อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

                     กฎกระทรวงฯ ข้อ ๖ ที่ระบุให้สถานศึกษาจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน และ ข้อ ๑๔ () ที่ระบุให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน จึงใช้ชื่อเรียกรายงานดังกล่าวว่า รายงานประจำปีของสถานศึกษา

ĉ
สันติ ม่วงปาน,
10 ก.ค. 2554 01:59
Comments