บทนำวิชาธุรกิจทั่วไป

วิชาธุรกิจทั่วไป

รหัสวิชา  2200 - 1001                        ชื่อวิชา  ธุรกิจทั่วไป

( ภาษาอังกฤษ )                                   INTROCUCTION    BUSINESS

หน่วยกิต                                              จำนวน   2   หน่วยกิต        

สาขาวิชา                                                 -           

หลักสูตร ปวช.  1                                สถานภาพของวิชา  วิชาชีพพื้นฐานทั่วไป

วิชาบังคับเลือก                                    -

ภาคเรียนที่   1   ปีการศึกษา   2554 


จุดประางค์รายวิชา       1.  เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ

                                                2.  เพื่อให้มีความเข้าใจลักษณะการดำเนินงานขององค์กรการธุรกิจรูปแบบต่าง   

                                                3.   เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญ และสร้างกิจนิสัยที่ดีในการประกอบธุรกิจ

 

มาตรฐานรายวิชา    1.   เข้าใจหลักการเงินส่วนบุคคล

                                                2.   จัดทำงบประมาณส่วนบุคคล

                                                3.   บริหารและจัดการ การเงินส่วนบุคคล           

                                                4.   เข้าใจหลักการลงทุนในทรัพย์   ลงทุนทำธุรกิจ  ลงทุนในหลักทรัพย์

                                                     และกองทุนประเภทต่าง    

                                                                       

คำอธิบายรายวิชา        ศึกษาความหมาย  และความสำคัญของธุรกิจ  รูปแบบขององค์กรการธุรกิจ

                                         การจัดการทั่วไป  และการใช้เทคโนโลยีประกอบธุรกิจ  จรรยาบรรณและคุณสมบัติ

                                         ของผู้ประกอบธุรกิจ  ระบบการแลกเปลี่ยนแหล่งเงินทุน  สถานบันที่ช่วยสนับสนุน

                                         การดำเนินงานธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม

                                         ของประเทศ       

Comments