บทนำวิชากฎหมายธุรกิจ

วิชากฎหมายธุรกิจ

กฎหมายธุรกิจ
 
 

รหัสวิชา 05-000-104        ชื่อวิชา  กฏหมายธุรกิจ ( Bussiness Law )

จำนวน  3  หน่วยกิต          สาขาวิชา  การบัญชี / การตลาด / คอมพิวเตอร์

หลักสูตร  ปวส.1                                สถานภาพของวิชา วิชาชีพพื้นฐานทั่วไป

 
 

จุดประสงค์รายวิชา

                1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายที่สำคัญที่นักธุรกิจควรทราบ

                2.  เพื่อให้รู้จักและสามารถวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันอันเกี่ยวกับกฎหมายได้

                3.  เพื่อให้ทราบถึงวิธีการวินิจฉัยหลักกฎหมายที่คล้ายคลึงกันอย่างมีประสิทธิภาพในชีวิต

                   จริงได้

                4.  เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ และรู้ถึงสภาพและแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมายเมื่อเวลา

                  ไปประกอบอาชีพ

              5.  เพื่อให้รู้แนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์การธุรกิจทั่วไป

6.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนของวิธีการกฎหมาย

   ล้มละลาย และพระราชบัญญัติโรงงาน

 
 

การประเมินผลผู้เรียน

                1.แบบฝึกหัด Quiz และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน                                     20%

                2.สอบกลางภาค                                                                                                  30%

3. สอบกลางภาค                                                                                                 50%

                                รวม                                                                                        100%

ĉ
สันติ อุปนิกขิต,
Dec 1, 2011, 9:46 PM
Comments