กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง
จังหวัดเชียงใหม่