1.บิณฑบาตรับอรุณ ณ Patan

 
ทุกๆรุ่นอรุณ...พระออกบิณฑบาตโปรดญาติโยมใน Patan Nepal
ปกติก็จะไม่มีพระมาบิณฑบาต โอกาสนี้ได้มีพระมาบิณฑบาต ทำให้ชาวฮินดูแต่มีใจ
เป็นพุทธ ได้ใส่บาตร สะสมบุญ สาธุ...
 
ทัังอบรมกัมมัฏฐาน ทั้งสอนภาษาอังกฤษ ให้กับอนุสัมบัน   (อ่านต่อ.... )
 
1 
 2
3
 
4