"ภูมิ เวสัปปุริสานัง กตัญญูกตเวทิตา” ความเป็นคนกตัญญูกตเวทีคือพื้นฐานของคนดี"
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱ 
อาทิ สีลํ ปติฏฺฐา จ กลฺยาณานญฺจ มาตุกํ
ปมุขํ สพฺพธมฺมานํ ตสฺมา สีลํ วิโสธเย
ขุ.เถร.สีลวเถรคาถา ข้อ ๓๘๗, มจร.ข้อ๖๑๒
ศีลเป็นเบื้องต้น เป็นที่ตั้ง
และเป็นบ่อเกิดของกัลยาณธรรมทั้งหลาย
เป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวง
เพราะฉะนั้น พึงชำระศีลให้บริสุทธิ์
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱ 

sanghathannews.net


⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
( สังฆทานนิวส์ ย้อนหลังทุกฉบับ

 ฉบับที่ 1 - 9   ฉบับที่ 10 - 19  ฉบับที่ 20 - 29  ฉบับที่ 30 - 39
 
  ปีที่ 2 ฉบับที่ 40 ประจำวันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2551
  ปีที่ 3 ฉบับที่ 55  ไม่มีเนื้อหา16-31 ก.ค.52
  ปีที่ x ฉบับที่ x  ประจำวันที่ 1 - 15 ส.ค.52 ( ไม่มี )
 
  ปีที่ 3 ฉบับที่ 76  ไม่มีเนื้อหา16-31 ก.ค.53
  ฉบับที่ 40 - 49  ฉบับที่ 50 - 59  ฉบับที่ 60 - 69
 
  ปีที่ 1 ฉบับที่ 11
  ปีที่ 3 ฉบับที่ 71  ประจำวันที่ 1 - 15 เมษายน 2553 

  ฉบับที่ 70 -79 
  ปีที่ 1 ฉบับที่ 9
  ปีที่ 1 ฉบับที่ 24
  ปีที่ 3 ฉบับที่ 57 [ 56/2 ] ประจำวันที่ 1 - 15 กันยายน 2552 
 
  ปีที่ 3 ฉบับที่ 69 ประจำวันที่ 1 - 15 มีนาคม 2553
  ปีที่ 4 ฉบับที่ xx ประจำวันที่ 16 - 31 มกราคม 2554 ไม่มี