ฉบับที่ 38

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

บ้านสว่างใจ เขาใหญ่
**********************************************************
เดินจงกรม 0เดินจงกรม 18
 
เดินจงกรม 1เดินจงกรม 5
 เดินจงกรม 2เดินจงกรม 3
เดินจงกรม 2เดินจงกรม 2
 
บ้านสว่างใจ เขาใหญ่  
**********************************************************
*****************************************************************************************