72.คำขอบวชเนกขัมมะ+คำอาราธนาศีล8 +ศีล8 - ศีลอุโบสถ

ภูมิ เวสัปปุริสานัง กตัญญูกตเวทิตาความเป็นคนกตัญญูกตเวทีคือพื้นฐานของคนดี"
วัดสังฆทาน : Wat Sanghathan Meditation Center : หลวงพ่อไพรินทร์ สิริวัฑฒโน

จอจิ่ว ถ่ายทอดสอจาก sbbtv999.com

ถ่ายทอดสดจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ sbbtv999

 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=hobbit&month=04-01-2008&group=7&gblog=35
4**กิจวัตรประจำวันของนักบวชเนกขัมมบารมี วัดสังฆทาน
03.30 น. ระฆังทำวัตรเช้า
04.00 น. ทำวัตรเช้า
05.30 น. ทำความสะอาดสถานที่ และพระภิกษุ-สามเณรเตรียมตัวออกรับบิณฑบาต
06.30 น. รับน้ำปานะ
07.00 น. แม่ชี-เนกขัมมะ เดินจงกรม
09.15 น. ระฆังฉันภัตตาหาร (วันพระ, วันหยุด, 09.30 น.)
12.00 น. ระฆังทำวัดกลางวัด (วันพระ, วันหยุด, 12.30 น.)
12.30 น. ทำวัดกลางวัน (วันพระ,วันหยุด, 13.00 น.)
15.00 น. ระฆังปัดกวาดทำความสะอาด
16.00 น. แม่ชี-เนกขัมมะ เดินจงกรม
17.00 น. พระภิกษุ-สามเณร รับน้ำปานะ
17.30 น. แม่ชี-เนกขัมมะ รับน้ำปานะ
18.00 น. ระฆังทำวัตรเย็น (วันพระ, วันเสาร์, 19.00 น.)
19.00 น. ทำวัตรเย็น (วันพระ, วันเสาร์, 20.00 น.)
หมายเหตุ (๑) วันพระ, วันเสาร์ และโอกาสพิเศษ
รับศีลอุโบสถฟังธรรม-ปฏิบัติธรรมตลอดรุ่ง (เนสัชชิก)
และช่วงเช้าสวดมนต์พิเศษ ๐๘.๔๕ น. ,
(๒) วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ (เดือนเพ็ญ) มีการเวียนเทียน ๔ ครั้ง
(เวลา ๒๐.๐๐ น., ๒๔.๐๐ น.และ ๐๔.๐๐ น.)
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพิ่มรอบ ๑๖.๐๐ น.
ได้นอนประมาณ 4 ทุ่ม- 4 ทุ่มครึ่ง
ระฆังทำวัตรเช้าจะดังตอนตีสามครึ่ง
แต่ส่วนใหญ่แล้วคนจะตื่นกันตั้งแต่ตีสามค่ะ
เพราะจะได้เข้าห้องน้ำแบบสบายๆ ไม่แออัด
พอทำวัตรเสร็จแล้วเดินมาตรงโรงครัวแถวๆ สหกรณ์จะมีตักบาตรกัน
จากนั้นก็ทำความสะอาดวัดตามแต่ถนัด
ก็เช่น กวาดลานวัด กวาด-ถูพื้นโบสถ์ ขัดห้องน้ำ
ช่วยงานแม่ชีและเจ้าหน้าที่ในวัด ฯลฯ
สิ่งเหล่านี้ทางวัดไม่ได้บังคับจิตใจ แล้วแต่ความสมัครใจค่ะ
(แต่ก็เป็นสิ่งที่ควรทำนะ ^^).
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=hobbit&month=04-01-2008&group=7&gblog=36
5**กฎระเบียบและข้อควรปฏิบัติของนักบวชเนกขัมมบารมีที่วัดสังฆทาน
ระเบียบของวัดสังฆทานว่าด้วยผู้บวชเนกขัมมปฏิบัติ (หญิง)
เตรียมตัวก่อนรับศีล
๑. ผู้ที่บวชเนกขัมมาปฏิบัติ (ไม่ปลงผม) ให้อยู่ปฏิบัติได้ไม่เกินครั้งละ ๗ ราตรี
นอกจากเป็นผู้ทำงานช่วยวัด หรือเป็นผู้ที่พระ, เจ้าหน้าที่ หรือหัวหน้าแม่ชีรับรองให้อยู่ต่อได้
๒. ต้องนำหลักฐานต่อไปนี้ คือ รูปถ่าย ๒ นิ้ว ๑ รูป สำเนาทะเบียนบ้าน
บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ (พร้อมสำเนา) มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันสมัครบวช
๓. ผู้ที่เคยมาสมัครบวชแล้วและได้กรอกประวัติโดยละเอียดลงในใบสมัครบวชครั้งแรก
เมื่อจะบวชในครั้งต่อไป ไม่ต้องกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติลงในใบสมัครซ้ำอีก
เพียงแต่เซ็นชื่อและนำบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ มาสมัครบวชได้ที่ทำการรับสมัครบวช
๔. ให้เตรียมเครื่องนุ่งห่มที่ถูกต้องตามแบบที่ทางวัดกำหนดไว้แล้วเท่านั้น ห้ามใช้ผ้าสไบลูกไม้ สไบที่ถัก
๕. ห้ามรับจ้างบวชแก้บนแทนผู้อื่น ห้ามหญิงมีครรภ์ หญิงแม่ลูกอ่อน หญิงที่มีสามีหรือผู้ปกครองไม่อนุญาตและผู้ป่วยทางกายและจิต
ทั้งไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่พิจารณาให้บวชในสำนักนี้
ต้องเป็นผู้ไม่กระทำความผิดอันกฎหมายระบุไว้ว่าเป็นความผิด
๖. ต้องเป็นผู้ไม่กระทำความผิดอันกฏหมายระบุไว้ว่าเป็นความผิด
๗. ห้ามนำของมีค่าติดตัวมา และห้ามแต่ตัวด้วยเครื่องประดับต่างๆ
หากฝ่าฝืนเกิดการสูญหายทางวัดจะไม่รับผิดชอบ
๘. ต้องอาราธนาศีล ๕ และศีล ๘ ได้ด้วยตนเอง
 
การปฏิบัติตัวขณะปฏิบัติธรรมอยู่ในวัด
๑. ไม่ควรมีกิจธุระภายนอกในขณะถือบวช ควรทำกิจภายนอกให้เรียบร้อยก่อน
ห้ามนำโทรศัพท์มือถือหรือสัญญาณติดตามตัวเข้ามาใช้ในช่วงบวช
๒. ไม่เป็นผู้เสพของเสพติด ของมึนเมาทุกชนิด เช่น หมาก พลู
บุหรี่ นัดยานัตถุ์ และสิ่งเสพย์ติดอื่นๆ
๓. ต้องทำวัตรสวดมนต์เจริญพระกัมมัฏฐานทุกวัน เช้า กลางวัน เย็น
และเดินจงกรมในเวลาที่ทางวัดกำหนด เมื่อทำกิจวัตรสวดมนต์ เดินจงกรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ต้องรีบกลับที่พักของตน (หากทางวัดมีกิจกรรม อาจได้รับการยกเว้น)
และเมื่อมีเหตุจำเป็นที่จะทำวัตรสวดมนต์ไม่ได้ ต้องแจ้งให้หัวหน้าแม่ชีทราบ
๔. ต้องช่วยเหลือกิจกรรมภายในวัด เช่น ทำความสะอาด ปัดกวาดทั้งที่ส่วนรวมและที่อยู่ของตน
ต้องช่วยกันทำและรักษาความสะอาดห้องน้ำส่วนรวมทุกวัน ในเวลาหลังจากที่เลิกทำวัตรเช้าแล้ว
ห้ามทิ้งขยะเรี่ยราด ผ้าอนามัยควรใส่ถุงพลาสติกห่อกระดาษให้มิดชิด แล้วนำไปทิ้งในถังขยะ
ห้ามนำไปทิ้งในโถส้วม
๕. ห้ามจับกลุ่มคุยกันเสียงดัง และห้ามรับแขกในที่พัก ให้รับแขกที่โรงตักอาหาร
ห้ามพูดคุยกับโยมผู้ชายตามลำพัง ยกเว้นเพื่อนผู้หญิงอยู่ด้วย ต้องเป็นคนว่านอนสอนง่าย
อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่อวดดื้อถือตัว ไม่ประพฤติตัวให้เป็นภาระกับผู้อื่น เป็นผู้สำรวม
เป็นผู้มีมารยาทอันเรียบร้อยสงบ เป็นผู้ใคร่ต่อความเพียรในการเจริญสติปัฏฐานสี่ทั้งกลางวันและกลางคืน
๖. ห้ามดูหมอ เล่นไสยศาสตร์ บวงสรวงถือเจ้าเข้าทรง
๗. เมื่อมีกิจธุระที่ศาลา หรือประสงค์ที่จะพบพระรูปใดรูปหนึ่ง ต้องมีเพื่อนไปด้วยทุกครั้ง
ขณะสนทนากับพระหรือสวนทางกับพระ จะต้องนั่งลงประนมมือทุกครั้ง
๘. เมื่อมีเหตุจำเป็นต้องออกนอกวัด ต้องบอกกับแม่ชีเจ้าหน้าที่
และจะต้องมีเพื่อนไปด้วยทุกครั้ง วันพระไม่ควรออกนอกวัด
๙. ต้องรับประทานอาหารมื้อเดียว ภาชนะเดียว ต้องสำรวม มีสติในการพิจารณาตักอาหาร
ต้องไม่แซงแถว ไม่ตัดแถว ไม่พูดคุยกันเสียงดังในขณะตักอาหารที่โรงตัก
ไม่รับประทานอาหารในที่พัก ต้องออกมารับประทานในที่ส่วนรวม
เมื่อรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่ม ต้องนั่ง ห้ามยืน ห้ามนั่งเท้าแขนรับประทานอาหาร
ห้ามดื่มนมโอวัลติน น้ำเต้าหู้ และของเคี้ยวทุกชนิดหลังเที่ยงวันไปแล้วจนตลอดรุ่งราตรี
ยกเว้นสมอ และมะขามป้อม ห้ามเก็บอาหารไว้ในที่พัก ห้ามหุงต้มอาหารในที่อยู่โดยเด็ดขาด
ถ้ามีความจำเป็นควรเก็บหรือประกอบอาหารในโรงครัว
๑๐. เมื่อรับศีล และลาศีลทุกครั้ง จะต้องมีแม่ชีพี่เลี้ยงไปด้วย
๑๑. เมื่อลาศีลแล้ว ห้ามรับประทานอาหารที่ร้านค้า หรือนอกเวลาในชุดนักบวช ต้องเปลี่ยนเป็นชุดอื่นก่อน
(เวลา ๑๗.๐๐ น. ผู้สมัครบวชเนกขัมมปฏิบัติในวันนี้ทุกท่าน ให้มาพร้อมกันที่รับสมัครบวชหญิงชั้นล่างพระอุโบสก)
เท่าที่เห็น ทางวัดหยวนๆให้ใช้มือถือได้บ้าง
แต่ต้องปิดเสียงเอาไว้และอย่าคุยรบกวนคนอื่น
ถ้าจะคุยก็ควรคุยเบาๆ หรือไปคุยที่อื่นดีกว่า
เพราะเห็นหลายคนคุยข้างๆคนทำสมาธิเสียงดังเชียว (เจอมากะตัว)
มันจะเป็นบาปไปเปล่าๆ น่ะค่ะ
โดยรวมๆแล้ว ค่อนข้างอิสระเสรีพอสมควร
มีความสงบดี บรรยากาศวัดก็เอื้อต่อการปฏิบัติ
ถ้าไปช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลสำคัญก็ถือว่าดีเลยค่ะ
oooooooooooooooooooooooooooooooooo
 คำขอบวชเนกขัมมะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ
เอสาหัง ภันเต/ สุจิระปะรินิพพุตัมปิ/ ตัง ภะคะวันตัง/
สะระณัง คัจฉามิ/ ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ/ ปัพพัชชัง
มัง ภันเต/ สังโฆ ธาเรตุ/ อัชชะตัคเค ปาณุเปตัง/ สะระณัง คะตัง.

ข้าแต่ท่านผู้เจริญ/ ข้าพเจ้าขอถึงสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า/
แม้เสด็จดับขันธปรินิพพานนานแล้ว/ กับทั้งพระธรรม และพระสงฆ์/
ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก/ ขอพระสงฆ์จงจำข้าพเจ้าไว้ว่า/ เป็นผู้บวชใน
พระธรรมวินัย/ ผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิต ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.

คำอาราธนาศีล 8
มะยัง* ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ/ อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ*/
ทุติยัมปิ มะยัง* ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ/ อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ*/
ตะติยัมปิ มะยัง* ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ/ อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ*/
 
( คำแปล บางแห่งใช้  บางแท่งก็ไม่ใช้ )
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย* ขอสมาทานศีล 8 ประการ
พร้อมทั้งไตรสรณคมน์.
แม้ครั้งที่ 2 ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย
* ขอสมาทานศีล 8 ประการ
พร้อมทั้งไตรสรณคมน์.
แม้ครั้งที่ 3 ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย* ขอสมาทานศีล 8 ประการ
พร้อมทั้งไตรสรณคมน์.

หมายเหตุ*
ถ้าคนเดียวใช้คำว่า อะหัง แทน มะยัง    ยาจามิ แทน ยาจามะ
ข้าพเจ้า แทน ข้าพเจ้าทั้งหลาย
 
ศีล8 - ศีลอุโบสถ
1. ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขา ปะทัง สะมาทิยามิ
(ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท เว้นจากการฆ่าสัตว์)
2. อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขา ปะทัง สะมาทิยามิ
(ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้)
3. อะพรัหมะจะริยา เวระมะณี สิกขา ปะทัง สะมาทิยามิ
(ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท เว้นจากการประพฤติที่ไม่ใช่พรมจรรย์)
4. มุสาวาทา เวระมะณี สิกขา ปะทัง สะมาทิยามิ
(ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท เว้นจากการพูดเท็จ)
5. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขา ปะทัง สะมาทิยามิ
(ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท เว้นจากการเสพของมึนเมาคือสุรา เมรัย
และสิ่งเสพติดอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท)
6. วิกาละโภชะนา เวระมะณี สิกขา ปะทัง สะมาทิยามิ
(ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท เว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล)
7. นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนา,มาลาคันธะวิเลปะนะธาระณะมัณฑะนะ
วิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี สิกขา ปะทัง สะมาทิยามิ
(ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท เว้นจากการฟ้อนรำ ขับร้อง ประโคมดนตรี
ดูการเล่นชนิดที่เป็นข้าศึกต่อกุศล และการทัดทรงสวมใส่เครื่องประดับ
ตกแต่งกายด้วยดอกไม้ของหอม และเครื่องผัดทาย้อมผิว)
8. อุจจาสะยะนะ มะหาสะยะนา เวระมะณี สิกขา ปะทัง สะมาทิยามิ
(ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท เว้นจากการนั่งนอนบนที่สูงและที่นอนใหญ่)
 
 
คำสรุปท้ายศีล 8
อิมานิ อัฏฐะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ
(ข้าพเจ้าสมาทานสิกขาบท 8 ประการเหล่านี้)
หมายเหตุ พระกล่าวครั้งเดียว ผู้สมาทานกล่าว 3 ครั้ง
จากนั้นพระจะสวดแสดงอานิสงน์ของศีล เราก็รับว่า "สาธุ" ค่ะ
เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการสวดแล้ว
พระท่านจะสอนธรรมะแนะแนวการปฏิบัติสมาธิ
รวมถึงให้กรรมฐานแก่นักบวชเนกขัมมะทุกคน
เพียงเท่านี้เราก็พร้อมจะปฏิบัติธรรมกันแล้ว
แต่จะปฏิบัติอะไรบ้างนั้น คลิกอ่านได้ที่บลอคหน้าจ้ะ

จากนั้นพระจะสวดแสดงอานิสงน์ของศีล เราก็รับว่า "สาธุ" ค่ะ
เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการสวดแล้ว
พระท่านจะสอนธรรมะแนะแนวการปฏิบัติสมาธิ
รวมถึงให้กรรมฐานแก่นักบวชเนกขัมมะทุกคน

เพียงเท่านี้เราก็พร้อมจะปฏิบัติธรรมกันแล้ว
แต่จะปฏิบัติอะไรบ้างนั้น คลิกอ่านได้ที่บลอคหน้าจ้ะ
 
 
 
เห็นบางคนบ่นว่าไม่อยากทำเพราะเดี๋ยวไม่มีเวลาปฏิบัติ
แต่จริงๆ แล้วสมถะกับวิปัสนามันไปด้วยกันได้
เวลาทำวัตร นั่งสมาธิ หรือสวดมนต์ก็ทำสมถะไป
ส่วนเวลาทำงานช่วยทางวัด สร้างบุญบารมี
เราก็สามารถพิจารณากายและจิตเป็นวิปัสนาได้
แถมวัดสะอาดน่าพักอาศัยด้วย
สำหรับคนที่กลัวหิว ที่นี่มีน้ำปานะให้ดื่มตลอด
สำหรับน้ำปานะช่วงเจ็ดโมงจะเป็นน้ำที่อยู่ท้องหน่อย
เช่นน้ำลูกเดือย ฟักทอง โอวัลติน (อร่อยทุกอย่างเลย)
ส่วนหลังทานข้าวแล้วจะเป็นเบาๆ เช่นชาดำเย็น มะตูม น้ำส้มสกัด ฯลฯ
จะซื้อน้ำผลไม้ที่สหกรณ์ทานเองก็ได้ ที่นั่นจะมีป้ายบอกไว้ว่าอันไหนทานได้ไม่ผิดศีลค่ะ
ถ้าใครนั่งสมาธิแล้วปวดเมื่อยต้องไม่พลาดน้ำพญาเสือโคร่ง
เพราะแก้ปวดเมื่อยได้ดีเลยทีเดียวเชียว
ส่วนเนสัชชิก ถ้าใครสามารถอดนอนได้ ขอแนะนำเลยค่ะ
ตลอดช่วงที่บวช ก็มีช่วงนี้นี่แหละที่เรารู้สึกว่าบรรยากาศสงบที่สุดแล้ว
ธรรมะที่พระอาจารย์เทศน์ก็จับใจมาก
โดยคร่าวๆก็ประมาณนี้นะคะ
 
 
oooooooooooooooooooooooooooooooooo
ติดต่อ
บริจาคได้ที่ สำนักงานวัดสังฆทาน โทร.02-496-1240-42
แฟกซ์ 02-496-1243