ถ่ายทอดสดจาก sbbtv ( วัดสังฆทาน )

ถ่ายทอดสดจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ sbbtv999.c
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
ประวัติหลวงพ่อไพรินทร์ ( พระครูสมุห์ไพรินทร์ สิริวัฑฺฒโน )

ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น "เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน" เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555

พ.ศ.2554 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดถ้ำกฤษณาธรรมาราม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

พ.ศ.2555 เป็นตัวแทนคณะสงฆ์วัดสังฆทาน ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นประธานสงฆ์
วัดสังฆทานไทย-เยอรมัน กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี

ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น "เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน" เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555

ได้รับการแต่งตั้งเป็น พระครูปลัดไพรินทร์ สิริวัฑฺฒโน
เมื่อ 1 ตุลาคม 2559  อายุ 67 ปี พรรษา 38 ( 2559 )


ได้จากหนังสือ >> "เราจะเดินธรรมยาตราครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย" *** "หนังสือธรรมยาตราครั้งที่ 4 สู่ถ้ำมหัศจรรย์พุทธภูมิ"
หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ  >> อ่านฉบับสมบูรณ์

ประวัติหลวงพ่อไพรินทร์ ( พระครูสมุห์ไพรินทร์ สิริวฑฺฒโน )
( ได้รับการแต่งตั้งเป็น พระครูปลัดไพรินทร์ สิริวัฑฺฒโน
เมื่อ 1 ตุลาคม 2559 ) อายุ 67 ปี พรรษา 38 ( 2559 )

        พระอธิการไพรินทร์ สิริวฑฺฒโน ปัจจุบันอายุ ๖๓ ปี พรรษา ๓๓ เกิดเมื่อวันอังคารที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๔๙๒
นามเดิมนายไพรินทร์ ศิริสวัสดิ์ เป็นบุตรของร้อยเอกสนิทและนางพวง ศิริสวัสดิ์ เมื่ออายุได้ ๓๐ ปี ท่านได้อุปสมบท
เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๒๒ พระครูนนทสมาจารย์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระปลัดสังวาลย์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์
พระคำหมุน ธมฺมวีโร เป็นพระกรรมวาจาจารย์
        พ.ศ. ๒๕๒๔ พรรษาที่ ๓ หลวงพ่อไพรินทร์ได้ติดตามหลวงพ่อสนองไปจำพรรษาที่อโศกมิชชั่น ประเทศอินเดีย
หลังจากที่ออกพรรษาแล้วท่านได้เเดินทางไปยังออรังคาบาด รัฐมหาราช ประเทศอินเดียตามดำริหลวงพ่อสนองเพื่อ
เผยแพร่คำสั่งสอนขององค์สมเด็จสัมมาพุทธเจ้าคืนยังแผ่นดินมาตุภูมิ หลังจากกลับจากประเทศอินเดียท่านก็ได้เข้ามา
อุปัฏฐากองค์หลวงพ่อสนองอยู่ประมาณ 3 พรรษา นับได้ว่าท่านเป็นพระอุปัฏฐากองค์แรกของหลวงพ่อสนอง กตปุญฺโญ
จากนั้นหลวงพ่อสนองได้ให้หลวงพ่อไพรินทร์เดินทางไปจำพรรษา ณ วัดสังฆทานเบอร์บิงแฮม ประเทศอังกฤษ
ปัจจุบันชื่อวัดสันติวงศาราม นับได้ว่าท่านเป็นหนึ่งในคณะสงฆ์รุ่นแรกในการบุกเบิกสำนักปฏิบัติธรรมในทวีปยุโรป
       พ.ศ. ๒๕๓๔ - ๒๕๓๘ หลวงพ่อไพรินทร์ได้ไปจำพรรษาที่สำนักปฏิบัติธรรมอุ้มผาง จังหวัดตากเป็นเวลา ๕ ปี
จากนั้นจึงได้กลับมาวัดสังฆทานเพื่อช่วยสร้างพระอุโบสถแก้วซึ่งใช้เวลาสร้างประมาณ 1 ปีครึ่ง
       พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นเจ้าอาวาสวัดในขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งขณะนั้นเป็นวัดร้าง ต่อมาท่านได้ทำการ
บูรณะจนกลับคืนสู่สภาพสมบูรณ์ ต่อมาได้มีการก่อสร้างพระอุโบสถและเสนาสนะอื่นๆ อีกหลายอย่าง ซึ่งได้ก่อสร้าง
จนแล้วเสร็จตามดำริของหลวงพ่อไพรินทร์
พ.ศ. ๒๕๕๒ เนื่องจากอาการอาพาธของเจ้าอาวาสวัดถ้ำกฤษณาธรรมาราม อ.ปากช่อ ง จ.นครราชสีมา ซึ่ง เป็น
สาขาของวัดสังฆทาน หลวงพ่อสนองได้ให้หลวงพ่อไพรินทร์ไปประจำและรักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำกฤษณาธรรมาราม
ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสอย่างเป็นทางการในปี พศ. ๒๕๕๔
       พ.ศ. ๒๕๕๕ หลวงพ่อไพรินทร์เดินทางไปจำพรรษา ณ วัดสังฆทานไทยเยอรมัน ประเทศเยอรมนี ในฐานะ
ประธานสงฆ์ในพรรษานั้น ในพรรษาเดียวกันนี้เองที่องค์หลวงพ่อสนองได้ละสังขารเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕
พอทราบข่าวการละสังขารขององค์หลวงพ่อสนอง หลวงพ่อไพรินทร์ก็ได้เดินทางกลับมาทันทีเพื่อช่วยงานสวดอภิธรรม
สรีระองค์หลวงพ่อ ประมาณกลางเดือนกันยายน ๒๕๕๕ คณะสงฆ์วัดสังฆทานได้ประชุมลงมติให้หลวงพ่อไพรินทร์เป็น
เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน และได้มีคำสั่งแต่งตั้งจากเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยได้ทำ
พิธีมอบตราตั้งเจ้าอาวาสอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
หลวงพ่อไพรินทร์ท่านมีบทบาทสำคัญในงานต่างๆ ในวัดสังฆทาน เช่น มุทิตาสักการะหลวงพ่อสนอง งานแห่
พระบรมสารีริกธาตุ สามเณรภาคฤดูร้อน เป็นต้น ซึ่งแม้ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนไกลใกล้เพียงใด แต่เมื่อถึงเวลางานสำคัญๆ
ท่านต้องมาช่วยงานหลวงพ่อสนองอย่างเสมอ ในมหาธรรมยาตราครงั้ ที่ 4 มมุ ไบ-จนุ นา-ออรัง คาบาด-ถ้ำอชันตา-
ถ้ำเอลโรรา หลวงพ่อไพรินทร์ก็ร่วมเดินทางไปกับคณะหลวงพ่อสนองด้วย ซึ่งหลวงพ่อสนองพูดไว้ก่อนเดินว่า
จะเป็นการเดินครั้งสุดท้ายแล้ว
หลวงพ่อไพรินทร์ได้ดำเนินตามคำสอนของหลวงพ่อสนองอย่างเคร่งครัด ท่านมีดำริที่จะสืบทอดเจตนารมณ์
ขององค์หลวงพ่อสนองที่จะสืบสานงานเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่สำคัญที่องค์หลวงพ่อสนองได้ดำริไว้
นอกจากนั้นหลวงพ่อไพรินทร์มีดำริที่จะพัฒนาบุคลากรโดยมุ่งเน้นพระภิกษุรุ่นใหม่ให้เป็นผู้มีความสามารถใน
การบรรยายธรรม ซึ่งจะอำนวยการเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้ขยายอย่างกว้างไกล สาธุ...//
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
 
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

 คำปรารภ / Preface
ธรรมยาตรา ณ แดนพุทธภูมิ นับว่าเป็นการสร้างบารมีอย่างสูงเพราะเป็นงานยากและผู้เดินทางต้องใช้
ความอดทนอย่างยิ่ง โดยเฉพาะผู้นำการเดินทางต้องมีบารมีเพราะอุปสรรคการเดินทางในแต่ละครั้งมีมากมาย
งานเขียนครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ ๔ ของการเดินธรรมยาตรา ณ ประเทศอินเดีย นำโดยพระเดชพระคุณ
หลวงพ่อสนอง กตปุญฺโญ ครั้งแรกเป็นการเดินไปตามสังเวชนียสถานทั้ง ๔ คือ พุทธคยา-สารนาถ-กุสินารา-ลุมพินี ใช้
ชื่อหนังสือว่า “ธุดงค์อินเดีย” ครั้งที่สองเดินไปตามพุทธสถานคือพุทธคยา-ราชคฤห์-นาลันทา-ปัตนะ-ไวศาลี-เกสริยา-
กุสินารา-ลุมพินี-เขารามโกฏประเทศเนปาล ภายใต้ชื่อว่า “มหาธรรมยาตรา” ครั้งที่สามเดินไปตามรัฐอุตตรประเทศ
คือ เดลี-อักร่า-สังกัสสะ-ลัขเนาว์-สาวัตถี ภายใต้ชื่อว่า “ธรรมยาตราสันติภาพโลก” และครั้งสุดท้ายเดินไปตามรัฐมหา
ราษฏร์ คือ มุมไบ-จุนน่า-ออรังคาบาด-ถ้ำ
อชันตา-ถ้ำ
เอลโรร่า ภายใต้ชื่อว่า “สู่ถ้ำ
มหัศจรรย์แดนพุทธภูมิ” รวมระยะ
การเดินทาง ๒,๕๐๐ กิโลเมตร จึงนับว่าการเดินธรรมยาตราทั้งสี่ครั้งที่ผ่านมา เป็นการสร้างประวัติศาสตร์ของชาว
พุทธจากแดนสยาม ที่ได้จารึกไว้บนผืนแผ่นดินพุทธภูมิตลอดไป
คณะผู้จัดทำขอถวายงานครั้งนี้แด่การจากไปของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนอง กตปุญฺโญ เป็นอาจาริยบูชา
หากมีข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดทำขอน้อมรับไว้ทุกประการ
คณะผู้จัดทำ

อยู่ในระหว่างป้อนข้อมูล

        Luang Phor Pairin Siriwatthano is a newly appointed Abbot of Wat Sanghathan. He is 63 years
old and has been ordained as a monk for 33 years. He was born on Tuesday, May 20th, 1949. Prior to
entering into the monkhood, Luang Phor Pairin was named Mr. Pairin Sirisawat. He is a son of Captain Sanit
and Mrs Puang Sirisawat. At the age of 30 years old, on July, 1979, Luang Phor Pairin received his Bhikkhu
ordination. His upajjhãya (Buddhist Preceptor) was Phra Kru Nonthasamajarn. His anusãwanãcariya
(ordination-proclaiming teacher) was Phra Palatsangwahn and his kammavãcacariya (Act-Announcing
Teacher) was Phra Khammuan. Luang Phor Pairin was given the monastic name “Siriwatthano”.
       In 1981 or year 3 as an ordained monk, Luang Phor Pairin accompanied Luang Phor Sanong
to Asoka Mission located in India for a rain retreat. After the rain retreat he went to Aurangabad in
State of Maharashtra to disseminate Dhamma back to its homeland, which was one of Luang Phor
Sanong’s projects. After his trip to Aurangabad, Luang Phor Pairin had attentively taken of Luang
Phor Sanong for 3 years. Luang Phor Pairin was Luang Phor Sanong’s first personal attendant. Later
Luang Phor Pairin was sent to Wat Sanghathan Monastery, located in Birmingham, England, which is
now Wat Santiwongsaram Monastery, for the rain retreat. He was considered as a very first group of
monks who participated in establishing a branch of Wat Sanghathan in Europe.
       In 1991 - 1995, Luang Phor Pairin went to Umphang Meditation Center in Tak Province. He
had resided at the center for 5 years before returning to Wat Sanghathan to help Luang Phor Sanong
with the construction of Phra U-bosot. He had resided at Wat Sanghathan until the construction of
Phra U-bosot was completed, which it took approximately year and a half.
       In 2000, Luang Phor Pairin went to Nakornrachisima to reside at abandoned temple, which
was named Wat Nai Kanom. During his stay at Wat Nai Kanom, Luang Phor Pairin restored the
temple to its original condition. Later Phra U-Bosot and monks’ dwellings and other facilities were
constructed.
       In 2009, due to the health issues of Abbot of Thamkrissana
Dhammaram International Meditation Center, Luang Phor Sanong
assigned Luang Phor Pairin to take care of Thamkrissana Dhammaram
International Meditation Center. He had been in-charges of the temple for
a couple years. In 2011. Luang Phor Pairin was officially appointed to be
the abbot of Thamkrissana Dhammaram International Meditation Center. The Thamkrissana
Dhammaram International Meditation Center, located in Pakchong District, Nakornrachasima
Province, was one of the branches of Wat Sanghathan Temple.
       In 2012, Luang Phor Pairin along with other Sanghathan monks went to Sanghathan
Thai-German International Meditation Center, one of the branches of Wat Sanghathan in Germany,
for the rain retreat. He was a head monk of Sanghathan Thai-German International Meditation
Center. In that year, Luang Phor Sanong passed away during the rain retreat. As soon as Luang Phor
Pairin learned about Luang Phor Sanong’s passing away, he returned to Wat Sanghthan, Thailand
to help with organizing Luang Phor Sanong’s funeral ceremony. Around mid of September 2012, he
was elected by monks of Wat Sanghathan to be the next abbot of Wat Sanghathan after Luang Phor
Sanong. The official appointment was issued by Lord Abbot of a Buddhist Monastery of Nonthaburi
Province on September 24th, 2012. The charter ceremony was officially held on October 1st, 2012.
Luang Phor Pairin was one of the key person in running Dhamma dissemination projects
organized by Wat Sanghthan such as Mudita to Laung Phor Sanong ceremony, the celebration of
Lord Buddha’s relics, and organizing summer novice ordination program. Even though there was a
great distant in between, Luang Phor Pairin always returned to Wat Sangthan to help Luang Phor
Sanong in every important occasion. Moreover Luang Phor Pairin is one of the follower monks who
made a pilgrimage with Luang Phor Sanong on pilgrimage trip named “Dhamma Yatra IV
- Journey to Wonder Caves in the Land of Buddhism” a walking pilgrimage within Maharashtra
State; Mumbai, Junnar, Aurangabad, Ajanta Cave, and Ellora Caves. Dhamma Yatra
IV - Journey to Wonder Caves in the Land of Buddhism is Luang Phor Sanong’s last
Dhamma Yatra pilgrimage before he passed away.
Luang Phor Pairin Siriwatthano had strictly followed Luang Phor Sanong’s teachings.
As abbot of Wat Sanghathan, Luang Phor Pairin’s mission is to carry on Luang
Phor Sanong’s dissemination projects. In addition, he would like to improve
the competency of young Bhikkhu monks to be skillful Dhamma lecturers and
help with on-going Dhamma dissemination projects locally and globally. Sadhu!
 
 
 Luang Phor Pairin Siriwatthano is a newly appointed Abbot of Wat Sanghathan. He is 63 years
old and has been ordained as a monk for 33 years. He was born on Tuesday, May 20th, 1949. Prior to
entering into the monkhood, Luang Phor Pairin was named Mr. Pairin Sirisawat. He is a son of Captain Sanit
and Mrs Puang Sirisawat. At the age of 30 years old, on July, 1979, Luang Phor Pairin received his Bhikkhu
ordination. His upajjhãya (Buddhist Preceptor) was Phra Kru Nonthasamajarn. His anusãwanãcariya
(ordination-proclaiming teacher) was Phra Palatsangwahn and his kammavãcacariya (Act-Announcing
Teacher) was Phra Khammuan. Luang Phor Pairin was given the monastic name “Siriwatthano”.
In 1981 or year 3 as an ordained monk, Luang Phor Pairin accompanied Luang Phor Sanong
to Asoka Mission located in India for a rain retreat. After the rain retreat he went to Aurangabad in
State of Maharashtra to disseminate Dhamma back to its homeland, which was one of Luang Phor
Sanong’s projects. After his trip to Aurangabad, Luang Phor Pairin had attentively taken of Luang
Phor Sanong for 3 years. Luang Phor Pairin was Luang Phor Sanong’s first personal attendant. Later
Luang Phor Pairin was sent to Wat Sanghathan Monastery, located in Birmingham, England, which is
now Wat Santiwongsaram Monastery, for the rain retreat. He was considered as a very first group of
monks who participated in establishing a branch of Wat Sanghathan in Europe.
In 1991 - 1995, Luang Phor Pairin went to Umphang Meditation Center in Tak Province. He
had resided at the center for 5 years before returning to Wat Sanghathan to help Luang Phor Sanong
with the construction of Phra U-bosot. He had resided at Wat Sanghathan until the construction of
Phra U-bosot was completed, which it took approximately year and a half.
In 2000, Luang Phor Pairin went to Nakornrachisima to reside at abandoned temple, which
was named Wat Nai Kanom. During his stay at Wat Nai Kanom, Luang Phor Pairin restored the
temple to its original condition. Later Phra U-Bosot and monks’ dwellings and other facilities were
constructed.
       In 2009, due to the health issues of Abbot of Thamkrissana
Dhammaram International Meditation Center, Luang Phor Sanong
assigned Luang Phor Pairin to take care of Thamkrissana Dhammaram
International Meditation Center. He had been in-charges of the temple for
a couple years.
       In 2011. Luang Phor Pairin was officially appointed to be
the abbot of Thamkrissana Dhammaram International Meditation Center. The Thamkrissana
Dhammaram International Meditation Center, located in Pakchong District, Nakornrachasima
Province, was one of the branches of Wat Sanghathan Temple.
       In 2012, Luang Phor Pairin along with other Sanghathan monks went to Sanghathan
Thai-German International Meditation Center, one of the branches of Wat Sanghathan in Germany,
for the rain retreat. He was a head monk of Sanghathan Thai-German International Meditation
Center. In that year, Luang Phor Sanong passed away during the rain retreat. As soon as Luang Phor
Pairin learned about Luang Phor Sanong’s passing away, he returned to Wat Sanghthan, Thailand
to help with organizing Luang Phor Sanong’s funeral ceremony. Around mid of September 2012, he
was elected by monks of Wat Sanghathan to be the next abbot of Wat Sanghathan after Luang Phor
Sanong. The official appointment was issued by Lord Abbot of a Buddhist Monastery of Nonthaburi
Province on September 24th, 2012. The charter ceremony was officially held on October 1st, 2012.
       Luang Phor Pairin was one of the key person in running Dhamma dissemination projects
organized by Wat Sanghthan such as Mudita to Laung Phor Sanong ceremony, the celebration of
Lord Buddha’s relics, and organizing summer novice ordination program. Even though there was a
great distant in between, Luang Phor Pairin always returned to Wat Sangthan to help Luang Phor
Sanong in every important occasion. Moreover Luang Phor Pairin is one of the follower monks who
made a pilgrimage with Luang Phor Sanong on pilgrimage trip named “Dhamma Yatra IV
- Journey to Wonder Caves in the Land of Buddhism” a walking pilgrimage within Maharashtra
State; Mumbai, Junnar, Aurangabad, Ajanta Cave, and Ellora Caves. Dhamma Yatra
IV - Journey to Wonder Caves in the Land of Buddhism is Luang Phor Sanong’s last
Dhamma Yatra pilgrimage before he passed away.
       Luang Phor Pairin Siriwatthano had strictly followed Luang Phor Sanong’s teachings.
As abbot of Wat Sanghathan, Luang Phor Pairin’s mission is to carry on Luang
Phor Sanong’s dissemination projects. In addition, he would like to improve
the competency of young Bhikkhu monks to be skillful Dhamma lecturers and
help with on-going Dhamma dissemination projects locally and globally. Sadhu!

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

 

under construction