Programska petlja

Ponekad se dijelovi programa trebaju izvršit više puta (iterirati). Struktura koja to omogućuje naziva se programska petlja. Programskom petljom dijelovi programa se mogu ponavljati unaprijed zadani broj puta ili sve dok je određeni uvjet ispunjen.
Petlje se u programu ostvaruju naredbama:
  • for,
  • while,
  • do-while.