Legislació


Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere.

CAPÍTOL I. En l’àmbit educatiu

Article 4.  Principis i valors del sistema educatiu

1. El sistema educatiu espanyol ha d’incloure entre les seves finalitats la formació en el respecte dels drets i les llibertats fonamentals i de la igualtat entre homes i dones, així com en l’exercici de la tolerància i de la llibertat dins els principis democràtics de convivència.

Igualment, el sistema educatiu espanyol ha d’incloure, dins els seus principis de qualitat, l’eliminació dels obstacles que dificulten la plena igualtat entre homes i dones i la formació per a la prevenció de conflictes i per a la resolució pacífica d’aquests.

2. L’educació infantil ha de contribuir a desenvolupar en la infància l’aprenentatge en la resolució pacífica de conflictes.

3. L’educació primària ha de contribuir a desenvolupar en l’alumnat la seva capacitat per adquirir habilitats en la resolució pacífica de conflictes i per comprendre i respectar la igualtat entre sexes.

4. L’educació secundària obligatòria ha de contribuir a desenvolupar en l’alumnat la capacitat per relacionar-se amb els altres de manera pacífica i per conèixer, valorar i respectar la igualtat d’oportunitats d’homes i dones.

5. El batxillerat i la formació professional han de contribuir a desenvolupar en l’alumnat la capacitat per consolidar la maduresa personal, social i moral, que els permeti actuar de manera responsable i autònoma i per analitzar i valorar críticament les desigualtats de sexe i fomentar la igualtat real i efectiva entre homes i dones.

6. L’ensenyament per a les persones adultes ha d’incloure entre els seus objectius exercir activitats en la resolució pacífica de conflictes i fomentar el respecte a la dignitat de les persones i a la igualtat entre homes i dones.

7. Les universitats han d’incloure i fomentar en tots els àmbits acadèmics la formació, la docència i la recerca en igualtat de gènere i no-discriminació de forma transversal.

 

Principis i fins de la LOE 2/2006, de 3 de maig.

 Preàmbul. 

Entre les finalitats de l’educació es destaca el ple desenvolupament de la personalitat i de les capacitats afectives de l’alumnat, /…/ el reconeixement de la diversitat afectivosexual, i també la valoració crítica de les desigualtats, que permeta superar els comportaments sexistes. S’assumeix així el que expressa la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere.

Títol preliminar:

c) La transmissió i posada en pràctica de valors que afavoresquen la llibertat personal, la responsabilitat, la ciutadania democràtica, la solidaritat, la tolerància, la igualtat, el respecto i la justícia, i que ajuden a superar qualsevol tipus de discriminació.

k) L’educació per a la prevenció de conflictes i per a la resolució pacífica d’aquestos, i també la no violència en tots els àmbits de la vida persona, familiar i social.

l) El desenvolupament de la igualtat de drets i oportunitats i el foment de la igualtat efectiva entre homes i dones.

[La LOMCE ha modificat tant el preàmbul com el títol preliminar i desapareixen tots els punts esmentats menys el l, al qual se li afegeix "i també la prevenció de la violència de gènere"]

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Artículo 11. Acciones positivas.

1. Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los Poderes Públicos adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. Tales medidas, que serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso.

 

Artículo 15. Transversalidad del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres.

El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará, con carácter transversal, la actuación de todos los Poderes Públicos. Las Administraciones públicas lo integrarán, de forma activa, en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades.

 

CAPÍTULO II.
ACCIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA IGUALDAD.

Artículo 23. La educación para la igualdad de mujeres y hombres.

El sistema educativo incluirá entre sus fines la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres.

Asimismo, el sistema educativo incluirá, dentro de sus principios de calidad, la eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y el fomento de la igualdad plena entre unas y otros.

Artículo 24. Integración del principio de igualdad en la política de educación.

1. Las Administraciones educativas garantizarán un igual derecho a la educación de mujeres y hombres a través de la integración activa, en los objetivos y en las actuaciones educativas, del principio de igualdad de trato, evitando que, por comportamientos sexistas o por los estereotipos sociales asociados, se produzcan desigualdades entre mujeres y hombres.

2. Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, desarrollarán, con tal finalidad, las siguientes actuaciones:

a. La atención especial en los currículos y en todas las etapas educativas al principio de igualdad entre mujeres y hombres.

b. La eliminación y el rechazo de los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación entre mujeres y hombres, con especial consideración a ello en los libros de texto y materiales educativos.

c. La integración del estudio y aplicación del principio de igualdad en los cursos y programas para la formación inicial y permanente del profesorado.

d. La promoción de la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de control y de gobierno de los centros docentes.

e. La cooperación con el resto de las Administraciones educativas para el desarrollo de proyectos y programas dirigidos a fomentar el conocimiento y la difusión, entre las personas de la comunidad educativa, de los principios de coeducación y de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

f. El establecimiento de medidas educativas destinadas al reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la Historia.

 Artículo 25. La igualdad en el ámbito de la educación superior.

 1. En el ámbito de la educación superior, las Administraciones públicas en el ejercicio de sus respectivas competencias fomentarán la enseñanza y la investigación sobre el significado y alcance de la igualdad entre mujeres y hombres.

2. En particular, y con tal finalidad, las Administraciones públicas promoverán:

a. La inclusión, en los planes de estudio en que proceda, de enseñanzas en materia de igualdad entre mujeres y hombres.

b. La creación de postgrados específicos.

c. La realización de estudios e investigaciones especializadas en la materia.


Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs.

CAPÍTOL III

Mesures en l'àmbit educatiu

Article 9. Incorporació de la formació en salut sexual i reproductiva al sistema educatiu.

“El sistema educatiu inclourà la formació en salut sexual i reproductiva com a part del desenrotllament integral de la personalitat i de la formació en valors, incloent-hi un enfocament integral que contribuïsca a:

a)      La promoció d’una visió de la sexualitat en termes d’igualtat i coresponsabilitat entre hòmens i dones amb especial atenció a la prevenció de la violència de gènere, agressions i abusos sexuals.

b)      El reconeixement i acceptació de la diversitat sexual.

c)       El desenrotllament harmònic de la sexualitat, d’acord amb les característiques de les persones jóvens.

d)      La prevenció de malalties i infeccions de transmissió sexual, i especialment la prevenció del VIH.

e)      La prevenció d’embarassos no desitjats, en el marc d’una sexualitat responsable.

f)       En la incorporació de la formació en salut i salut sexual i reproductiva al sistema educatiu, es tindran en compte la realitat i les necessitats dels grups o sectors socials més vulnerables, com el de les persones amb discapacitat, i es proporcionarà en tot cas a este alumnat informació i materials accessibles adequats a la seua edat.


Article 10. Activitats formatives.
Els poders públics donaran suport la comunitat educativa en la realització d’activitats 
formatives relacionades amb l’educació afectiva i sexual, la prevenció d’infeccions de 
transmissió sexual i embarassos no desitjats, facilitant-ne informació adequada als pares i 
les mares.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comments