Autoavaluació dels komentaris dels blogs

Busca ens els blogs els comentaris que has fet durant el trimestre. N’han de ser com a mínim 10 (de 300 paraules cadascun, i 400, si es fan en parella).

Copia’ls i apega’ls dues vegades cadascun en un document de Word. Al primer comentari repetit, posa-hi “Original”; al segon comentari, posa-hi “Revisió”.

Llegeix diverses vegades cada comentari (en la versió “Revisió”) i canvia en un color diferent (o mitjançant el subratllat) allò que consideres erroni o millorable. Recorda que detectar errors és un bon senyal, ja que significa que ara en saps més i “veus” coses que abans no percebies. Una altra manera de marcar la correcció dels textos és mitjançant Revisió/Control de canvis (si treballes en Microsoft Word) o mitjançant Editar/Seguiment de canvis/Enregistrar els canvis (si treballes en LlibreOffice).

Si en lloc d’un comentari, has fet una entrada, copia el teu text original i la meua correcció (que és la que estarà publicada), i subratlla els canvis fets respecte de l’original.

Una vegada fetes les correccions dels 10 comentaris, escriu una autovaloració de la teua evolució com a escriptor/a des de principi de curs fins ara (mínim de 300 paraules). Aquesta ha de contenir una reflexió al voltant de les qüestions que s'expliquen més avall.

Envia'm el document al meu correu.

Autovaloració de l’evolució com a escriptor/a

Preparació del text: Abans d’escriure...

- Pense sobre aquestes qüestions: Què vull aconseguir amb el meu comentari? Com vull que reaccione qui em llegeix? Quina imatge vull projectar de mi en l’escrit? Quin to vull adoptar?
- Genere idees mitjançant la pluja d’idees i les anote en un full en blanc o a l’ordinador.
- Després em pregunte: Quina idea o opinió (tesi) vull defensar? Quins arguments puc aportar? A quina conclusió vull arribar?

Redacció i revisió del text: Mentre escric i en acabar d’escriure el meu text...

- Faig consultes gramaticals en pàgines i diccionaris especialitzats (Optimot, AVL, DCVB, fitxes del portal lingüístic És a dir...) per assegurar-me que les paraules i construccions són correctes.
- Quan revise, em fixe en els diferents tipus d’errors:
o Errors ortogràfics (y, Valencia, hi había, es posible...)
o Errors gramaticals (tinc que, de que, preposició a davant del CD, seran les deu, temps verbals incorrectes, etc.)
o Errors estilístics: vulgarismes (és una merda), mots jòquer (cosa, fet...), repeticions, paraules en català oriental (meva, digui...), etc.
- Revise tot al llarg del procés de redacció, i aprofite la revisió per millorar el text de manera global; en altres paraules: quan escric un parell de frases o un paràgraf nou, torne a llegir el text des del principi per assegurar-me que s’entén bé el que vull expressar, que no hi ha repeticions, que les noves idees fan progressar la informació de manera adequada...
- Dit d’una altra manera, quan revise, llig el text diverses vegades i esmene els errors puntuals i els estructurals. Tinc clar que el procés de refer passatges és continu i els retocs no només afecten paraules concretes sinó fragments extensos del text, les idees principals i l’estructura. Per això, la revisió em costa més que la redacció.
- Em preocupe perquè el meu text siga adequat al context, siga coherent i estiga ben cohesionat. Per això tinc en compte d’acomplir les propietats textuals següents:

Adequació textual

- Sóc conscient de la manera en la qual vull aparèixer com a emissor al text (en singular, en plural inclusiu, exclusiu, de modèstia...); si hi vull incloure o no el receptor; la relació que vull establir amb qui em llegeix (proximitat, llunyania...)
- Utilitze el registre i el grau de formalitat adequats. La varietat geogràfica en la qual escrit és el català occidental (tot i que pots decidir fer-ho en català oriental, però mantenint la varietat tot al llarg del text).
- Respecte a les característiques del gènere textual ‘Comentari en un blog’, com que es tracta d’un text argumentatiu (o expositivoargumentatiu), intente seguir l’estructura (introducció, exposició d’arguments i conclusió) i els recursos bàsics d’aquest tipus de text (arguments d’autoritat, dades, citacions, anècdotes personals...)
- Utilitze procediments de modalització rics i variats, com ara, el lèxic valoratiu, metàfores i altres recursos expressius, preguntes retòriques, expressions que mostren la subjectivitat (és obvi que, evidentment, no hi ha cap dubte que...), etc. i no fórmules bàsiques com “jo pense que”, “en la meua opinió”, etc.

Coherència textual: Els meus comentaris són coherents perquè...

- Em preocupe per la quantitat i, sobretot, per la qualitat de la informació, i no escric frases buides per omplir i arribar a les 300 paraules sense dir res de trellat.
- La informació progressa adequadament i està ben estructurada en paràgrafs, els quals són monotemàtics, tenen un contingut independent i complementari als altres, són conseqüència de l’anterior o recullen un element que fa progressar la informació...
- Marque clarament la divisió en paràgrafs i aquests estan equilibrats (ni totxos ni frases).
- Intente que el paràgraf introductori siga ben interessant i que atrape qui em llegeix.
- Em preocupe perquè el paràgraf de conclusió deixe un bon record.

Cohesió textual: El meus comentaris estan cohesionats perquè...

- Em fixe en les repeticions innecessàries i utilitze, per a evitar-les, procediments anafòrics diversos (sinònims, pronoms, encapsulament...)
- Considere que la puntuació és molt important per a la comprensió del text i la utilitze adequadament, i de manera rica i variada (punts i comes, guions llargs i altres incisos...)
- Faig un ús adequat i variat dels connectors textuals

 

 

Comments