०.१ तन्त्रम् / आगमाःशैवम्


 • उद्भवचित्रम्
 • मालिनी-विजयोत्रतर-तन्त्रम्

मानसतरङ्गिणीकारावलिः

urdhvasrotas- siddhAnta tantras
shivAgamas:
1) kAmika 2) yogaja 3) chintya 4) kAraNa 5) ajita 6) dIpta 7) sUkShma 8) sahasraka 9) amshumAn and 10) suprabheda.
rudrAgmas:
11) vijaya 12) nihshvAsa 13) svAyambhuva 14) anala 15) vIrabhadra 16) raurava 17) makuTa 18) vimala 19) chandraGNYAna 20) mukhabimba 21) udgita 22) lalita 23) siddha 24) santAna 25) nArasiMha 26) pArameshvara 27) kiraNa 28) vAtUla
Some auxilliary texts: 1) mata~Nga pArameshvara 2) mR^igendra 3) parAkhya 4) upasvAyambhuva 5) aindram 6) mahAghoraM

purvasrotas- gAruDa tantras
1) haram 2) hu~NkAraM 3) bindusAraM 4) kalAmR^itaM 5) devatrAsaM 6) sutrAsaM 7) shabaraM 8) kAlashabaraM 9) pakShiRajaM 10) shikhAyogaM 11) shikhAsAraM 12) shikhAmR^itaM 13) pa~nchabhUtaM 14) vibhAgaM 15) shulyabhedavinirNayaM 16) kAlaShThaM 17) kAlA~NgaM 18) kAlakUTaM 19) paTadrumaM 20) kambhojaM 21) kambalaM 22) kuMkumaM 23) kALakuNdaM 24) kaTAhakaM 25) suvarNanekhaM 26) sugrIvaM 27) totalaM 28) totalottaraM

paschimasrotas- bhUtatantras
1) hAlAhalam 2) hayagrIvaM 3) karakoTaM 4) kaTa~NkakaM 5) karoTaM 6) maNDamAnaM 7) ka~NkoTaM 8) khadgarAvaNaM 9) chANDAsidhAraM 10) hu~NkAraM 11) hAhAkAraM 12) shivAravaM 13) ghorATTahAsaM 14) uchChiShTaM 15) ghurghuraM 16) duShTatrAsakaM 17) vimalaM 18) vikaTaM 19) mahotkaTaM 20) yamaghaNTaM

uttarasrotas- vAma tantras
1) nayam 2) nayottaraM 3) mUkaM 4) mohanaM 5) mohanAMR^itaM 6) karapUjAvidhAnaM 7) vINAshikhA 8) jayaM 9) vijayaM 10) ajitaM 11) aparAjitaM 12) siddhanityodayaM 13) jyeShThaM 14) chintAmaNimahodayaM 15) kuhakaM 16) kAmadenukadambakaM 17) AnandaM 18) rudraM 19) bhadraM 20) kiMkaraM 21) anantavijayaM 22) bhoktaM 23) daurvAsaM 24) bIjabheda

dakShiNasrotas- bhairava tantras
1) svachChandabhairava 2) chaNDabhairava 3) krodhabhairava 4) unmattabhairava 5) asitA~Ngabhairava 6) rurubhairava 7) kapAlIshaM 8) samuchchayaM 9) ghoraM 10) ghoShaNaM 11) ghoram-2 12) nishAsa~ncharaM 13) durmukhaM 14) bhImA~NgaM 15) DAmararAvaM 16) bhImaM 17) vetAlamardanaM 18) uchChuShmaM 19) vAmaM 20) kapAlaM 21) bhairavaM 22) puShpaM 23) advayaM 24) trishirobhairavaM 25) ekapAdaM 26) siddhayogeshvaraM 27) pa~nchAmR^itaM 28) prapa~nchaM 29) yoginIjAlashambaraM 30) vishvavikaNThaM 31) jha~NkAraM 32) tilakodyAnabhairava

शाक्तम्


पञ्चरात्रागमा:

 •  अत्र सङ्गृहीताः।
  • 1 Agama Pramanyam [Skt-Eng]
  • 2 Agama_Pramanyam_1937
  • 3 Agamas & South Indian Vaishnavism
  • 4 Ahirbudhniya Samhita [Skt]
  • 5 Ahirbudhnya Samhita [Skt] - Vol II
  • 6 Ahirbudhnya Samhita [Skt] - Vol I
  • 7 Aniruddha Samhita [Skt]
  • 8 Bharadwaja Samhita [Tel]
  • 9 Brhat Brahma Samhita of Narada Pancaratra
  • 10 Brhat Brahma Samhita
  • 11 Catalogue of Pancaratra Agama Texts
  • 12 Catalogue of Pancaratra Samhitha
  • 13 Introduction to Pancaratra & Ahirbudniya Samhita
  • 14 Ishvara Samhita - Sastra Muktavali [Skt]
  • 15 Ishvara Samhita [Tel]
  • 16 Jayakhya Samhita [Skt]
  • 17 Kapinjala Samhita [Tel]
  • 18 Kasyapa Samhita - Vol I [Tel]
  • 19 Kasyapa Samhita - Vol II [Tel]
  • 20 Kasyapa Samhita [Skt]
  • 21 Lakshmi Tantra [Skt]
  • 22 Narada Pancaratra - Bharadvaja Samhita[Skt]
  • 23 Narada Pancaratra - Bharadwaja Samhita [1865]
  • 24 Narayana Samhita [Skt]
  • 25 Padma Samhita - Charyapada [Tel]
  • 26 Padma Samhita - Gnana,Yoga&Kriya Padas [Skt]
  • 27 Padma Samhita - Kriyapada[Tel]
  • 28 Padma Samhita - Yoga Pada[Tel]
  • 29 Pancaratra Samhitausu Jnanapada Samikshanam [Skt]
  • 30 Pancharatra Raksha [1942]
  • 31 Pancharatra Raksha [1967]
  • 32 Pancharatra Raksha [PBA]
  • 33 Parama Samhita [Skt-Eng]
  • 34 Paramesvara Samhita [Skt]
  • 35 Parasara Samhita [Skt]
  • 36 Paushkara Samhita [Skt]
   • Gretil क्षेत्रे ऽत्र। (पाठदोषाः सन्ति।)
  • 37 Philosophy of Pancaratras
  • 38 Sanatkumar Samhita [Skt]
  • 39 Sandilya_Samhita_Bhakti_Kanda
  • 40 Sattvata Samhita - Alasinga Bhatta[Skt]
  • 41 Sattvata Samhita [Skt,1902]
  • 42 Sattvata_Tantra [1934]
  • 43 Sattvata_Tantra [Eng]
  • 44 Sri Pancharatra Karshanadi Pratisthanta
  • 45 The Pancharatras or Bhagavad Sastra
  • 46 Vishnu Samhita - Part I [Eng]
  • 47 Vishnu Samhita - Part II [Eng]
 • जयाख्य-संहिता
 • लक्ष्मी-तन्त्रम् अत्र। (वामपन्था)
 • क्रिया-कैरव-चन्द्रिका
 • क्रिया-सागरः (तत्रैव क्रिया-कैरव-चन्द्रिका)
  • श्रीराम-भट्ट-सङ्ग्रहो ऽत्र
  • आर्कैव्य् अत्र
  • 1  Vasudeva Punhavachanam, Thiruaradhanam,
   Agnikaryam, Mahotsavam and Cakrabjamandala
   puja vidhi
   2  Prathista vidhi
   3  Vacanasaram (I) – Pramanas of Thiruaradhanam
   4  Vacanasaram (II) - Pramanas of Mahotsavam
   5  Archana (Namavali) of various divyadesa perumal
   6  Dhyana sloka ratnavalai
   7  Kriyakairava chandrika (I)
   8  Kriyakairava chandrika (II)
   9  Snapana Vidhi
   10  Paramapurusha Samhitha
   11  Bruhadbrumha Samhitha
   12  Sriranga Mahatmyam(I)
   13  Sriranga Mahatmyam(II)
   14  Panchamrutham
   15  Panchakala prakriya
   16  Thula Kaveri Mahatmyam
 • प्रामाण्यप्रतिपादनम्
  • यामुनाचार्य-कृतम् आगम-प्रामाण्यम् अत्र

Comments