Newsletter SAMRO # 69 Ianuarie 2015 
https://samro.ro


Editorial  Managementul discontinuităților [prof. O.Nicolescu]
Anunțuri  Număr nou al revistei Review of General management [prof. Camelia Dragomir]  - Noi conferințe și workshopuri 
Din activitatea comunității SAMRO 
Anul 2014, bogat în activități științifice, este un etalon
care ne obligă la continuarea performanței  [prof. D. Dumitrașcu]

Situația accesărilor Newsletterului SAMRO în perioada 31 dec. 2013 - 31 dec. 2014 [prof. R.M.Cândea]
Proprietatea intelectuală  Zece ani de realizări în inventică la Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu [prof. M.A. Țițu]
Competitivitate și inovare  Specializarea inteligentă [prof. S.Brad]
Manageri practicieni și învățământul de management  Ne răspunde la întrebări dna ing. Olga Stanciu, Dir.adj. JOLIDON
Actualități naționale și internaționale  Înființarea A.C.A.D.E.M.I.A [din inițiativa dlui prof. I.Abrudan]
Cealaltă față Funcționăm pe "pilot automat"? [RMCândea] - Soarele din noi [D.Moldovan]

La început de an vă reamintim lista de  PUBLICAȚII PERIODICE SUB EGIDA SAMRO

Intreprinderea Sustenabilă

Management of Sustainable Development

Review of General Management

Review of International Comparative Management

Revista Management & MarketingEditorial

MANAGEMENTUL DISCONTINUITĂŢILOR

Performanţele în orice sistem economico-social sunt condiţionate semnificativ de asigurarea continuităţii şi ritmicităţii activităţilor derulate. Un rol major în această privinţă îl are managementul implicat.

În evoluţia oricărui sistem însă, intervin adeasea discontinuităţi şi fluctuaţii de ritm care nu sunt cerute de natura tehnico-materială sau economică a proceselor implicate. Două sunt cauzele majore care le generează:

a)    resursa umană implicată datorită specificităţii tradiţiilor, culturii, stării de sănătate, situaţiei familiale, etc.

b)    mediul ambiant care comportă schimbări perturbatorii- temperaturi excesive, zăpadă, inundaţii, greve, cutremure,  accidente şi/sau blocaje majore în transporturi, atacuri teroriste, alegeri electorale, furturi, etc. - în cadrul diverselor sale componente naturale, sociale sau economice.

Sfârşitul sau începutul anului calendaristic sunt marcate de o intensificare a acestor factori perturbatori, mai ales cei de natură cultural-religioasă - Crăciun, Revelion, onomasticile sfinţilor Ştefan, Ion, etc. - şi climaterică - zăpezi, temperaturi foarte scăzute, blocaje de transport, etc. specifice lunilor cele mai geroase ale anului, decembrie şi ianuarie.

În aceste condiţii, una dintre cele mai importante misiuni ale managamentului firmelor, administraţiei publice, spitalelor, unităţilor de învăţământ, s.a. este diminuarea influenţei factorilor perturbatori respectivi. Concret este necesar un management specific cu pronunţate dimensiuni anticipative şi de monitorizare a derulării activităţilor, astfel încât amploarea discontinuităţilor şi diminuarea ritmurilor activităţilor să fie reduse cât mai mult, în vederea minimizării consecinţelor economice şi sociale negative. O astfel de abordare este benefică pentru societate, economie, şi nu în ultimul rând, pentru cetăţeni.

Luarea în considerare a acestor aspecte, cu un plus de intensitate în această perioadă, poate contracara, într-o proporţie apreciabilă, scăderea discontinuităţilor din transporturi, activităţi industriale, aprovizionare, administraţie publică, învăţământ, sistemul de sănătate publică, comunicaţii, construcţii, etc. reflectate în diminuarea ciclică anuală a PIB-ului din lunile ianuarie şi februarie.

Managerii, la nivel naţional, teritorial, micro-economic şi individual, au şi în acest context rolul decisiv în micşorarea substanţială a efectelor negative ale perturbaţiilor specifice acestei perioade a anului.

Prof.univ.dr.Ovidiu Nicolescu, Președinte SAMRO


Anunțuri


* Va semnalăm apariţia numărului 2/2014 al Review of General Management.
Review of General Management  este cotată CNCSIS B+ şi este indexată în baze de date internaţionale. Revista se publică  sub egida SOCIETĂŢII ACADEMICE DE MANAGEMENT DIN ROMÂNIASAMRO.
Review of General Management este deschisă tuturor specialiştilor din mediul academic, ştiinţific şi de afaceri, oferind posibilitatea exprimării libere a unor opinii, idei şi studii rezultate din investigarea aprofundată a teoriei şi practicii economice. Vă invităm în continuare să participaţi cu articole ce vor fi publicate în  următoarele numere ale revistei.
Professor Camelia Dragomir, Ph.D., Faculty of Management, Brasov, USH,  Romania
Editor-In-Chief Review of General Management

* Conferințe și workshopuri - upcoming deadlines:

- The 5th International Congress on Emotional Intelligence September 17 - 19 2015, 
Buenos Aires, Argentina
There will be international experts presenting on EI research and applications in the areas of education, business, organizations, medicine, therapy, assessment, consultation and the arts. Join the expanding community and network with scholars, researchers, educators, clinicians and consultants who are dedicated to the EI field. Click here for more info.

- International Conference on Innovation and Management (IAM2015 Summer)
Date: July 14-17, 2015.  Venue: Sapporo, Japan
http://iam2015s.conf-online.org.

- International Conference on Business and Information (BAI 2015), Macau, July 7-9, 2015 http://ibac-conference.org/BAI2015/


  * EIASM Workshops and Conferences - upcoming deadlines

30th Workshop on Strategic Human Resource Management
Brussels, Belgium – April 9-10, 2015
Submission deadline: January 20, 2015

8th Conference on Performance Measurement and Management Control
Nice, France September 30 - October 2, 2015
Submission deadline:  February 15, 2015

10th Workshop on the Challenges of Managing the Third Sector
Edinburgh, UK – June 11-12, 2015
Submission deadline: February 28, 2015

  Continuare


Din activitatea comunității SAMRO


Anul 2014, bogat în activități științifice, este un etalon care ne obligă la continuarea performanței

Din punctul meu de vedere a participa la conducerea unei organizații precum SAMRO este o mare provocare și o mare responsabilitate, dar, satisfacțiile sunt pe măsură. Asta deoarece rezultatele SAMRO din anul 2014, constituie un etalon care ne obligă să păstrăm ștacheta ridicată.

Pentru a explica aceste afirmații trebuie să subliniem în primul rând faptul că într-o organizație ca a noastră, resursele sunt complexe. Dacă ne referim la cea mai importantă resursă, cea umană, toți membrii SAMRO sunt fiecare în parte instituții, astfel că inteligența, cunoștințele, competențele, spiritul inovativ, componente ale capitalului intelectul, precum și performanța acestuia constituie atributele dominante. Resursele materiale și financiare, evident necesare și ele în funcționarea unui sistem, se poziționează într-un plan secund, bunăoară distanța dintre tipurile de resurse menționate este demonstrată de distanța dintre cele două tipuri de nevoi, nevoi de bază și nevoia de autoafirmare, extreme ca dispunere grafică pe niveluri, specificate de Maslow  în teoria sa.

Procesul de transformare într-un astfel de sistem, este și el complex și reprezintă procesul de utilizare, valorificare și valorizare a cunoștințelor membrilor organizației. În cadrul procesului, dezvoltarea unei emulații, componentă a unei culturi organizaționale puternice și a unui sistem de valori bazat pe inteligență reprezintă factorul de sporire a performanței organizației noastre și de diferențiere a acesteia în raport cu altele, deci de unicitate.

Rezultatele SAMRO sunt cele care exprimă în mod evident, valoarea intrinsecă dar și cea nou creată de membrii ei. Iar, pentru că vorbim de rezultate, fără a încerca să devenim exhaustivi în enumerare, menționăm manifestările științifice organizate în 2014 sub egida SAMRO, în diverse universități din țară, la care s-a adăugat prima ediție a Conferinței Internaționale „Provocări, performanţe şi tendinţe în managementul organizaţiilor pe plan naţional şi internaţional”, organizată la Murighiol. Când relatăm date despre conferințe, bineînțeles că ne gândim la ceea ce stă la baza acestora, activitatea de cercetare și elaborare de lucrări științifice, valoroase ca rezultat științific atât pentru membrii SAMRO, dar implicit și pentru organizație, ca sumă a rezultatelor membrilor ei. Dar, când discutăm de însumare a activității științifice a membrilor, trebuie să înțelegem faptul că nu este vorba de o simplă însumare aritmetică, ci de una specială, cu un efect sinergic, rezultatul creației și muncii de cercetare reprezentând plus valoarea, adică valoarea SAMRO ca sinergie. 

Tot în relație cu rezultatele, nu putem să să nu amintim volumele elaborate sub egida SAMRO: ”Starea de Sănătate a managementului din România”, cele două ediții, în limba română și engleză, „Anuarul ştiinţific de management”, „Cele mai bune studii de management din România” ș.a. Deasemenea, munca pe proiecte în parteneriat între universități din diverse filiale, (vezi proiectul SIMPRACT), elaborarea și promovarea revistelor care se publică sub egida SAMRO, implicarea membrilor SAMRO la nivel de facultăți și departamente în elaborarea și perfecționarea planurilor de învățământ, chiar în elaborarea de acte normative în domeniul nostru de activitate, organizarea de concursuri pentru tineri specialiști în management, coordonarea de studii, cercetări, teze de doctorat, sunt exemple de activități frecvente ale membrilor SAMRO, care alături de promovarea prin newsletter-ul, site-ul SAMRO și alte mijloace în mass-media, sporesc vizibilitatea internă și internatională, și fac ca SAMRO să devină o organizație tot mai puternică, cu năzuințe și idealuri proprii, demonstrate prin fapte.

Nu doresc să se înțeleagă că mecanismele de funcționare sunt perfecte, că nu este loc și de mai bine. Există cu siguranță ca în orice sistem factori perturbatori și deficiențe, deoarece, așa cum subliniam, procesul de funcționare sistemică a SAMRO este unul complex, unic și nerepetabil în aceeași formă, dar, îmbunătățirea continuă constituie pentru noi un ghid permanent de conduită și de exercitare a actului managerial.

Ceea ce este important este că prin tot ceea ce s-a produs ca rezultat al activităților organizației noastre s-a demonstrat că idealul nostru este bine conturat, specific unei comunități valoroase, închegate, cu impact în societate, idealurile repezentând însumarea sinergică a idealurilor membrilor ei. Bunăoară, idealul meu de recunoaștere a valorii societății noastre cuprinde ca obiectiv, și va rămâne, până când va deveni rezultat, afilierea organizației la Academia Română. De ce nu? O merităm! 

În virtutea acestor idealuri, acum la început de an, urez tuturor membrilor SAMRO un nou an bun, plin de bucurii și împliniri, iar calitatea de membru SAMRO să constituie pentru toți o aură care să îi ajute să-și îndeplinească atât speranțele proprii, precum și năzuințele noastre organizaționale.

Prof.univ.dr. Dănuț DUMITRAȘCU – Secretar General SAMRO


* Situația accesărilor Newsletterului SAMRO în perioada 31 dec. 2013 - 31 dec. 2014:
  • Distribuția accesărilor pe perioada parcursă de 12 luni:
  • În această perioadă numărul total de vizitatori a fost de 560 din care 62,5% au fost cititorii loiali iar 37,5% au fost cititori sporadici (care ne-au găsit, probabil, pe Internet/LinkedIn):. Distribuția accesărilor după orașele din care au provenit a fost:
Proprietatea intelectuală: actualități și perspective


Zece ani de realizări în inventică la Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu

Promovarea calităţii în domeniul Protecţiei Proprietăţii Intelectuale, realizarea unui management performant bazat pe eficienţă şi eficacitate al activităţii de protecţie a proprietăţii intelectuale, orientarea spre nevoile societăţii, dezvoltarea cooperării internaţionale, promovarea transparenţei pentru dezvoltarea unui climat de încredere şi cooperare în ULBS care să aibă la bază decizia bazată pe fapte, abordare sistemică a managementului Protecţiei Proprietăţii Intelectuale constituie elemente și repere apreciabile în politica academică într-un domeniu de interes și într-o continuă și spectaculoasă evoluție.

În Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu de-a lungul anilor o serie de cadre didactice au avut realizări extrem de interesante şi benefice în domeniu Protecţiei Proprietăţii Intelectuale atât în privința formelor comune de proprietate intelectuală cât şi a dreptului de autor în mod explicit. Datorită participărilor la saloanele mondiale, dar şi la cele naţionale, cadrele didactice şi cercetătorii din universitatea noastră dar şi colaboratori ai universităţii au primit merite, recunoaşteri şi premii. Prin intermediul acestor participări la saloane, târguri și expoziții internaționale cu recunoaștere incontestabilă, ULBS a intrat în galeria entităților recunoscute pentru valoarea rezultatelor cercetării și inovării.

La nivel academic, perioada 2004 - 2014 a fost până acum cea mai bună perioadă din punctul de vedere al vizibilităţii ULBS în Europa și în lume. La cele mai prestigioase Saloane mondiale de invenții de la Geneva, Brusseles, Moscova, Kuweit, Polonia, Cehia, Croația, China, Taiwan, Hong Kong, profesorilor sibieni le-au fost decernate 52 medalii de Aur, 1 medalie Aur alb, 15 medalii de Argint, 2 medalii de Bronz și un număr de 41 de Premii speciale pentru activitatea depusă în domeniul Proprietății Intelectuale. Deși totul a început în anul 2004, anul 2007 a reprezentat pentru ULBS începutul unui parcurs continuu în obţinerea premiilor de AUR. În fiecare an, la Salonul Internațional EUREKA INNOVA de la Bruxelles, la Salonul Internațional de Invenții de la Geneva, la Expozițiile și Saloanele internaționale de la București, Cluj și Iași, competiții care cuprind pe secţiuni, cele mai reprezentative invenţii din lume, iar jurizarea este realizată de comisii internaţionale care cooptează nume de rezonanţă în cercetarea ştiinţifică. În ordine cronologică, fiecare participare a Universității la aceste saloane a reprezent o reușită seminficativă în ceea ce priveşte obţinerea de premii internaţionale, de merite şi medalii acordate la saloanele de inventică. (mai mult)


În semn de recunoaştere a meritelor şi performanţelor Universității "Lucian Blaga" din Sibiu, în cadrul evenimentelor mondiale de inventică din ultimii zece ani, Juriul Internațional și Comitetul Internațional de organizare al Salonului Mondial de Inventică de la Geneva au decis admiterea universităţii sibiene în rândul organizaţiilor care acordă premii speciale participanţilor, iar începând cu ediţia din 2011, între premiile speciale a fost inclus şi Premiul "LAUS INGENII CAUSA" acordat de Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu (diplomă și plachetă).

O altă latură a activității ULBS în domeniul promovării inovării prin Centrul PATLIB Sibiu este reprezentată de participarea la congrese, conferințe, seminarii, workshop-uri. (mai mult)

Prin Centrul PATLIB Sibiu promovăm în permanență demersurile cercetătorilor, inventatorilor, organizațiilor creative în eforturile lor de a-și pune sub protecție valorile izvorâte din spiritual creator, de a obține prin consultanță de specialitate cele mai avantajoase soluții de valorificare a drepturilor de PI. Constatăm că inventatori individuali sau echipe de inventatori caută în cotidian drumul spre aplicabilitatea făuririlor lor. Le vom fi mereu alături, iar mesajul nostru pentru această comunitate a temerarilor căutători de idei de geniu este de a oferi mereu discipolilor pe care îi formează sprijin necondiționat în sensul de a asigura viitorul noi generații de cercetători care vor avea potențialul de a conduce lumea.

Sibiu, ianuarie 2015                       

Prof. univ. dr. ing. dr. ec. Mihail Aurel ȚÎȚU, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

Departament Protecția Proprietății Intelectuale, Centrul PATLIB Sibiu


Competitivitate și inovare: firme, clustere și dezvoltare economică

Specializarea inteligentă ... noul concept pentru politica de inovare în Uniunea Europeană

Prof. Stelian Brad

Cluj-Napoca, 14 ianuarie 2015

Partea I

Dragi colegi, am început colaborarea cu NL SAMRO în august 2013 cu o temă care se referea la competitivitatea economică a României. Într-unul dintre episoadele referitoare la acest subiect am evidențiat și explicat conceptul de dezvoltare economică inteligentă. Elemente cheie în această ecuație sunt clusterele economice inovative, în special acelea orientate pe inovare, motiv pentru care am alocat 10 episoade în NL SAMRO din anul 2014 pentru a explica mai pe larg și din diverse perspective rolul și semnificația clusterelor economice. Probabil că aș fi oprit aici seria materialelor din NL SAMRO privind competitivitatea economică și inovarea dacă nu aș fi observat relativ recent anomalii uriașe în ceea ce privește aplicarea în practică a conceptului de specializare inteligentă ... concept care stă la baza noii politici de inovare în Uniunea Europeană. Problema foarte gravă constă în faptul că aceste practici greșite le-am constatat la nivelul Guvernului României și la nivelul unor agenții regionale de dezvoltare. La fel de grav – sau poate și mai grav – este faptul că practicile greșite în fundamentarea strategiilor de specializare inteligentă le-am identificat și la nivelul unor instituții și organisme internaționale cu putere mare de influență asupra guvernelor, precum ar fi Banca Mondială și unele agenții de resort ale Comisiei Europene.

De ce acest lucru este atât de grav? ... Nu pentru că ar fi un deranj din punct de vedere intelectual sau academic asupra înțelegerii corecte a conceptului de specializare inteligentă, ci pentru simplul motiv că fondurile structurale destintate creșterii competitivității economice și inovării se alocă, conform noilor politici ale Comisiei Europene, numai pe direcțiile de specializare inteligentă ale fiecărei țări și regiuni de dezvoltare. Este ușor să ne imaginăm care sunt efectele direcționării unor resurse financiare în zone care, în cel mai fericit caz vor putea fi consumate parțial într-un fel sau altul, dar nu vor putea crea efectul scontat, acela de dezvoltare economică și creștere a calității vieții.

Am avut oportunitatea să fiu invitat ca și „trainer” în diverse țări din Europa (ex. Italia, Croația, Ungaria, Serbia, Polonia, România) pe probleme de specializare inteligentă, inclusiv în contextul unor proiecte europene de amploare, precum a fost proiectul Cluster PoliSEE. Am fost surpins să constat că nici în țări cu pretenții mai mari decât România acest concept nu a fost înțeles corect pe deplin și nici aplicat corespunzător în practică. Deși conceptul în sine are un potențial ridicat de creare a spațiilor de tip „ocean albastru” la nivelul regiunilor Europei, astfel încât să se creeze un mediu competițional cu „sumă pozitivă”, riscul ca acest lucru să nu se materializeze este foarte ridicat.

Banca Mondială și-a dat seama până la urmă că metodologia pe care a aplicat-o la început în definirea profilului regional pe componenta de inovare și specializare inteligentă nu a fost cea corectă și și-a redefinit abordarea (notă: a se vedea proiectele de consultanță derulate de către Banca Mondială în prezent în Polonia pe acest subiect). Pentru România, acest lucru însă este mai puțin relevant atâta timp cât „experimentul” Băncii Mondiale pe Regiunea de Vest a țării noastre a fost bazat pe o metodologie eronată. Însă orice poate fi remediat dacă există voință ...

Pornind de la aceste considerente, mi-am propus să tratez în câteva episoade ale NL SAMRO problematica specializării inteligente.


Manageri practicieni și învățământul de management


Dna Cercetător ing. Olga Stanciu, Director adjunct al JOLIDON, este absolventă a Facultății de ETC din Cluj-Napoca. A coordonat proiecte în țară și străinatate, de la implementări de reprezentanțe comerciale în străinatate (Ungaria, Franța), lansări de colecții de modă la cele mai importante saloane de lenjerie la Paris SIL si Modecity, la construcția brandului Jolidon internațional și înregistrarea mărcilor în peste  60 de țări. Este membră AFA și în Consiliul Local Civic.

Dna Olga Stanciu a avut amabilitatea să comenteze pe marginea următoarelor întrebări:

1. Poate o universitate să producă un bun manager pentru sectorul privat? Cât din arta conducerii se bazează pe concepte și cât pe experiență directă?
2. Ce propuneri aveți pentru îmbunătățirea colaborării dintre universități și companii astfel încât absolvenții programelor de învățamânt de management să fie cât mai competitivi pe piața muncii?
3. Poate un absolvent de management să-și asume direct funcții de conducere bazându-se doar pe calificarea obținută la facultate? Care sunt treptele pe care le are de parcurs un absolvent pentru a putea ajunge în vârful unei organizații?
4. Cum vedeți îmbunătățirea relației dintre școlile de management și alumni?
5. Ce sugestii aveți pentru ca SAMRO să strângă relația dintre teoretic și practic în management?

1) Absolvirea de catre un student al unei scoli bune de management cu un punctaj bun, foarte bun sau excelent, asigura , fara doar si poate, cunostiintele teoretice necesare, conceptele, limbajul cu care se opereaza in management. Dar angajatorii pleaca de cele mai multe ori de la premisa,  potrivit careia cel mai eficient mijloc de a deveni mai buni si performeri in ceea ce facem este MUNCA efectiva in domeniul respectiv. Ca urmare studiile universitare trebuie continuate, sau derulate simultan, cu o componenta practica, efectiva.

            In societatea romaneasca un manager de varf, in calitatea de angajator, nu va recruta un proaspat absolvent de management pe postul de middle manager de exemplu. Dezbaterile pe aceasta tema au fost si sunt in continuare de actualitate: sunt voci experte care apreciaza ca in Romania (grefat pe nivelul educatiei economice, pe gradul de dezvoltare al economiei si al relatiilor economice, pe modul in care este privit si implementat managementul, pe susceptibilitatea antreprenorilor romani etc.etc.) ar fii, deocamdata, mai potrivit,  ca studiile in management sa se deruleze doar la nivel post universitar, sau ca si o a doua facultate si, oricum, doar dupa ce exista o expertiza practica in urma unei angajari.

            Daca vorbim insa de antreprenoriat si de start-up-uri exista multiple exemple care dovedesc demararea unor businessuri de pe bancile facultatii, sau imediat dupa absolvirea acestor studii. Si multe sunt exemple de succes!! In acest caz, cand esti managerul propriei afaceri, studiile de specialitate sunt obligatorii.

            Consider potrivit  un mix, in care pe structura furnizata de conceptele teoretice, obligatorii sub o forma sau alta, expertiza proprie definitiveaza  capacitatea de a conduce.

2) +5) Un dialog real, concret si oportun prin care Universitatile sa cunoasca si sa ia act de realele nevoi ale economiei din zona noastra si din Romania. Sigur aici discutam de o serie de abordari care trebuie corelate cu  strategia de dezvoltare a regiunii din care facem parte. De la un mic SRL autohton, la un SA sau o multinationala implantata in Romania, toate aceste organizatii trebuiesc “conduse”. Daca privim din acest punct de vedere “ front de lucru” este suficient. E nevoie insa de o apropiere mult mai mare si o comunicare realmente eficienta intre mediul universitar si cel privat economic. Se pot elabora programe comune, stagii efective de pregatire si practica bine gandite si din timp, astfel incat sa nu ajunga studentul singur sa bata la usile firmelor pentru a-si cauta de azi pe maine , unde sa faca asa-zisa practica. ( Situatie care se rezuma de multe ori la obtinerea doar a unei hartii necesare la facultate pentru promovarea in anul urmator...)

            Pe parcursul acestor programe comune (in care din timp tinerii pot parcurge stagii la diferite compartimente importante ale unei organizatii mai mari sau pot intelege functiunile organizatiei si in structuri mult mai mici) ei se  pot evidentia, se pot afirma si ca urmare pot fii recrutati de catre organizatiile respective.

            E mare nevoie de catalizatori care, nu doar formal, sa puna la aceeasi masa

mediul economic prezent  cu nevoile lui specifice (de profil, de zona, etc) si mediul universitar cu posibilitatile reale de pregatire. Si sa nu uitam un parametru foarte important: TIMPUL!! E nevoie de foarte multa mobilitate si dinamism pentru a raspunde REAL nevoilor economiei, intr-o lume a globalizarii, a internetului, a facebook-ului, a delocalizarilor de azi pe maine...

Si aici cred ca SAMRO poate sa-si asume acest rol, nu doar de apropiere ci de a face sa lucreze efectiv impreuna cele doua comunitati (cea de business si cea universitara).

3.) Depinde. El poate sa se vada in stare sa-si asume reponsabilitati majore, fiind sigur pe cunostiintele dobandite serios in timpul facultatii. Si chiar poate avea pe langa cunostiinte si calitati reale pentru a conduce.Dar, am mentionat deja, ca este f.rara in Romania, angajarea unui proaspat absolvent direct intr-un post de conducere.  Daca expertiza efectiva in a conduce lipseste  (de la abordarea potrivita a targetului, lucrul cu oamenii, gestionarea resurselor, pana la sincopele generatoare de situatii critice si conflictuale etc.) un foarte bun absolvent, cu un potential extraordinar, poate usor esua, fara coordonarea sau asistenta potrivita. Si ar fii pacat: aici intervine si capacitatea seniorului manager  si a organizatiei respective, de a delega, forma, pregati... In cate trepte, in cati pasi? Depinde: de organizatie, de obiectivele ei, de cultura ei, de cutumele existente, de nevoile de management, pe de o parte si, de asemenea, de absolvent si de calitatile lui , pe de alta parte ....

            Dar, fara un plan de cariera propriu bine stabilit si fara a investi tot timpul in dezvoltarea personala (chiar si in perioadele in care politica firmei angajatoare  nu prevede actiuni in acest scop) nici un angajat,  absolvent de management, nu va putea urca treptele spre varful organizatiei. Competenta se dobandeste prin munca, si in orice colectiv ea este recunoscuta mai devreme sau mai tarziu. Recunoasterea managerului din partea colectivului, in conditiile realizarii obiectivelor trasate, este o etapa in demersul carierei ce confera siguranta de sine, increderea  in abordarea pasului urmator managerial. Din aproape in aproape, scopul final poate fii acela de a ajunge sa fii manager si leader, simultan. Cei mai buni manageri sunt leaderi adevarati,  sunt cei care construiesc echipa performanta a carei componenta  bifeaza cele mai eficiente relatii la nivelul tuturor ierarhiilor din organizatie si avand un singur  scop final comun: succesul intregii firme.

4.) Indiferent de delimitarea temporala a ciclurilor de business in abordarile actuale, suntem intr-o era a IT-ului, cu noi valente spectaculoase generate de Internet, Google, Facebook etc. Ca urmare, actuala generatie este fara doar si poate “altfel”. Un “altfel” de care cu cat  ne apropiem mai mult si incercam sa-l intelegem corect, cu atat va fii mai fructuos ca si rezultat final in educatie.

            Tinerii sunt calati pe propria reusita, vor sa ajunga imediat la rezultatul dorit, exemplele de reusita din jur ii determina sa nu aiba stare in gasirea   solutiei ecuatiei munca-succes intr-un timp “necesar” cautarilor ...de alta data! S-a schimbat si se schimba o lume intr-un alt ritm si trebuie venit in intampinarea studentilor construind relatii compatibile cu timpul pe care-l traim, pornind de la premiza ca, intr-o societate normala promotoare a unui set de valori pe termen lung, in continuare, A STI are relevanta in fata lui A AVEA!!

            Conferinte, seminarii, dezbateri, studii de caz, intalniri, diferite evenimente neconventionale, platforme si forumuri de dezbatere, activitati de mentorat sau simulari virtuale, toate aceste actiuni on si off-line derulate  cu manageri care sa impartaseasca din experienta lor concreta, pe teme de interes identificate la studenti si apreciate si de dascali ca fiind potrivite, pot contribui la apropierea intre parti.


Din actualitatea națională și internațională


* În 02.12.2014 a luat naștere în mod oficial
Asociația Conducătorilor de Activități de Doctorat și Excelență în Managementul și Ingineria Afacerilor (A.C.A.D.E.M.I.A),
din inițiativa dlui prof. Ion Abrudan de la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca.


* Dacă nu le-ați văzut în 2014 ...

From Blue Ocean Strategy to Blue Ocean Leadership
W. Chan Kim and Renée Mauborgne, INSEAD Professors of Strategy and Co-Directors of the INSEAD Blue Ocean Strategy Institute
The same way that blue ocean strategy can create uncontested market space, blue ocean leadership can unleash oceans of untapped talent and employee potential in organisations.

First Know Yourself, Then Your Team
Manfred Kets de Vries, INSEAD Distinguished Professor of Leadership Development & Organisational ChangeUnderstanding how an organisation works is not enough. To be truly effective, a leader must understand the unconscious motivations of people around them.
Tom Peters on leading the 21st-century organization

Thirty years after leaving McKinsey, the prolific author returns to discuss tomorrow’s management challenges and the keys to organizational change and transformative leadership in any age.

Tapping the power of hidden influencers

A tool social scientists use to identify sex workers and drug users can help senior executives find the people most likely to catalyze—or sabotage—organizational-change efforts.

Why leadership-development programs fail
Sidestepping four common mistakes can help companies develop stronger and more capable leaders, save time and money, and boost morale.
Management intuition for the next 50 years

The collision of technological disruption, rapid emerging-markets growth, and widespread aging is upending long-held assumptions that underpin strategy setting, decision making, and management.

Lead at your best

Five simple exercises can help you recognize, and start to shift, the mind-sets that limit your potential as a leader.


Cealaltă față

Funcționăm pe "pilot automat"?

Suntem cu toții persoane. Dar ce înseamnă de fapt cuvântul "persoană"? În limba latină persona = mască. Adică statutul de persoană înseamnă că fața pe care o arătăm lumii din jur este o mască, doar o față socială? Într-adevăr, această față ne-o formăm de-a lungul vieții prin interacțiunile cu cei din jur, pe baza a ce ni se cere sau ce se așteaptă de la noi. Pentru a fi acceptați, plăcuți, pentru a avea succes, ne ascundem în spatele acestei măști și funcționăm pe "pilot automat". Devenim un "personaj" și poate uităm cine suntem cu adevărat.

Dar sub această față mai avem o față, cealaltă față, fața pe care nu vrem să o arătăm lumii dar care este foarte aproape de cine suntem cu adevărat. Preferăm însă să nu o dezvăluim celor din jur pentru că reprezintă lumea noastră emoțională, cu imperfecțiunile și erorile noastre. Sigur, se pune întrebarea dacă pe termen lung este mai bine să fii plăcut pentru ceea ce nu ești, sau să fii urât pentru ceea ce ești, de fapt.

O altă față, umbra, acea parte din noi pe care nu ne-o cunoaștem și pe care nu vrem să ne-o arătăm nici nouă înșine, este fața nevăzută. Ea acoperă părți ale personalității noastre pe care le respingem inconștient din cauza fricii, a ignoranței, poate a rușinii. Cineva spunea că "Lucrul cu care nu poți exista împreună nu te va lăsa să exiști, că tot ceea ce urâm sau nu ne asumăm în privința noastră înșine, capătă viață proprie, subminând capacitatea noastră de autoevaluare." Această lume a persoanei care nu vrei să fii, dar ești, trebuie însă descoperită, eliberată, acceptată, pentru a ne câștigă libertatea interioară, pentru a fi întregi. Să ne iertăm pentru că suntem imperfecți pentru a putea să ne descoperim potențialul.

Revenim la întrebarea pe care ne-o punem din când în când: cine suntem de fapt? Suntem conștienți de sine și funcționăm ca întreg, sau funcționăm pe "pilot automat"?   

Ce înseamnă să fii conștient și ce impact are această conștientizare asupra performanțelor personale, asupra competențelor pe care le punem în practică? Dar asupra performanțelor academice? Cum putem măsura cât de conștienți suntem? Pentru a căuta răspunsuri trebuie să pășim în domeniul psihologiei cuantice, al psihologiei transpersonale.

Rubrica va găzdui uneori și astfel de gânduri ...   (R.M. Cândea)


Iarna și Soarele din tine

" cum vine iarna.. parcă o forță te atrage în tine.. în centrul tău.. și-ți limitează cuvintele, expresiile exterioare, eficientizând consumul de energie, cu o comunicare internă, ca și cum te-ai focaliza mai mult pe căldura, pe Soarele care se afla în tine..

atenția asta te face să te recunoști printre sentimente, emoții, îți atinge o anumită sensiblitate, pentru alții poate o vulnerabilitate.. comercializată sub numele de “emoțiile de sărbători”..

suntem mai buni de sărbatori, mai umani? nu, pur și simplu răspundem și reacționăm dintr-un centru mai natural nouă, din suflet, inimă.. în compania unor atribute precum dragostea, compasiune, altruism, devotare și acceptarea expresiei, acțiunii divine.."

Ruben Darius Moldovan

[Business Intelligence at HP Software, Registered Teacher on Yoga Alliance ]Notă

Toate contribuțiile din partea colaboratorilor la Newsletter sunt incluse exact așa cum sunt primite de la autori,

fără vreo intervenție asupra textului.Coordonator comunicare: Dr. Rodica M. Candea, Cercetător științific I, Prof. univ. asociat Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Membru fondator SAMRO