Arhiva 2015-2017
             
                                              
http://samro.ro/
CUPRINS

Editorial
Un pol de excelență managerială în România [prof. Ovidiu Nicolescu]
Anunțuri
"Inteligența emoțională, comportament și performanță managerială" - O nouă temă de dezbatere în NL [prof. Rodica M. Cândea]
Din viața comunității SAMRO
Ședința Consiliului Director [prof. Dan Dumitrașcu]
Noutăți în exploatarea dreptului de autor [prof. Mihai Țîțu]
Manageri practicieni și învățământul de management
Interviu cu dl prof. Marian Mocan [prof. Rodica M. Cândea]


Editorial

UN POL DE EXCELENȚĂ MANAGERIALĂ ÎN ROMÂNIA

Vizita pe care am efectuat-o la Academia Forțelor Terestre “Nicolae Bălcescu” din Sibiu, prilejuită de decernarea titlului de Doctor Honoris Causa – însoțită de convorbiri cu un număr apreciabil de cadre didactice și de un tur aprofundat al întregului cite universitar -  a fost surprinzătoare și reconfortantă pe multiple planuri.

Leadership-ul și managementul, două concepte și termeni simbolici în actuala fază de dezvoltare a societății contemporane, se regăsesc plenar în cadrul acestei universități. Ei sunt vizibili, nu numai în terminologia facultăților și a departamentelor componente, dar - și în primul rând – în abordarea și performanțele universității.

Modernizarea începută practic în 2011, în urma reformei învățământului superior militar, este marcată, în numai 6 ani, de restructurarea “de facto” a Academiei, realizată prin noi planuri de învățământ, printr-o noua structură universitară și o bază tehnico-materială cum nu au multe universități din România, și - nu în ultimul rând - printr-un corp didactic de elită, care îmbină armonios tinerețea cu experiența, competența didactică cu cea de specialitate, nivelul teoretico-conceptual ridicat cu un pragmatism eficace.

Dimensiunea internațională a Academiei, conturată în numai câțiva ani, este de excepție: protocoale de colaborare cu peste 10 universități din țările NATO, care permit anual la zeci de studenți români, să învețe în alte universități (inclusiv la celebra universitate West Point din SUA), și la rândul său – să primească alte zeci de studenți străini; conferințe și seminarii internaționale la Sibiu cu zeci de particicpanți străini, etc.

În final – deși am punctat doar câteva dintre multiplele elemente ce demonstrează că managementul și leadership-ul la cel mai ridicat nivel sunt acasă, la Academia Terestră din Sibiu – mă rezum doar la două aspecte relevante.

Dimensiunile sociale, respectiv, cultural-sportive sunt deasemenea pregnante. Formațiile culturale și echipele sportive performante national și international, beneficiare a unor condiții de excepție – săli polivante, baze de înot olimpic, antrenori din rândul foștilor campioni naționali – sunt argumente de necontestat.

Evoluția și performanțele universității reprezintă o expresie a viziunii strategice a leadership-ului de excepție, pe care rectorul Academiei – general de brigadă, prof. univ. dr. Ghiță Bârsan și echipa sa – formată din colonel prof. univ. dr. Robert Stănciulescu, colonel dr. ing. Stelian Popescu, colonel  conf. dr. Daniel Constantin, colonel prof. univ. dr. Căruțași, colonel conf. C. Grigore – o manifestă plenar.

Rezultanta sinergetică o reprezintă cristalizarea unui pol de excelență managerial la Academia Forțelor Terestre, Nicolae Bălcescu din Sibiu, cum puține există în România.

Prof.univ.dr.Ovidiu Nicolescu, Președinte SAMRO


Anunțuri


          Începând cu luna aprilie (NL#96) Newsletterul SAMRO va găzdui o nouă rubrică ce va înlocui rubrica Manageri practicieni și învățământul de management. Aceasta va aborda un alt aspect de interes pentru comunitatea SAMRO: modul în care performanța managerială ar putea fi îmbunătățită prin dezvoltarea competențelor emoționale ale managerilor. 
          Rubrica Inteligența emoțională, comportament și performanță managerială va prezenta materiale informative, opinii, studii de caz, rezultate ale unor cercetări. 
          În România domeniul rolului competențelor emoționale în performanța managerială a fost abordat pentru prima oară cu lucrarea "Competențele emoționale și succesul în management" (R.M.Cândea, D.Cândea, Editura Economică 2005). 
          Domeniul  s-a dezvoltat extrem de rapid în ultimii ani, datorită interesului deosebit pentru domeniu și având la bază rezultate relevante obținute în cadrul Neuroștiințelor. Astfel a luat naștere termenul de Neuromanagement
          Propun ca rubrica să fie una deschisă atât membrilor SAMRO cât și celor care nu sunt membri SAMRO, tuturor celor care au ceva de spus în acest domeniu.
prof. Rodica M. Cândea

În 14 martie a avut loc ședința Consiliului Director cu Ordinea de zi CD SAMRO, 14.03.2017

S-a făcut o Informare privind activitățile SAMRO în perioada noiembrie 2016 - martie 2017 și au fost luate decizii care vor fi comunicate în numărul următor al NL.


Proprietatea intelectuală: actualități și perspective


NOUTĂȚI ÎN EXPLOATAREA DREPTULUI DE AUTOR

         Mult Stimate Doamne Profesor și Dragi Colegi Profesori, Stimați Colaboratori apropiați din mediul de afaceri și din mediul financiar-bancar, pentru că a venit Primăvara vă rog să primiți și din partea mea cele mai bune gânduri și urări de sănătate, de prosperitate și de putere de muncă. Mă încearcă un sentiment de speranță de mai bine la acest început de primăvară, un sentiment de legătură umană și profesională cu Comunitatea SAMRO din România, oameni valoroși și buni profesioniști în viața de zi cu zi. Fie ca în continuare să putem face lucruri frumoase împreună care să aducă zâmbetul pe buzele noastre, liniște și mult soare în suflet dar și satisfacția lucrului făcut bine de prima dată și de fiecare dată.

            În continuare am simțit nevoia de a Vă împărtăși câteva mici subiecte, mai aparte, în directă legătură cu dreptul de autor într-o anumită zonă de interes.

Contractul de reprezentare teatrală sau de execuţie muzicală

            Contractul de reprezentare teatrală sau de execuţie muzicală este acel contract prin care titularul dreptului de autor cedează unei persoane fizice sau juridice dreptul de a reprezenta sau de a executa în public o operă actuală sau viitoare, literară, dramatică, muzicală, dramatico-muzicală, coregrafică sau o pantomimă în schimbul unei remuneraţii, cesionarul având obligaţia să o reprezinte sau să o execute în condiţiile convenite. Adică, directorul unui teatru, preşedintele unui canal de televiziune, proprietarul unui cinematograf, administratorul unui club este autorizat de titular să reprezinte opera. Contractul se va încheia în formă scrisă, fie pe durată determinată, fie pe un număr determinat de comunicări către public.  Faţă de contractul de editare, contractul de reprezentare teatrală sau de execuţie muzicală trebuie să includă în mod expres, data la care va avea loc premiera sau singura comunicare a operei, după caz celelalte clauze fiind asemănătoare. În cele mai multe cazuri, autorul nu îşi va exploata singur opera. El va recurge la ajutorul societăţilor de gestiune colectivă. De aceea, se prevede că organismul de gestiune colectivă permite unui organizator de spectacole facultatea de a reprezenta, pe perioada contractului, operele actuale şi viitoare incluse în repertoarele acelor organisme în condiţiile determinate de autori sau succesorii lor în drepturi. În aceste ipoteze, societăţile de gestiune colectivă autorizează organizatorii de spectacole, să utilizeze operele din repertoriul lor, ce au ca obiect atât operele prezente cât şi cele viitoare. Întreruperea reprezentărilor sau execuţiilor timp de 2 ani consecutivi, dă dreptul autorului de a solicita rezilierea contractului şi daune pentru neexecutare, potrivit dreptului comun (în cazul în care nu s-a prevăzut un alt termen prin contract).

Contractul de închiriere a unei opere

            Acest tip de contract este prevăzut în mod sumar precizând doar că i se aplică regulile din dreptul civil referitoare la contractul de locaţiune. Prin acest contract, autorul unei opere cedează folosinţa pe un anumit termen, cel puţin a unui exemplar al operei sale, în original sau copie, în schimbul unei sume de bani. Acest tip de contract se foloseşte în special pentru categoria de opere, ca programe pentru calculator sau opere fixate în înregistrări sonore sau audiovizuale.


Contractul de producţie audiovizuală

            Este acea convenţie încheiată între un producător, ce are iniţiativa şi responsabilitatea realizării operei audiovizuale şi diferiţi autori ce participă la realizarea acelei creaţii. Acest contract leagă producătorul de autorii operei audiovizuale şi conţine o prezumţie de cesiune în favoarea producătorului a drepturilor exclusive de utilizare a operei în ansamblu său, din partea autorilor, cu excepţia autorului muzicii special create. Regula se explică pentru că acesta deja şi-a cedat drepturile unei societăţi de gestiune colectivă.

Contractul de adaptare audiovizuală

            Dreptul exclusiv al titularului dreptului de autor asupra unei opere preexistente, de a o transforma sau de a o include într-o operă audiovizuală, reprezintă dreptul la adaptarea audiovizuală. Prin încheierea contractului de adaptare audiovizuală, autorul creaţiei preexistente transmite acest drept unui producător.  Cesiunea dreptului de adaptare audiovizuală se poate face doar pe baza unui contract scris, între titularul dreptului de autor şi producătorul operei audiovizuale, distinct de contractul de editare a operei. Autorizarea acordată de autorul operei adaptate trebuie să prevadă expres condiţiile producţiei, difuzării şi proiecţiei noii creaţii.

       Ultimele noutăți în domeniul Protecției Proprietății Intelectuale din partea noastră le puteți accesa la adresa Web https://www.facebook.com/centrulpatlib.sibiu/

Sibiu, 12 martie 2017

Prof. univ. dr. ing. și dr. ec.-mg. Mihail Aurel ȚÎȚU

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Manager, Centrul OSIM-EPO-ORDA PatLib Sibiu


Manageri practicieni și învățământul de management

Ne-a răspuns întrebărilor dl prof. Marian MOCAN . Despre activitatea dlui Prof. Marian am aflat că este decanul Facultății de Management în Producție și Transporturi de la Universitatea Politehnica din Timișoara, dar și un consultant cu 20 de ani de experiență. Marian Mocan este director general al firmei Expert Consulting, una dintre firmele etalon în domeniul consultanței pentru întocmirea și managementul proiectelor cu finanțare europeană. În prezent, coordonează activitatea Asociației Consultanților în Management din România (AMCOR) în Regiunea de Dezvoltare Vest.

Profesorul Mocan este specialist în Management General, Management Strategic, Management de Proiect, Logistică și Analiză Financiara. Cu ocazia Forumului Vocațional Regional Rotary Timișoara (2014) prof. Marian a ținut prezentarea „Colaborarea dintre mediul universitar și cel economic” în care s-a referit în principal la noile realități din cele două medii, strâns legate între ele de nevoia mediului economic de a găsi specialiști bine pregătiți și de îmbunătățire și actualizare a programei de învățământ și cercetare din mediul universitar. „Am dezvoltat în ultimii ani o strânsă colaborare între Facultate de Management în Producție și Transporturi și firmele din zona de vest, colaborare ce presupune stadii de pregătire și practică pentru studenții și masteranzii noștri în aceste companii, proiecte de cercetare și doctorale dezvoltate în concordanță cu cerințele mediului economic. De asemenea, specialiști din aceste firme au www.rotary2241.org susținut cursuri pentru studenți. Feedback-ul venit din parte companiilor a fost senzațional. Dacă la început am colaborat doar cu câteva firme, acum avem un număr foarte mare de cereri de colaborare”, spune Marian Mocan. 

1. În ce măsură considerați ca fiind utile pentru practica managerială cunoștințele de management transmise prin învățământul de management?

R. Se știe că în conducerea unei organizații trebuie să utilizezi atât cunoștințe practice cât și cunoștințe practice. Și că cele două tipuri de cunoștințe sunt complementare. Orice organizație poate fi condusă într-un mod profesionist dacă ai cunoștințele manegeriale de bază. Fară ele o organizație nu are o direcție de acțiune va fi o organizație reactivă nu una proactivă.

2. Unde considerați că se află principalele cauze ale insuficienței adaptării cunoștințelor și deprinderilor obținute în învățământul de management la nevoile practicii manageriale? De unde credeți că ar trebui inițiată o schimbare?

R. Cunoștințele teoretice trebuie să fie în concordanță cu cele practice. Este important ca profesorii care predau teoria să aibă contact cu mediul economic real sau să provină din acesta. O activitate de consultanță practicată pentru diferite organizații din mediul real oferă cadrelor didactice diferite posibilității de verificare a modului în care teoria se aplică în practică. Și oferă posibilitatea de a ajusta diferite concepte la realitățile economice actuale.

3. Ce punct de vedere aveți cu privire la modul de combinare optima a cunoștințelor teoretice cu cele practice, în învățământul de management?

R. Există uneori o ruptură între teorie și practică. Există anumiți profesori care nu consideră oportună o colaborare foarte strânsă între mediul economic și cel academic. Această abordare este total greșită. A sta într-un turn de fildeș și a studia diferite teorii economice și manageriale, a face diferite modele teoretice fără a le certifica în practică este o greșeală gravă. S-a observat că economia și managementul nu funcționează cu reguli precise matematic ci cu modele care trebuie schimbate și adaptate periodic. Nu există doar alb și negru, există o mulțime de nunațe de gri.

4. Referitor la căile de îmbunătățire a colaborării dintre universități și firme, ce credeți că s-ar putea întreprinde astfel încât absolvenții programelor de învățământ de management să fie cât mai competitivi pe piața muncii?

R. Este necesară atât o colaborare formală (acorduri semnate între cele două părți) cât și una informală (legături personale, cluburi de afaceri, evenimente organizate în comun). Practica obligatorie din perioada studiilor universitare trebuie organizată foarte bine cu implicare din ambele părți. Cu profesori coordonatori din partea universităților și cu tutori din partea întreprinderilor. Și cu verificare la final privind practica și la nivel de firmă și la nivel de universitate. Iar evaluarea finală să fie cu notă nu cu calificativ.

5. Cum considerați că s-ar putea dezvolta și folosi relația dintre școlile de management și comunitatea absolvenților acestor școli (alumni).

R. Este necesar să existe Alumni la nivel de facultăți. O colaborare de acest tip este benefică pentru absolvenți pentru că conșientizeză că ei încă sunt parte a instituției. Mulți studenți care finalizează studiile apreciază acest lucru. Dar facultea trebuie să fie suficient de atentă pe de o parte să nu fie prea agasantă cu informațiile și cu implicarea absolvenților dar nici să nu treacă în partea cealaltă. Și trebuie să le transmită absolvenților motive de a fi mândri de instituția unde au terminat școala.

6. Credeți că un absolvent de învățământ de management poate să devină antreprenor de succes sau trebuie să-și dezvolte competențe suplimentare? Care ar fi acestea?

R. Facultatea este necesară dar nu suficientă. Un absolvent de învățământ de management trebuie să continue perfecționarea cu diferite cursuri (mai ales practice) în următorii ani. În facultate se face antreprenoriat mai mult sau mai puțin funcție de spacializare si de planul de învățământ. Și mai ales funcție de cel care predă. Cu cât profesorul are mai multă experiență în practică cu atât cunoștințele oferite sunt mai de substanță.

7. Relativ la competențele dezvoltate la facultate cu privire la lucrul cu oamenii, credeți că se face suficient în învățământul de management?

R. Raspunsul este negativ. Nu se face destul în această privință. Omul nu este ca o mașină este mult mai dificil de lucrat cu el. Managementul resurselor umane, relațiile interumane și alte cursuri de acest fel sunt necesare.

8. Ați considera utilă extinderea introducerii în învățământul de management a unor cursuri de Comunicare managerială și/sau de Dezvoltare a competențelor emoționale ale managerilor?

R. Nu se face destulă comunicare și nici lucru în echipă. Și asta la toate tipurile de facultăți. Acest lucru duce la o comunicare cel mult satisfacătoare în organizații. Din experiența proprie, în momentul în care am facut auditul comunicării în organizații rezultatele au fost medii (în cel mai bun caz). De aceea este necesar să se schimbe această abordare. Comunicarea managerială și noțiuni de psihosociologie suplimentare consider ca ar fi de bun augur pentru formarea viitorilor manageri.

9. Având în vedere aspectele menționate mai sus și cele care rezulta din perspectiva dvs, în ce direcții credeți că ar fi utilă intervenția SAMRO?

R. Articole pe domeniu, organizarea de seminarii în acest context.

10. Aveți sugestii cu privire la modul în care SAMRO ar putea contribui la reducerea diferenței dintre cunoștințele de management predate în universități și cerințele practicii manageriale?

R. Implicarea managerilor organizațiilor economice în activitatea SAMRO ar fi de bun augur. Și cartea cu studiile de caz este de un real folos.

Marian MOCAN

PDG 2013-2014 Rotary International

District 2241 Romania - Republica Moldova  


Notă:

Contribuțiile din partea colaboratorilor sunt incluse așa cum sunt primite de la aceștia, fără a interveni asupra textului.Coordonator comunicare: Dr. Rodica M. Candea, Cercetător științific I, Prof. univ. asociat, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Membru fondator SAMRO