ប្រវត្តិរូបផ្ទាល់ខ្លួន

            ឈ្មោះជាអក្សរខ្មែរៈ គុំ សម្ផស្ស,                        ឈ្មោះជាអក្សរអង់គ្លេសៈ Kum Samphuos
            ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតៈ ១០ មេសា, ១៩៨៦,               ភេទៈ ប្រុស,    សញ្ជាតិៈ ខ្មែរ, ជនជាតិៈ ខ្មែរ

ទីកន្លែងកំណើតៈ ភូមិព្រែកតាបែន, ឃុំព្រែកអញ្ចាញ, ស្រុកមុខកំពូល, ខេត្តកណ្តាល

ទូរសព្ទទំនាក់ទំនងៈ
            ០៨១ ៧៨៧ ៨០០
            ០៧១ ៩៧៨៧ ៨០០
សារជាប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចៈ
            samphuos2013it@gmail.com,    ស្កេបៈ kumsamphuos

អាស័យដ្ខានបច្ចុប្បន្នៈ ភូមិព្រែកតាបែន, ឃុំព្រែកអញ្ចាញ, ស្រុកមុខកំពូល, ខេត្តកណ្តាល, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (ខ្មែរ)។

https://acledabank.mobi/b/(S(wzyv3qwboujehzy4wmsmlm4l))/Default.aspx?d=1XRZ7CB2HX&l=en-US

Comments