ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาปรับภูมิทัศน์บริเวรลานรวมน้ำใจ

เทิดพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

กศน.ตำบลสามพร้าวได้ร่วมกับศูนย์เด็กเล็กได้พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ กศน.ตำบลสามพร้าวและศูนย์เด็กเล็ก

                                                              วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖