Самовредновање 2016/17.

3.0 Образовна постигнућа ученика и 7.0 Ресурси


Анализа анкете за НАСТАВНИКE

Анализа анкете за УЧЕНИКЕ

Кључне снаге        

         Образовна постигнућа

 • Развијени су механизами за рану идентификацију ученика у ризику од осипања, реаговање и реализацију ефикасних мера превенције и       интервенције на нивоу школе.
 • Уведене су нове мере и активности које укључују вршњачку подршку, повећано учешће родитеља у школском животу, унапређење        начина спровођења допунске наставе, као и јачање сарадње између школе и локалне заједнице.
 • Пласман ученика на такмичењима је одличан и ове и прошле школске године.       

Ресурси

 •  Наставници и стручне службе у оквиру стручних органа сарађују у складу са потребама за  унапређивање  наставе и учења
 • 92,3% наставника радо размењује идеје, наставне материјале и опрему са колегама у циљу постизања квалитета наставе.
 • Обезбеђивање опреме  кроз пројекте.
 • Континуирано и целоживотно учењe свих у школи.

Кључне слабости

Образовна постигнућа

 •  По завршетку пројекта  Спречавање осипања ученика из образовног система Републике Србије ”  одговорност за имплементацију,              контролу и преиспитивања сведена је само на чланове ТПО.

Ресурси

 • Ниједан огледни час није одржало 61,8% наставника.
 • Недостатак наставних средстава: Потребно је опремити кабинете рачунарима, модерним аудио визуелним средствима, спровести                 интернет у све делове школе.
 •  Приликом адаптације простора старе школе није узето у обзир да на зидове треба поставити слике, радове, поное, апликације.
 • Санитарни чвор у новој школи је у изузетно лошем стању.

ĉ
Jelena Maksic,
Sep 10, 2017, 2:41 AM
ĉ
Jelena Maksic,
Sep 1, 2017, 12:17 PM
ĉ
Jelena Maksic,
Jun 21, 2017, 11:54 AM
Ĉ
Jelena Maksic,
Jun 21, 2017, 10:03 AM
ĉ
Jelena Maksic,
Sep 2, 2017, 2:05 AM
ĉ
Jelena Maksic,
Jun 21, 2017, 10:04 AM
ĉ
Jelena Maksic,
Sep 1, 2017, 2:13 PM
ĉ
Jelena Maksic,
Jun 21, 2017, 10:06 AM
Comments