บุคลากร

ผู้บริหารสถานศึกษา
 

นายบุญธรรม   โบราณมูล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา                                                                              


 
                                             

ครูอนุบาล

 

 นางชุดา  เรืองแหล่
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1

 

นางอุไรรัตน์    นุริตานนท์
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2

  

นางสาวอริสา   พรมจรรย์
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1

       

        นางสาวจารุวรรณ  บุตรริน

ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2 


ระดับชั้นประถมศึกษา

 
นางสาววันดี  ประแดงปุย
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป.1/1
หัวหน้าสายชั้น
 
นางศศิธร   เขื่อนแก้ว
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป.1/2
 
นางฉวีวรรณ ธรรมแสง
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
ครูพิเศษ
 
นางสาวชญานิช ขาวเมืองน้อย
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน
ครูพิเศษ

นางสาววิภาพร  นาทัน 
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ป.2/1
  


นางจินจุฑา  พิทักษ์วงศ์ศร
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้น ป.2/2      
  


นางสาววารี   พิพิธพงศ์พัฒน์
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
ครูพิเศษ
 


นายกมล  ทุยเวียง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้น
 

นางณัฐารัตน์  เดโชสวัสดิ์เพชร

ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
 ครูประจำชั้น ป.3/1
 

 

นางสาวทองใส  คำมี  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ป.3/2
 

  

นายขจรเดช  แก๊กสันเทียะ
ครูพิเศษ 
    

  
                            
  
 นายไพฑูรย์  พันธ์โอภาส                 นางสุภัสสร  รุนรักษา                  นางจรัลรัตน์  ใจขาน                           นายอำนวย   ใดจิ๋ว
 
ครูประจำชั้น ป.4/1                             ครูประจำชั้น ป.4/2                      ครูประจำชั้น ป.4/3                              ครู้พิ้เศษ ป.4

หัวหน้าสายชั้น                                                                

นางประภาลักษณ์  ตระกูลเสนาธง     นายเรืองฤทธิ์  ธาดา          นางกัญจณา  จันทะไพร                 นากมลลักษณ์  ลีลาวัชรมาศ               นางชลิดา  อธิวิทวัส
ครูประจำชั้น ป.5/1                         ครูประจำชั้น ป.5/2               ครูประจำชั้น ป.5/3                                                                         หัวหน้างานธุรการ
                                                    หัวหน้าสายชั้น

                                                                    

    นางสาวกมลกัน  สตารัตน์         นางนัฏนันท์  นิภาธรกวินศิริ                นางวิลาวัลย์  สีละพัฒน์          นายสำราญ  เหมบุรุษ                     นายสังคม  กัญหา
      ครูประจำชั้น ป.6/1                   ครูประจำชั้น ป.6/2                       ครูประจำชั้น ป.6/3                 (หัวหน้างานวิชาการ)                        หัวหน้าสายชั้น ป.
                                                                                                                                   


ครูมัธยมศึกษา
    
    


ครูประจำชั้น ม.1/1
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/1
เจ้าหน้าที่ธุรการ/การเงิน
 
นางกาญจนา  ชูสกุล
เจ้าหน้าที่การเงิน

 


นางอมรรัตน์  สุระทิพย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
   นักการภารโรง
 Comments