Vedtekter

 


Sámi Museasearvi- Samisk Museumslag ble stiftet 16. november 1989. Laget er en seksjon i Norges museumsforbund

Vedtektene siste gang revidert på årsmøtet 29. september 2009

 

§ 1 FORMÅL
Lagets navn er på nordsamisk Sámi Museasearvi, på lulesamisk Sáme Museasiebrre, på sørsamisk Saemien museumesiebrie, på skoltesamisk og på norsk Samisk Museumslag, med undertitelen Seksjon i Norges museumsforbund.
 

Samisk museumslag har som formål å fremme samisk kultur ved å:

  • utvikle samarbeidet mellom samiske museer innbyrdes, og mellom samiske og andre museer i Norge.
  • innenfor rammene av Norges Museumsforbund utvikle samarbeidet mellom samiske museer og samiske kulturverninstitusjoner i Norge og i Norden utvikle kontakten mellom institusjoner som arbeider med samiske museums- og eller samiske kulturvernspørsmål i Norge.
  • i Norden og i Russland arbeide for å ivareta de samiske museenes og de samiske kulturverninstitusjonenes interesser overfor bevilgede myndigheter, herunder Sametinget.
  • være et faglig forum for informasjon, debatt og samordning av synsmåter innen de samiske museene i Norge og andre kulturverninstitusjoner i Norge.
  • synliggjøre samisk kultur i norsk, nordisk og internasjonal museumssammenheng.
  • stimulere interessen for samisk kulturvernarbeid generelt i samfunnet
     

§ 2 MEDLEMSKAP
Som seksjon i Norges Museumforbund følger SML i utgangspunktet de faglige kravene som gjelder for medlemskap i NMF.
For øvrig gjelder for SML:
Følgende kan søke om medlemskap:
museer og kulturverninstitusjoner som arbeider med samisk kulturhistorie eller samisk kulturvern

samiske museumsforeninger der et museum er under oppbygging men ennå ikke kommet i regulær drift.
Personlig medlemskap kan innvilges etter vedtak på SMLs årsmøte.

 

§ 3 ÅRSMØTET I SML 
Årsmøtet i Norges Museumsforbund er organisasjonens høyeste myndighet. Innenfor de rammene som settes av forbundet, avgjøres Samisk Museumslags egne saker av lagets eget årsmøte. Dette skal minst annet hvert år avholdes i tilknytning til NMFs landsmøte, men kan annethvert år holdes separat. Innkalling og sakspapirer skal sendes medlemmene minst en måned i forveien. Med innkallingen skal følge:
- Forslag til dagsorden
- Styrets årsberetning
- Årsregnskap med revisjonsberetning
- Eventuelle forslag til endring av vedtektene og andre forslag
- Valgkomiteens innstilling

Saker som ønskes tatt opp, må være styret i hende minst 2 uker før årsmøtet og medlemmene i hende senest 1 uke før årsmøtet. Hver medlemsinstitusjon kan delta med det antall utsendinger den ønsker, men i årsmøtesaker har hver institusjon en stemme. Minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemsinstitusjonene må være til stede før et årsmøte er beslutningsdyktig.
Personlige medlemmer har tale- og forslagsrett på årsmøtet.

Årsmøtet skal:
a)
behandle innkalling, saksliste, årsberetning, regnskap, arbeidsplan og andre saker fremmet i henhold til vedtektene

b)
velge et styre bestående av leder, sekretær og kasserer, samt velge to varamedlemmer. Funksjonstiden er 3 år. Styret skal ha en rullering ved at ett nytt styremedlem velges på hvert årsmøte.
 
c)
velge valgkomité med leder

§ 4 STYRET Styrethar ansvaret for lagets drift og økonomi mellom årsmøtene. Det skal holdes styremøte minst fire ganger i året. Styret er bare vedtaksført med tre medlemmer.

§ 5 VEDTEKTSENDRINGER 
Vedtektsendringer eller tilegg til vedtektene krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer på lagets årsmøte. Endringsforslag må være medlemmene i hende senest en uke før de skal behandles.

 § 6 OPPLØSNING AV LAGET 
Oppløsning krever årsmøtevedtak på to på hverandre følgende ordinære årsmøter med 2/3 flertall av de avgitte stemmene på hvert av årsmøtene. Etter oppløsning tilfaller Samisk Museumslags kapital og eiendeler Sametinget, med det formål å fremme samisk kultur.