ธรรมอันทำให้งาม ๒

     ๑. ขันติ ความอดทน
     ๒. โสรัจจะ ความเสงี่ยม
     อธิบาย ขันติ แปลว่า ความอดทนต่อความไม่ชอบใจโดยไม่พรั่นพรึงต่อทุกข์ต่างๆ ถ้ากล่าวโดยประเภทเป็น ๓ คือ
     ๑. ทนต่อการตรากตรำ เช่น ทำงานถึงจะลำบาก แดดร้อนหรือหนาวสักปานใดก็ทนได้
     ๒. ทนต่อความลำบาก เช่น ทนต่อทุกขเวทนาอันเกิดแต่ความเจ็บไข้อย่างแรงกล้า
     ๓. ทนต่อการเจ็บใจ ทนต่อความหมิ่นประมาทที่ผู้อื่นกระทำ ถึงจะเสียดสีสักปานใดเราก็ทนได้
     โสรัจจะ ความเสงี่ยม คือ พยายามทำใจให้แช่มชื่นในเมื่อต้องทน มีการยิ้มแช่มชื่นเป็นลักษณะ โสรัจจะ เป็นคุณธรรมกล่อมจิตใจให้แช่มชื่น เป็นปัจจัยหนุนให้สติมีกำลังอดทนอดกลั้นต่อเหตุอันเป็นข้าศึกแก่การสงบ รักษามารยาทกิริยาวาจาให้เรียบร้อย
Comments