เกณฑ์การพิจารณา

เกณฑ์การพิจารณาความพร้อม

                ผู้บริหารโรงเรียน

        ๑. มีความพร้อมในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมครูให้สามารถดำเนินงาน บรรลุเป้าหมายเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

        ๒. มีความพร้อมในการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเครือข่ายโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        ๓. มีความพร้อมในการส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมครูฯ

       ครูผู้นำศูนย์ฝึกอบรม

        ๔. จบการศึกษาสาขาวิชาเอก/โท ด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

        ๕. มีประสบการณ์การสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา อย่างน้อย ๔ ปี (สอนต่อเนื่อง)

        ๖. มีความสามารถในการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการสอนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่ใช้เทคโนโลยีพื้นบ้านไปจนถึงการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ

        ๗. มีผลงานการรับเชิญเป็นวิทยากรให้การอบรมครู ผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ในกลุ่มโรงเรียนเอกชน และอื่น ๆ

        ๘. มีภาวะผู้นำมีความรับผิดชอบงานสูง ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร

        ๙. สามารถติดตามประเมินผลครูผู้สอนที่เข้ารับการอบรม พร้อมประมวลข้อมูลนำส่งผู้รับผิดชอบโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        ๑๐.ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในระดับ โรงเรียน จังหวัด เขต และหรือระดับประเทศ
(ถ้ามี) 

        ๑๑.มีผลงานการวิจัยในชั้นเรียนด้านการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในขั้นที่สามารถเผยแพร่ในระดับกลุ่มโรงเรียนได้(ถ้ามี)

            ศูนย์ฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์

                       ๑๒. สถานที่ที่จัดเป็นห้องอบรมต้องสามารถรองรับครูผู้สอนได้ จำนวน ๒๐-๓๐ คน รวมทั้งมีอุปกรณ์โสตศึกษาที่มีความพร้อมและทันสมัย

         ๑๓.เครื่องมือและอุปกรณ์การทดลองทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีความพร้อม และทันสมัย

       

           ๑๔.มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ พร้อมอุปกรณ์การทดลองที่มีความทันสมัย

            ๑๕.แหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ที่มีความหลากหลายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

           ๑๖.มีสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัย สามารถส่งเสริมการฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ      

           ๑๗.สถานที่ตั้งมีการคมนาคมที่สะดวกในการ  เดินทางไป-กลับ สำหรับครูผู้เข้ารับการอบรมที่มาจากโรงเรียนอื่น และรวมทั้งมีที่พักสำหรับครูที่มาจากจังหวัดใกล้เคียง

           ๑๘.มีการจัดบริเวณโรงเรียนที่ให้การส่งเสริม  การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์

           ๑๙.มีห้องพยาบาล ห้องพักผ่อน ห้องอาหาร และห้องสุขอนามัยที่สะอาดและพร้อมให้บริการสำหรับครูผู้เข้ารับการอบรม

           ๒๐.มีผู้รับผิดชอบอำนวยการให้ความสะดวกสำหรับครูที่เข้ารับการอบรม เฉพาะในวันเสาร์และอาทิตย์

       ศูนย์ฝึกอบรมด้านคณิตศาสตร์

           ๒๑.สถานที่ที่จัดเป็นห้องอบรมต้องสามารถรองรับครูผู้สอนได้ จำนวน ๒๐-๓๐ คน รวมทั้งมีอุปกรณ์โสตศึกษาที่มีความพร้อมและทันสมัย

           ๒๒.มีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์   ที่สามารถใช้สอยได้อย่างคล่องตัว

          ๒๓.มีแหล่งเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ ที่มีความหลากหลายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

           ๒๕.มีสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัย สามารถส่งเสริมการฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          ๒๔.สถานที่ตั้งมีการคมนาคมที่สะดวกในการเดินทางไป-กลับ สำหรับครูผู้เข้ารับการอบรม ที่มาจากโรงเรียนอื่น และรวมทั้งมีที่พักสำหรับครูที่มาจากจังหวัดใกล้เคียง

          ๒๕.มีการจัดบริเวณโรงเรียนที่ให้การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์

           ๒๖.มีห้องพยาบาล ห้องพักผ่อน ห้องอาหาร และห้องสุขอนามัยที่สะอาดและพร้อมให้บริการสำหรับครูผู้เข้ารับการอบรม

          ๒๗.มีผู้รับผิดชอบอำนวยการให้ความสะดวกสำหรับครูที่เข้ารับการอบรมเฉพาะในวันเสาร์และอาทิตย์Comments