La Torre de la Presó i de Guaita, l'Alfolí i el Pont.

 
 
 
 
 
    Torre de la presó de Gerri de la Sal.
 
 

És una Torre de planta gairebé quadrada amb una alçada d'uns 10 m. A peu pla, a la façana nord-oest, veiem una porta. A la paret sud-oest hi ha una espitllera i a 5 m. altres espitlleres, també altes i estretes.


Per les característiques de la planta, obertures i aparell constructiu, podem datar aquesta construcció cap al segle XIII.

 
 
 
 
(Extret de Catalunya Romànica, vol.XV, El Pallars).
 
 
 
 
  
             Torre de Guaita. (Ed. vigilància de les salines de Gerri de la Sal.)

 

Es tracta d'una de les dos torres de guaita que hi ha a Gerri de la Sal. La seva funció era vigilar les salines a la fi de evitar robatoris de sal. Es creu que son de l'època medieval.


La sal era un be molt preuat. Al any 1853,Fulgencio de Alcaraz, Ad.Jefe de les salines, deia: "Se registraran muy escrupulosamente a los que salgan de las Salinas, con especialidad a trabajadores y mugeres haciendolo a estas ciñendoles la ropa al cuerpo y con un palito p,ª notar si lleva algun bulto, y en caso de sospecha registrar a la muger..."

 

 

(Memoria sobre las salinas de Gerri (1853) -Direcc.Garl. de Fábricas de Efectos Estancados, Casas de moneda y minas.).   
 
 
 
 

    Alfolí de Gerri de la Sal
 
 
Alfolí

L'anàlisi de la construcció, coincidint amb les escasses noticies que hi ha sobre la historia de l'edifici, semblen indicar que en la seva forma actual va resultar d'una ampliació al s.XVIII d'una construcció prèvia dels segles XVI-XVII, que ja devia tenir la mateixa funció (magatzem de la sal). El barri on s'alça l'edifici es un eixample construït fora de la vila, documentat des de el s.XIV. La modificació va comportar l'avançament d'uns 3m. de la façana anterior així com l'aixecament d'un segon pis de prop 5m. d'alçada per damunt de la planta sota-cobert, i la construcció d'un nou teulat imponent de quatre vessants.

 

Actualment el magatzem es un edifici de planta quadrada. La superfície construïda es d'uns 600m2. La planta baixa presenta un valor històric i constructiu mes significatiu. Està conformada per quatre naus perpendiculars a la façana, de 7 m. d'alçada i d'uns 25x5 m.de superfície. Era on s’emmagatzemava la sal. Aquesta planta baixa es destinarà a ubicar-hi el Museu de la Sal, pràcticament ja acabat.

 

Al magatzem hi ha dos plantes mes restaurades i un sota-teulada, tot pendent de donar-hi alguna aplicació d'us.

 

 
 
(Extret de "Proposta d'actuació museogràfica als salins i a l'edifici del magatzem de Gerri de la Sal" de Oriol Beltran Costa.)
 
 
 
 


 
 
 
      Gerri de la Sal i el seu pont
 

El pont:

El pont de Gerri de la Sal facilitava l’accés al camí antic cap al sector de Baen. Malgrat les refaccions que ha sofert al llarg de la seva historia, es tracta d’una construcció medieval, tal com ho posen de manifest els arrencaments de l’arc original que s’han conservat a cada un dels extrems. Trenen un parament amb aparell de pedres normalment petites, treballades regularment i disposades en filades horitzontals, que ens recorda el parament de les esglésies romàniques del segle XI. Les dovelles de l’arc que s’han conservat estan obrades amb carreus plans ben escairats.

A cada costat del muntant de llevant es pot veure uns cossos angulars sortints, dos a cada costat i situats un a sobre de l’altre. Apuntem la possibilitat que corresponguin als basaments de dues torres-portals, obrades successivament i relacionades cada una d’elles amb els dos moments d’obra medieval que s’han identificat. Però també poden ser només, dos estreps laterals del muntant del pon. (Extret de "Catalunya Romànica, vol. XV, El Pallars).


Sabem també que aquest pont a sofert varis desperfectes a través de la seva historia. L'ultima, durant la guerra del francès (1808-1814), que pràcticament va ser derruït Va ser reconstruït, segons tradició oral, a finals del 1814 per un paleta de Gerri de la Sal i un altre de Peramea.