เกี่ยวกับศาลเจ้า

  
ข้อมูลประเภท   ศาสนาและความเชื่อ
สถานที่ตั้ง  ศาลเจ้าแม่กวนอิมเขาพนม
เลขที่    145 หมู่ที่/หมู่บ้าน  8
ซอย    - ถนน   เขาพนม-ทุ่งใหญ่
ตำบล    เขาพนม อำเภอ   เขาพนม
จังหวัด    กระบี่  ๘๑๑๔๐
ค่าพิกัดภูมิศาสตร์
เขตแผนที่ (Zone)   พิกัด-x = 0500752 เมตรตะวันออก พิกัด-y = 0913218 เมตรเหนือ
ตำแหน่งแผนที่ (Map Position) : Datum = Indian Thailand ; Grid = UTM ; Distance Unit = Meters (เมตร)
การเข้าถึงข้อมูล
ชื่อบุคคลอ้างอิง   นางศรัณยา ชัยเพชร อีเมล์   -
ชื่อหน่วยงานอ้างอิง   สนง.วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ อีเมล์  -
เลขที่  - หมู่ที่/หมู่บ้าน  - ซอย  -
ถนน   เจ้าคุณ ตำบล   ปากน้ำ อำเภอ   เมือง
จังหวัด   กระบี่ รหัสไปรษณีย์   81000
หมายเลขโทรศัพท์  075623966 หมายเลขโทรสาร  075623967
 
 
ภาพโดยรวมรอบศาลเจ้า

บรรยายกาศภายในศาลเจ้า 
สาระสำคัญ
        เป็นสถานที่ในการทำพิธีกรรมศาสนาพุทธ เชื้อสายจีนในการเคารพบูชาเจ้าแม่กวนอิมโดยมีพิธีถือศีลกินเจในช่วงเดือนตุลาคม

Comments