ชุดโปรแกรมช่วยสอน/เรียนวิชาหลักสถิติ

เป็นชุดโปรแกรมที่ได้จัดสร้างขึ้นด้วยการเขียนสูตรคำนวณลงในตารางงานของโปรแกรมเอ็กเซล 2007 เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สอน/ผู้เรียนใช้คำนวณค่าสถิติต่าง ๆ ในขอบข่ายของวิชาหลักสถิติที่ใช้เป็นพื้นฐานในการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีของทุกมหาวิทยาลัย อันประกอบไปด้วยโปรแกรมย่อย 12 โปรแกรม สามารถดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรมเอ็กเซลได้ฟรี ดังนี้

1. 01CentralTendency&T-score เป็นไฟล์ที่ช่วยคำนวณในการวัดค่าแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (ค่าเลขคณิต ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม) การวัดการกระจาย ค่าเปอร์เซนต์ไทล์ ค่าเดไซล์ ค่าควอไทล์ ค่าคะแนน ณ ตำแหน่งต่าง ๆ ทั้งข้อมูลที่แจกแจง/ไม่แจกแจงความถี่ ค่าคะแนนมาตรฐานที

2. 02DiscreteVar เป็นไฟล์ที่ช่วยคำนวณค่าคาดหวัง ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ของตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่อง

3. 03ContinuousVar เป็นไฟล์ที่ช่วยคำนวณค่าคาดหวัง ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ของตัวแปรสุ่มชนิดต่อเนื่อง

4. 04MeanEstimation เป็นไฟล์ที่ช่วยคำนวณการประมาณค่าแบบจุดและแบบช่วงของค่าเฉลี่ย

5. 05RatioEstimation เป็นไฟล์ที่ช่วยคำนวณการประมาณค่าแบบจุดและแบบช่วงของค่าสัดส่วน

6. 06VarianceEstimation เป็นไฟล์ที่ช่วยคำนวณการประมาณค่าแบบจุดและแบบช่วงของค่าความแปรปรวน

7. 07TestMean เป็นไฟล์ที่ช่วยทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ย

8. 08TestRatio เป็นไฟล์ที่ช่วยทดสอบสมมติฐานของค่าสัดส่วน

9. 09TestVariance เป็นไฟล์ที่ช่วยทดสอบสมมติฐานของค่าความแปรปรวน

10. 10Chi1way เป็นไฟล์ที่ช่วยทดสอบไคสแควร์ทางเดียว

11. 11Chi2way เป็นไฟล์ที่ช่วยทดสอบไคสแควร์สองทาง

12. 12SimpleRegression&Correlation เป็นไฟล์ที่ช่วยคำนวณหาสมการถดถอยอย่างง่าย พร้อมทั้งทดสอบสมมติฐาน และหาค่าสหสัมพันธ์


หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่..http://saksit2500.blogspot.com/2010/07/blog-post_15.html

หากไฟล์ใดมีข้อผิดพลาดประการใด กรุณาแจ้งมาได้ที่ saksit2500@gmail.com เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจ..

"สถิติ.. จะไม่ยากเกินไปนัก.. หากนำไปใช้แล้วทำความเข้าใจ.."

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ĉ
View Download
  605k v. 2 Sep 8, 2015, 9:24 PM saksit watchararat
Ĉ
View Download
  109k v. 2 Sep 8, 2015, 9:25 PM saksit watchararat
Ĉ
View Download
  929k v. 2 Sep 8, 2015, 9:25 PM saksit watchararat
Ĉ
View Download
  367k v. 2 Sep 8, 2015, 9:26 PM saksit watchararat
Ĉ
View Download
  171k v. 2 Sep 8, 2015, 9:26 PM saksit watchararat
Ĉ
View Download
  129k v. 2 Sep 8, 2015, 9:26 PM saksit watchararat
Ĉ
View Download
  344k v. 2 Sep 8, 2015, 9:27 PM saksit watchararat
Ĉ
View Download
  217k v. 2 Sep 8, 2015, 9:28 PM saksit watchararat
Ĉ
View Download
  205k v. 2 Sep 8, 2015, 9:28 PM saksit watchararat
Ĉ
View Download
  69k v. 2 Sep 8, 2015, 9:28 PM saksit watchararat
Ĉ
View Download
  98k v. 2 Sep 8, 2015, 9:29 PM saksit watchararat
Ĉ
View Download
  247k v. 2 Sep 8, 2015, 9:29 PM saksit watchararat
Comments