หน้าหลัก

ติดต่อสอบถามรายระเอียดได้ที่ 044041522 วัน เวลาราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดีกับทีมงานคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พศ 2559 ที่ผ่านการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ในคราวการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2559 และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้แล้วเมื่อ 2 กันยายน 2559 สามารถเปิดรับนักศึกษาได้ในปีการศึกษา 1/2560 เช่นเดียวกีบอีกหนึ่งหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า ซึ่งก็ได้ผ่านความเห็นชอบแล้วเช่นกัน
วิดีโอ YouTube


ดาวน์โหลดคู่มือนักศึกษา

https://drive.google.com/drive/folders/0B4n9lTVFYTrqfkZiVjBmOXVoNjk2dHE2ekJXNmgyYXNMS1pYQ05sQWlxQWh1eGExM1B0MWs

ดาวน์โหลดคู่มือนักศึกษา โครงสร้างหลักสูตร ปรับปรุง 2555 ทั้งสามสาขาระเบียบข้อบังคับต่างๆ
สาขาวิชา
  - ทน.ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  - ทน.อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ
  - การจัดการวิศวกรรมการจัดการ

หน้าเว็บย่อย (1): บุคคลากร