УДК 330-339:321.7:159.9
ББК 65.9(4УКР)29-2я43
М58

Редакційна колегія

Курко  М.Н., д-р юрид. наук, проф. — головний редактор
Головатий М. Ф., д-р політ, наук, проф. — заступник головного редактора
Ігнатченко А. А., канд. техн. наук — відповідальний редактор

Політичні науки

Антонюк О. В., д-р політ, наук, проф., Бабкіна О. В., д-р політ, наук, проф., Бідзюра І. П.,
д-р політ, наук. Варзар І. М. д-р політ, наук, проф., Головатий М. Ф., д-р політ, наук, проф.,
Гончаренко О. М., д-р іст. наук, Піляєв І. С., д-р політ, наук, Хижняк І. Л., д-р іст. наук. проф., Шуба О. В., д-р політ, наук, проф.
Юридичні науки 

Александров Ю. В., канд. юрид. наук, проф., Ануфрієв М.І., д-р юрид. наук, проф., Бандурка О. О., д-р юрид. наук, проф., Беззуб Б.С., канд. юрид. наук , Благовісний С.Г., канд. юрид. наук, доцент,  Бородін І. Л., д-р юрид. наук, проф., Гаркуша В. С., канд. юрид. наук, доц., Демченко С.Ф., д-р юрид. наук, Джунь В.В., д-р юрид. наук, Ковальська В.В., д-р юрид. наук, ст. наук. співроб., Корнієнко М. І., канд. юрид. наук, проф., Курко М.Н., д-р юрид. наук, доцент, Мартиненко О.А., д-р юрид. наук, Муравйов К.В., канд. юрид. наук, доцент, Недюха М. П., д-р філос. наук, проф., Подоляка А. М., д-р юрид. наук, проф., Темченко В.І., канд. юрид. наук, доцент, Христинченко Н.П., канд. юрид. наук, Юлдашев О. X., д-р юрид. наук, проф.

Економічні науки

Захожай В. Б., д-р екон. наук, проф., Дахно І.І., д-р екон. наук, проф., Дмитренко Г. А., д-р екон. наук, проф., Куроченко О. В., д-р екон.
наук, проф.. Пила В. І., д-р екон. наук, проф., Радзієвськнй О. І., д-р екон. наук, Федоренко В. Г, д-р екон. наук, проф., Шостак Л. Б., д-р
екон. наук, проф., Швець В. Я., д-р екон. наук, проф., Баєва О. В., д-р біол. наук, проф., Сафонова В. Є., д-р екон. наук, Хачатрян Г. Е., д-р
екон. наук.

Психологічні науки
Балл Г. А., д-р психол. наук, проф., Лігоцький А. О., д-р пед. наук, проф., Ложкін Г. В., д-р психол. наук, проф., Приходько Ю. О., д-р психол. наук, проф., Синьов В. М., д-р пед. наук, проф., Чернуха Н. М., д-р пед. наук, проф., Чуприков А. П., д-р мед. наук, проф., Бучек А. О., д-р психол. наук, проф.

Рекомендовано до друку Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом 

У збірнику наукових праць публікуються статті науковців, які займаються проблемами розвитку економіки, політології, психології і права.

Для науковців, викладачів, студентів, а також усіх, кого цікавить розвиток науки в Україні.

Збірник "Наукові праці МАУП" зареєстровано Міністерством юстиції України (свідоцтво від 19.05.2011 за № 17808-6658ПР, серія КВ) як наукове видання, в якому висвітлюються результати наукових досліджень в галузях економіки, політології, соціології, психології,права, матеріалів наукових конференцій.

Вищою атестаційною комісією України "Наукові праці МАУП"визнано як фахове видання з політичних наук (за постановою Президії ВАК України № 1-05/4 від 26 травня 2010 р.) та юридичних наук (за постановою Президії ВАК України 1-05/5 від 31 травня 2011 р.).

БВК 65.9(4УКР)29-2я43+67.9(4УКР)я43

© Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП) 

© ДП "Видавничий дім "Персонал"


Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП)
03039 Київ-39. вул. Фрометівська, 2, МАУП
ДП «Видавничий дім «Персонал»
03039, Київ-39. просп. Червонозоряний. 119. літ. XX
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб'єктів
видавничої справи ДК № 3262 від 26.08.2008р.

http://is.gd/npmaup