Сторінка заступника директора з виховної роботи

Система виховної роботи школи

Становлення української державності, інтерпретація у європейське і світове співтовариство, відмова від тоталітарних методів управління державою і побудова громадянського суспільства передбачають орієнтацію на людину, яка здатна працювати на процес державотворення, на становлення народу України як політичної нації. Стрижнем цієї системи виховання в Україні є національна та патріотична ідеї, спрямовані на вироблення життєвої позиції людини, становлення її  як особистості, як громадянина та патріота своєї держави. Тому головною метою, над виконанням якої працює колектив Знам’янської ЗШ І-ІІІ ступенів №4 є виховати громадянина як члена правового суспільства, демократичної держави, особи, що відчуває й цінує ідеали України, свободи й рівності, усвідомлює вартість людського життя та  гідності, здатна сама визначити пріоритети власного життя, прагне встановлення справедливої, миру в нашій країні, стабільної політичної системи й готова підтримувати її існування.

   Виховна робота школи організована у відповідності з вимогами "Закону про освіту", державних концепцій національного, громадянського, патріотичного, превентивного та сімейного виховання,.

При організації виховної роботи в школі керуємося принципами:


·                    педагогічної доцільності та цілеспрямованості;

·                    цілісності та системності;

·                    природовідповідності;

·                    опори у вихованні на дитячий колектив;

·                    забезпечення активної позиції учнів та їхніх представницьких органів у житті та колективній діяльності;

·                    зв'язку виховання з життям;

·                    єдності поваги й довіри до особистості та вимогливості до неї;

·                    єдності прав, свободи вибору та відповідальності особистості;

·                    єдності зусиль школи, сім'ї, позашкільних закладів, громадськості в  процесі виховання.

   В  сучасних умовах колектив школи підійшов до розуміння того, що лише особистісно-орієнтоване виховання дітей може задовольнити вимоги суспільства. Тому метою виховання є розвиток особистості з високою національною і громадянською свідомістю через систему особистісно-орієнтованої освіти; реалізація концепції збереження фізичного та психічного здоров'я дітей в умовах здійснення навчально-виховного процесу; формування в дітей розуміння особистої ролі в розвитку суспільства через систему учнівського самоврядування. Для досягнення поставленої мети ми спираємось на загальнолюдські цінності, такі як людина, сім'я, Батьківщина, праця, земля, творчість. Кінцевим результатом виховання є формування цілісної особистості, яка має активну творчу й соціальну позицію, високі моральні якості, які постійно вдосконалює, уміє керувати своїм здоров'ям, прагне до знань і має певний достатній життєвий досвід, тобто готова до суспільного життя.

У виховній роботі використовуємо різноманітні прийоми, методи, заходи виховання.

Методи виховання:


 

Засоби виховання:


 


Прийоми виховання
:

·                   довіра;

·                   прохання,

·                   нагорода,

·                   методики колективної і групової діяльності.

 

Завдання  виховання: 

·        Формування  громадянських  і  соціальних  рис  громадянина  України:

v Виховання  свідомого громадянина

v Виховання патріотизму

v Національна  самосвідомість

v Розвиток  духовної  сфери  особистості

v Готовність  відповідати  за  свої  вчинки

v Загальна  культура

v Загальнолюдські  норми

·        Розвиток  творчих  здібностей  дитини,  її  талантів,  обдарувань  (варіативна  частина,  позакласна  робота). 

·        Створення  умов  для  саморегуляції  дитини  та  постійної   потреби  в  самовдосконаленні.

Зміст  виховної  роботи:

·        Виховання  учнів  на  засадах  гуманістичної  загальнолюдської  моралі.

·        Формування  національної  самосвідомості.

·        Опора  на принцип  гуманізму  в  спілкуванні  дитина-дитина,  дитина-вчитель,  дитина-батьки.

·        Застосування  діагностики  ефективності  виховного  процесу.

·        Орієнтація  на  індивідуальні  програми  розвитку  особистості  учня.

·        Захист  прав  і  свобод  дитини.

·        Включення  в  соціально-культурну  творчість.

·        Розвиток  високого  рівня  мовної  культури.

 

Модель  випускника:    За структурою виховну роботу в школі можна поділити на чотири ланки: виховна робота адміністрації, робота соціально-педагогічної служби, робота класних керівників, робота вчителів-предметників школи.

  Перша ланка - діяльність адміністрації. Це створення та підтримка життєдіяльності системи виховання, цілісності виховного процесу в школі, контроль ланок виховного процесу і проведення методичної роботи з педагогічними працівниками, взаємодія школи, сім'ї, суспільства.

  Друга ланка - діяльність соціально-педагогічної служби школи. Головною метою є вивчення та корекція розвитку особистості учня в усіх сферах його діяльності. Проводить свою роботу згідно з положенням. Ще однією стороною роботи соціальної служби є робота з класними керівниками, допомога в проведенні виховних заходів певного напрямку.

   Третя ланка - робота класних керівників, головне завдання яких полягає у створенні умов для розвитку особистості учня.

Четверта ланка - робота вчителів-предметників -  робота по вихованню на уроці;   заняття в пізнавальних та розвиваючих гуртках;    виховна робота під час предметних тижнів.

Для досягнення результату  будуємо виховну роботу за такими напрямками:


 

 Напрям «ціннісне   ставлення  до  себе» 

        Соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов’язків в значній мірі залежить від правильно організованого виховного процесу в школі.

      Критерієм впливу закладу на соціальну поведінку учнів є свідоме виконання учнями основних нормативних документів закладу: Статуту, правил внутрішнього розпорядку, в яких визначені основні права та обов’язки учнів, вивчення норм поведінки в колективі, суспільстві.  На основі цих документів розроблені «Правила для учнів».

      Робота по ознайомленню учнів з «Правилами для учнів» та контроль за виконанням ними «Правил» здійснюється педагогічним колективом та шкільним парламентом серед всього контингенту  учнів з 1 по 11 класи. Вона включає в себе постійну роботу на шкільних лінійках, годинах спілкування, під час проведення тижнів і декад правових знань; тренінгів «Мої права та обов’язки», «Шкідливі звички й правопорушення»; зустрічей з працівниками правоохоронних органів тощо.

  Відвідування учнями навчальних занять систематично контролюється соціальним педагогом, практичним психологом, шкільним парламентом та класними керівниками, розглядається на засіданнях Ради профілактики правопорушень.

   Як результат, 100% учнів охоплено навчанням. За останні роки не було випадків невідвідування учнями занять, що призвело б до припинення навчання їх  у  школі.

    З  метою попередження серед учнів таких негативних явищ, як: паління та вживання  напоїв, що містять алкоголь,  нагальною проблемою стало превентивне виховання школярів, яке є одним з пріоритетних напрямків у виховній роботі  школи. Над цими питаннями працюють: шкільний парламент, практичний психолог, вчителі «Основ здоров’я» та БЖД.

  Також у даному напрямі проходять заходи: бесіда «Не зраджуй у дружбі, материнстві, батьківстві»,  година спілкування «Моральна чистота стосунків між статями», бесіда «Заповіді людяності» та інші.

 

Напрям «ціннісне ставлення  до  сім’ї, родини, людей»

  Виховання  здійснюється комплексно через навчальний процес, позакласну роботу, а також роботу органів учнівського самоврядування і носить послідовний характер, тобто починається з початкової школи, продовжується в середній, і вже в старшій школі ми намагаємося досягти усвідомлення кожним учнем своєї громадянськості, приналежності до суспільного життя в Україні, сімейних цінностей.

  Традиційно громадянське, національне виховання здійснюється на уроках історії, правознавства, української мови та літератури, географії.

  Важливе місце займає позакласна робота. Громадянські якості формуються в процесі безпосередньої участі дітей у виховних заходах, які носять різноманітний характер: це бесіди, диспути, зустрічі, години спілкування, участь у пошуково-дослідницькій роботі, екскурсії та інше.

 Виходячи  із вищесказаного, можна стверджувати, що школа є одним із центрів громадянського виховання учнів, успішно працює над виконанням найважливішого завдання сучасної школи - виховання свідомого й активного громадянина України.

  У  даному напрямі проходять заходи: практичне заняття «Допомога при пораненнях», година спілкування «Вчинок, відповідальність, наслідки», година спілкування «Милосердя та любов до ближнього», рольова гра «Культура поведінки. Знайомство, гостювання» та інші.

 

Напрям «ціннісне ставлення   до  суспільства і держави»

  Формування правової культури передбачає прищеплення учням поваги до прав і свобод людини і забезпечення знання і виконання ними Законів України. Традиційно у школі у грудні проходить тиждень правових знань і правової пропаганди. Протягом тижня  проводяться  години спілкування, бесіди, усні журнали, ділові ігри  з морально-правової тематики. Для учнів 9-11 класів вчителем правознавства проводиться правовий брейн-ринг. Школярі розв'язують задачі на правову тематику, відгадують кросворди, беруть участь у дидактичних іграх. Серед дітей 5-7 класів проводиться конкурс малюнків „Права дитини в малюнках".

  Патріотизм учнів в минулому навчальному році формувався шляхом зустрічей з учасниками, допомозі членам сімей учасників антитерористичної організації, участю у волонтерському русі по збиранню харчів, теплих речей та коштів для воїнів.

 

Напрям «ціннісне ставлення  до  природи»

  Екологічне виховання покликане забезпечити молоде покоління науковими знаннями про взаємозв'язок природи і суспільства. А тому стали традиційними: виставка малюнків «Збережи природу», «Екологічний стан нашого міста»; години спілкування «Вплив екології на організм людини»; виставка літератури «Земля - наш спільний дім»; трудовий десант по прибиранню скверу та території школи. Але більш дієвою є організація практичної роботи екологічної спрямованості: догляд за зеленими насадженнями школи, озеленення класних кімнатта інше.

 

Напрям «ціннісне ставлення  до  праці» 

  Важливою ділянкою роботи ми вважаємо економічне і трудове виховання, спрямоване на формування творчої працелюбної особистості. А тому обов'язково плануємо рейди з волонтерської допомоги ветеранам; трудові десанти на пришкільній території та території скверу, години спілкування «Професії моїх батьків», «Я обираю», проведення тестування для виявлення професійних нахилів, зустрічі із представниками служби зайнятості тощо.

Професійна підготовка учів починається у шкільні роки. Завдання школи – підготувати учнів до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота у школі здійснюється під час навчально-виховного процесу і в позаурочний час. Учні розширюють знання про професії на уроках та на позакласних виховних заходах. Профорієнтаційні екскурсії здійснюються до  професійно-технічних училищ м. Знам’янка. 

У школі праціює профорієнтаційний термінал, з допомогою якого учні дізнаються про певні професії, та про їхню актуальність.

Діє профорієнтаційний куточок, який містить цікаві інформаційні матеріали.

 

 

Напрям « ціннісне ставлення  до  культури і мистецтва»

  Виховання  передбачає формування основ естетичної культури, норм і принципів етикету, естетичних смаків, переконань та ідеалів. Цьому сприяють традиційні свята школи: святкування дня працівників освіти, новорічні ранки та вечори, День святого Валентина, 8 Березня, предметні тижні і місячники; вечори для старшокласників; виставки осінніх композицій та городніх культур «Осінні фантазії»  тощо. Традиційними стали виступи агітбригади ДЮП, літературні  читання.

  Яскравим прикладом патріотизму та артистизму учнів став благодійний концерт «Слава Україні! Героям слава!». Учні від самих маленьких до найстарших старанно готувались та урочисто вітали гостей.

 

Напрям «ціннісне ставлення  до  здоров’я» 

  Найважливішим  напрямком виховної роботи на сьогодні є формування здорового способу життя, фізичних здібностей особистості, збереження життя та здоров’я учнів. Користуються популярністю у школі інформаційно-пізнавальні години спілкування «СНІД. Як уберегти себе від зараження вірусом», бесіда  «Поведінка  з  незнайомими  людьми.  Небезпека  нападу  та  вбивства сексуальні насильства», диспути «Активна профілактика вживання алкоголю і тютюну - свідоме ставлення до власного здоров'я». Існує така форма роботи як опитування учнів школи на тему «Що я знаю про  ВІЛ/СНІД», тестування «Моє ставлення до тютюну». Традиційною є лінійка для школярів 5-11 класів до Дня боротьби з ВІЛ/СНІДом. Класні керівники щотижня проводять бесіди з безпеки життєдіяльності учнів у різноманітних випадках. Сприяють оздоровленню учнів спортивні змагання, робота спортивних секцій, проведення уроків фізкультури та днів здоров’я.

  Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи.

 На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожний кабінет, спортивна зала має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у школі оформлено стенди з безпеки життєдіяльності, протипожежної безпеки, електробезпеки, правил дорожнього руху.

Додаткові бесіди з питань електробезпеки ,  дотримання вимог пожежної та технічної безпеки, цивільного захисту,  правил поведінки на водоймищах,  порядку дій населення  при виявленні вибухонебезпечних предметів, пожежі, надання допомоги потопаючому, поводження з незнайомими людьми та невідомими предметами, безпека під час грози та інші були проведені перед початком літніх канікул.

Проведено планові інструктажі з учнями та відкриті виховні заходи з попередження дитячого травматизму:

-  «Вогонь не іграшка»;

-  «У країні дорожніх знаків»;

-  «Правила безпечного руху»

-  «Техногенні та природні надзвичайні ситуації»;

-  «Перша долікарська допомога при травмах, переломах, опіках, обмороженні»;

-  «Правила поводження на залізниці»;

-  «Порядок дій під час пожежі».

 Адміністрацією  школи створюються відповідні умови для безпечної організації навчально – виховного процесу. Питання  щодо учнівського травматизму та безпеки життєдіяльності розглядаються на нарадах при директорі, МО класних керівників.

Одним із основних напрямків в роботі школи є формування навичок безпечної поведінки учнів. З цією метою в навчальному закладі організовано чергування вчителів у їдальні, вчителів початкових класів  та чергового класу по школі, проводяться  години спілкування в класах.  


Особливе місце у виховній роботі школи посідають традиційні справи:

Вересень:

 - тиждень безпеки руху дітей;

-   відзначення Дня фізичної культури і Дня туризму;

-   виставка-конкурс осінніх композицій;

-  відзначення Міжнародного дня грамотності;

-  тиждень безпечного користування газовими приладами.

Жовтень:

- свято до Дня працівника освіти;

- Акція «Три овочі» ;

- Інформування «День українського  козацтва. День захисника України» ;

- Гра «Козачата» ;

- Виступ  агітбригади «Організм та наркотики» ;

-  акція «Милосердя».

Листопад:

- конкурс знавців рідної мови;

- Тиждень громадянського виховання;

- Тиждень  знань  безпеки  життєдіяльності;

- Інформування «День боротьби проти насильства над жінками» ;

- Акція «16 днів проти насильства» ;

-  заходи до Дня пам'яті жертв голодомору 32 - 33 р.

 

Грудень:

- спортивні змагання до Дня збройних сил України;

- Тиждень правових знань;

- Лінійка «Що таке СНІД» ;

- новорічні ранки та вечори відпочинку.

 

Січень:

- Тиждень морально-етичного виховання;

-  Інформування «День соборності України» .

 

Лютий:

- відзначення Дня Святого Валентина;

- Тиждень сприяння  здоровому  способу  життя  та  безпеки  життєдіяльності;

-  спортивні змагання до Дня захисника Вітчизни;

-  Година спілкування «Права дитини-мої права» ;

-  День пам’яті воїнів-інтернаціоналістів.

  

Березень:

- Тиждень Шевченківських свят;

- Тиждень книги , музики , театру;

-  день шкільного самоврядування;

-  поздоровлення жінок та дівчат з 8 Березня.

 

Квітень:

-  робота волонтерських загонів по допомозі ветеранам Великої Вітчизняної війни та ветеранам-освітянам;

-  трудові десанти по благоустрою шкільної території, території скверу;

-  тиждень екології;

Тиждень знань безпеки життєдіяльності;

-  конкурс малюнків, плакатів на екологічну тематику;

-  загально шкільна лінійка „Земля - наш спільний дім";

-  проведення заходів до річниці Чорнобильської трагедії.

 

Травень:

- Декада героїко-патріотичного виховання;

- уроки памяті;

- покладання квітів на меморіальному кладовищі;

- Тиждень попередження дитячого травматизму;

-  свято „Прощавай Букварику";

- Свято Останнього дзвоника;

- Випускний вечір.

  

    В школі належним чином організовано й позакласну роботу вихованців. З метою розвитку здібностей учнів у деяких сферах працюють наступні гуртки:

 

Напрям

Назва  гуртка

Військово-патріотичний

 

«Влучний стрілець»

«Сокіл»

«Юний стрілець»

Психологічний

«Сімейні цінності»

Учні також задіяні у гуртках ДЮСШ, ЦДЮТ, які мають можливість проводити заняття на базі школи. 

  

Стан учнівського самоврядування

    Формування ініціативної, здатної приймати свідомі рішення особистості неможливе без широкого  залучення учнів до управління шкільними справами через участь  в органах учнівського самоврядування.

    Учнівське самоврядування забезпечує комплексний виховний вплив на учнів шляхом їхнього залучення до усвідомленої й систематичної участі у вирішенні важливих питань життя класу та закладу, а загалом, що є на сьогодні важливим моментом, готує учнів до майбутнього самостійного життя, до становлення їх як гідних громадян держави .

   Учнівське самоврядування організовано на загальношкільному та класному рівнях.

   Загальношкільним органом учнівського самоврядування в школі є шкільний парламент, який обирається щорічно під час загальношкільних учнівських виборів на початку кожного навчального року.

   В шкільному парламенті створені центри:

Центр освіти та екології 

·        організовує консультативну допомогу учням, що не встигають в навчанні;

·        допомагає молодшим школярам;

·        надає допомогу вчителям в організації позакласної роботи;

·        контролює відвідування  учнями навчальних занять;

·        приймає участь у виготовленні наочних посібників, дидактичного матеріалу; 

·        проводить роботу щодо збереження та дбайливого ставлення до навколишнього середовища;

·        сприяє організації та проведення суботників;

·        проводить бесіди в класах про режим дня, виконання домашнього завдання, заохочує до читання.

Робота, яку проводить навчальна комісія , є одним з  найважливіших напрямків роботи шкільного парламенту, тому в цій комісії працюють найбільш авторитетні і відповідальні учні школи.

 

Центр захисту прав дитини

·   захищає права та інтереси членів учнівського колективу школи;

·   допомагає педагогічному колективу виховувати у учнів усвідомлену дисципліну, дотримання правил для учнів;

·   пропагує здоровий спосіб життя; 

·   організовує та контролює чергування по школі;

·   сприяє забезпеченню підтримки учнів соціально вразливих категорій, харчування в шкільній їдальні.

 

Центр культурно-масової роботи

·   займається організацією змістовного відпочинку учнів;

·   організовує культурно-масову роботу в класах;

·   допомагає у підготуванні позакласних заходів;

·   підтримує зв’язки з громадськими закладами;

·   бере участь у проведенні творчих виставок учнів; 

·   допомагає роботі ДЮР;

·   організовує спортивно – масову роботу та відпочинок учнів на шкільному, міському та обласному рівнях.

За ініціативою цієї комісії активно діє волонтерський рух по допомозі ветеранам Великої Вітчизняної війни, ветеранам Великої Вітчизняної війни, самотнім людям похилого віку. Ними ініційовано  проведення акцій «Милосердя» та «Три овочі».

 

Центр  інформації

·   відповідає за інформаційне забезпечення життя на шкільному та міському рівнях,

·   організує випуск шкільної газети «Шкільний експрес»,

·   проводить виставки та конкурси малюнків, стіннівок; організує представлення усних журналів, зустрічей, репортажів;

·   фото та відео супровід заходів.

    Основним принципом учнівського самоврядування закладу є:  «Наші бажання в наших руках»

 

Участь учнів у виховних заходах.

   В різноманітних  виховних заходах, які проводяться школою, задіяно майже кожного учня 1-11 класів.

   Виховна робота планується на навчальний рік, виходячи з аналізу стану виховної роботи за минулий навчальний рік. Виховні заходи проводяться згідно з  річним планом роботи та позапланово, якщо в цьому виникає нагальна потреба.

    Згідно з  річним планом роботи щотижнево проходять лінійки, присвячені тематичним тижням, декадам, місячникам чи пам’ятним датам.

  Традиційними стали для вихованців школи наступні загальношкільні заходи:

 • ·        місячник «Сім’я і діти»;
 • ·        акція «Урок»;
 • ·        декада «Увага! Діти – на дорозі!»;
 • ·        свято урожаю;
 • ·        фестиваль «Нащадки козацької слави»;
 • ·        правовий брейн-ринг ;
 • ·        прибирання шкільної території «Не сміти!»;
 • ·        тематичні вечори відпочинку;
 • ·        конкурс  «Яким  я  бачу  рідне  місто»;
 • ·        виставки робіт з природного матеріалу;
 • ·        конкурси «Своїми руками»;
 • ·        тижні патріотичного виховання;
 • ·        тижні знань безпеки життєдіяльності;
 • ·        тиждень громадянського виховання;
 • ·        тижні екології;
 • ·        предметні тижні;
 • ·        участь у  фестивалях Дружин Юних Рятувальників;
 • ·        участь у  фестивалях екологічних агітбригад;

 

     Учнівський колектив під керівництвом педагогів активно бере участь у проведенні обласних та міських виховних заходів.

Учні школи беруть найактивнішу участь у всіх виховних заходах, що проводяться міським Будинком дитячої та юнацької творчості, молодіжними та іншими організаціями і установами, які опікуються питаннями виховання молоді.

Патріотичне виховання учнівської молоді.

Учнівським та педагогічним колективами були проведені акції «Привітання з Днем захисника України», жовтень; «Допоможи солдату», листопад; «Вітаємо воїнів АТО з Новим роком», грудень; «Валентинки для воїнів АТО», лютий; «Великодній кошик для солдата», квітень. Учасники акцій підготували для бійців підтримуючі та вітальні листівки, малюнки, продуктові набору, елементи військового екіпірування, одяг.

Шкільні колективи взяли участь у траурних процесіях та мітингах по загиблим воїнам АТО - випускникам школи  Капелюсі Сергію Вікторовичу, Єфремову Дмитру Сергійовичу. Також учні та педагоги приєдналися до збору коштів на поховання загиблих.

В 2015-2016 навчальному році класними керівниками проведено ряд заходів з виховання у учнів національно-патріотичних почуттів: урок «Україна – єдина країна», години спілкування «Моя  Батьківщина – Україна», «Революція гідності: причини та наслідки», «Небесна Сотня, хто вони?», «30 років Чорнобилю», «Герої Другої світової війни та сьогодення».

 Патріотичне виховання учнів  школи відбувається також під час уроків «Захист Вітчизни» та занять гуртків «Сокіл», «Влучний стрілець» та «Юний стрілець». Юнаки та дівчата набувають теоретичні знання, навички поводження зі зброєю, основи тактики бою та вміння надати першу медичну допомогу.

Молодь опікується ветеранами Другої світової війни, діти спілкуються та допомагають ветеранам у побуті.  

 

Організація  відпочинку та оздоровлення учнів, педагогічних працівників.

Для оздоровлення учнів і організації  їхнього відпочинку  в канікулярний  період  в школі  плануються  та проводяться  заходи  разом із установами і організаціями  міського рівня,  профспілковими,  молодіжними, військово – патріотичними  та іншими  громадськими  організаціями.

На виконання Закону України «Про освіту», Національної програми «Діти України» здійснюється робота щодо збереження та зміцнення здоров’я дітей. В школі є медичний кабінет. Всі щеплення проводяться за планом і своєчасно. Всі учні школи проходять медичне обстеження один раз на рік.

Охоплені  харчуванням 97% учнів школи. Діти-сироти,  учні, що знаходяться під опікою, діти з малозабезпечених сімей  та учні 1-4 класів харчуються безкоштовно.

         Щорічно учні школи відпочивають влітку у пришкільному таборі відпочинку «Веселка» за бюджетні кошти та  кошти батьків. Всього в таборі у 2015 році оздоровилось 59 учнів, у 2016 році – 93 учні.

 

      

Стан фізичного виховання (фізично-оздоровчі заходи, спортивно-масова робота)

План   фізично – оздоровчих заходів і спортивно – масової роботи є складовою частиною  річного плану роботи школи. Цим планом  передбачено спортивно – масові і фізкультурно – оздоровчі заходи на  рівнях  класу, І-ІІІ ступенів школи, загальношкільному  рівні  та участь в міських  змаганнях та  спортивно – оздоровчих  заходах.  На класному рівні  проводяться  масові спортивно – оздоровчі  заходи:

- дні  Здоров’я;

- екскурсії;

- рухливі ігри;

- конкурси з  елементами  спортивних  ігор

 

На рівнях різних    ступенів школи  проходять  змагання  з масових видів спорту:

- футболу;

- баскетболу;

          - тенісу;

- волейболу.

 

На загальношкільному рівні  проходять  чемпіонати :

               - з легкої атлетики;

               - футболу;

               - баскетболу.

Учні школи беруть   участь  у всіх  спортивних змаганнях та змаганнях військово-патріотичного напрямку, що проводяться  на рівні  міського відділу  освіти, міських спортивних  організацій: ДЮСШ, відділу у справах сім’ї, молоді  і спорту  виконавчого комітету міської ради.

 

Стан дитячого травматизму.

Планомірно та систематично здійснюється  робота з профілактики дитячого травматизму, питання збереження життя та здоров’я учнів розглядається  на засіданнях методичних об’єднаннях класних керівників та вчителів-предметників,   батьківського просвітницького центру, психолого-педагогічних семінарах, правових лекторіях, лекціях медпрацівників, шляхом роботи  учнівського самоврядування, шкільних гуртків.

Щорічно   проводяться тижні знань правил безпеки життєдіяльності:

1. Тиждень знань Правил Дорожнього руху (вересень).

2. Тиждень безпечного користування газом (вересень).

3. Тиждень попередження дитячого травматизму на осінніх канікулах (жовтень).

4. Тиждень знань пожежної безпеки  (листопад).

5. Тиждень попередження дитячого травматизму на зимових канікулах  (грудень)

6. Тиждень сприяння здоровому способу життя та безпеки життєдіяльності (лютий).

7. Тиждень попередження дитячого травматизму на весняних канікулах  (березень).

8. Тиждень безпеки життєдіяльності «Цивільна оборона»  (квітень).

9. Тиждень попередження дитячого травматизму  на літніх канікулах (травень).

 

 За 2015-2016 н.р.  в школі не зафіксовано випадків  травмування учнів під час навчально-виховного процесу. Разом з тим  залишається побутовий травматизм учнів, який, завдяки проведеній роботі, значно знизився за даний період.

Класні керівники та вчителі-предметники ознайомлені з правилами безпечної організації екскурсій, виїздів учнів за межі міста на олімпіади та змагання, участі учнів у позашкільних заходах.

У школі здійснюється  адміністративний контроль за проведенням бесід щодо попередження дитячого травматизму і записом на сторінках класних журналів, чергуванням по школі, проведенням інструктажів учнів з безпеки життєдіяльності, наявністю та веденням журналів реєстрації інструктажів з учнями. В кабінетах хімії, фізики, біології, інформатики  наявні  правила з безпеки життєдіяльності. Забезпечене неухильне виконання законодавчої та нормативної документації з техніки безпеки та охорони праці на  уроках фізичної культури, під час проведення спортивно - масових заходів, уроків в кабінетах хімії, фізики, інформатики,  спортивному залі.

В школі розміщені стенди, куточки зі змінною наочністю щодо профілактики основних видів дитячого травматизму. Систематично проводяться інструктажі учнів з безпеки життєдіяльності під час організації навчальних занять, екскурсій, позашкільних заходів. 

Продовжує діяти чергування вчителів  під час проведення виховних заходів.

         Розроблено комплект бесід, які використовуються класними керівниками під час проведення  годин спілкування. Бесіди призначені виховуванню безпечної поведінки та виробленню навичок учнів правилам дорожнього руху, безпечного користування газовими приладами, поведінки  при користуванні джерелами електроструму, запобіганню травматизму від вибухонебезпечних  предметів, вогнепальної зброї, попередження випадків утоплення та профілактики різних видів отруєнь. Тематика цих бесід фіксується на сторінках класних журналів.

        В школі оформлено стенди рятувальника, випускається періодичні стінні газети, в яких висвітлюються шляхи попередження дитячого травматизму та більшість небезпечних ситуацій. Особлива увага приділяється просвітницькій роботі з батьківською громадськістю. В школі працює батьківський просвітницький центр, на засіданнях якого розглядаються питання запобігання травматизму дітей у побуті  та під час навчально-виховного процесу.

Організована робота психологічної служби щодо формування адекватної самооцінки та мотивації учнів як засобу профілактики і запобігання випадків виникнення депресії, що може стати причиною   суїциду.

         Перед канікулами та святковими днями  в школі  посилена профілактична робота по попередженню дитячого травматизму. Комплексні профілактичні заходи здійснено під час  Тижнів знань безпеки життєдіяльності протягом року.

         Під час Тижнів  знань безпеки життєдіяльності в школі учні пишуть тематичні диктанти, проводяться комплексні бесіди, відкриті уроки, позакласні виховні заходи (конкурси, вікторини, ділові ігри) на знання правил безпечної поведінки, роз’яснювальна робота з батьками.     

   В зимовий період активована робота з вироблення правильної поведінки дітей на водних об’єктах (бесіди, стінна газета, інструктажі, перегляд відео та ін.. ).

З метою організацій цілеспрямованої профілактичної роботи під час літніх  канікул та оздоровчої кампанії  в травні здійснюється інформаційна робота  шляхом звернення до батьків.

 

Забезпечення соціальної підтримки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей та інших учнів із соціально вразливих категорій.

Забезпечення  прав дитини – основний напрям сьогодення. Висунення її на передній план зумовлене кількома причинами. Одна із них – це  важке становище значної частини дітей в Україні, адже статистичні дані свідчать про те, що дитинство в Україні перебуває у кризовому стані. Тому соціальний статус дитини, спосіб її життєдіяльності, стосунки з дорослими усвідомлюються як проблеми, що потребують постійної уваги.

         Діти рано дорослішають, але забезпечити собі належні умови життя і розвитку та захистити себе від усіляких негараздів самі вони не в змозі. Це обов’язок дорослих людей. Для цього необхідно виявити і усвідомити проблеми дітей, та перешкоди, що стоять на шляху їх добробуту, а також ресурси, які можна мобілізувати для їх подолання.

         Саме тому головною метою є надання допомоги та підтримки всім дітям, які цього потребують.

Соціальна підтримка дітей із соціально вразливих категорій, а також соціальна підтримка обдарованих дітей в школі проводиться згідно з Законом України «Про освіту», постановами Кабінету Міністрів.

      Велика увага в школі приділяється питанню захисту прав та законних інтересів дітей уразливих категорій. З метою додержання законодавства, спрямованого на соціальну роботу з дітьми уразливої категорії, своєчасного виявлення дітей, які перебувають у складних умовах проживання, соціальним педагогом  створено банк  даних  дітей з багатодітних  сімей, складені соціальні паспорти  дітей  інвалідів.

     В рамках співпраці з КМСД та ССД відбуваються консультативні зустрічі з працівниками цих служб, надається інформація стосовно учнів школи за запит КМСД, ССД з метою організації роботи з функціонально неспроможними сім’ями. Постійно ведеться робота по виявленню сімей, діти яких знаходяться у важких соціальних умовах проживання. Складені  списки дітей, які виховуються у сім’ях, що потребують соціального захисту, сім’ях учасників АТО.

      У школі систематично ведеться робота з дітьми, які стоять на шкільному обліку. З ними проводилась відповідна робота: профілактичні бесіди, відвідування вдома, розмова з вчителями з приводу поведінки на уроках.     Проводяться регулярні рейди - перевірки стану відвідування уроків. Після цього з боку адміністрації, соціального педагога проводилася робота з батьками, учнями та класними керівниками щодо запобігання пропусків занять без поважних причин, більш відповідального ставлення до навчального процесу з боку учнів та батьків щодо запобігання дитячої бездоглядності. Батьки письмово попереджалися  щодо пропусків уроків їх дитиною без поважних причин, про незадовільну поведінку, порушення внутрішнього розпорядку.

 

 

Співпраця з батьками

  Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки  є учасниками позакласних заходів,свят, заходів пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною, складають акти обстеження житлово-побутових умов проживання певних категорій учнів.

Протягом навчального року організовується робота батьківського просвітницького центру із питань правової освіти населення, виконання батьківських обов’язків, відповідальності за життя та збереження здоров’я дітей, профілактики жорстокого поводження з дітьми та насильства в сім'ї, протидії шкідливим звичкам,, профорієнтації, протидії торгівлі людьми, профілактичні індивідуальні бесіди з батьками учнів.        

 

Використання ІКТ-технологій у навчальному та виховному процесі.

Всі вчителі-предметники  та класні керівники використовують  у своїй роботі ІКТ-технології.

Комп’ютерна та проектувальна техніка використовується для демонстрації та пояснення нового матеріалу, при перегляді навчальних фільмів, формування уявлень про природні явища та здійснення дослідів. Для якісного проведення уроків та виховних заходів учителі та учні готують комп’ютерні презентації, використовують комп’ютерну техніку для проведення тестів. Учні молодших класів на уроках інформатики набувають початкові навички користування комп’ютерами та їхнього використання  у навчанні.

Під час проведення уроків та виховних заходів використовується демонстрація елементів навчально-пізнавального відео, наочностей, що полегшує пояснення навчального чи виховного матеріалу.  ІКТ – технології використовуються при здійсненні проектної діяльності під час навчально-виховного процесу, проекти по біології «Моя майбутня дитина», «Екологічний стан нашого міста», «Чорнобильська зона. 30 років після аварії», проекти виховного та здоров’язберігаючого характеру «Пожежна безпека», «Охорона праці очима дітей», «Війна в Афганістані», «Дивись на нас, як на рівних», «Україна єдина країна».  

Проведено бесіду для батьків та учнів «Безпека дитини у всесвітній мережі Інтернет», доповідь  «Використання ІКТ в навчально-виховному процесі», організовані та проведені заходи для розвитку інформаційної культури і комп’ютерної грамотності вчителів.

Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою. Більшість педагогів володіють комп’ютером і продовжують вдосконалювати свої уміння і навички.

Постійно працює сайт школи, на якому висвітлюються всі аспекти роботи навчального закладу, новини шкільного життя, інформація для батьків та учнів.

Учителі школи йдуть в ногу з життям. Широко впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів школи. Використовуються у навчально-виховному процесі технології колективної та групової діяльності, проектні технології.