ГЛАВНАЯ

Сайн байна! Это сайт учителя бурятского языка 
 Бадмаевой Баирмы Жигмитдоржиевны.

Байгалай уhандал арюун тунгалаг,

Басаганай миhэрэлдэл урин налгай

буряад хэлэмнай.

Эртын манандал үнжэгэн сагаан лэ,

Эхын альгандал энэрхы дулаан лэ
буряад хэлэмнай!