G การศึกษา

จังหวัดนครราชสีมามีสถาบันการศึกษาหลายแห่ง แบ่งตามเขตการศึกษา ทั้งหมด 7 เขต

 การแบ่งเขตพื้นที่การศึกษา

  • เขต 1 - อำเภอเมืองนครราชสีมาและอำเภอโนนสูง
  • เขต 2 - อำเภอจักราช อำเภอหนองบุญมาก อำเภอห้วยแถลง อำเภอเฉลิมพระเกียรติและอำเภอโชคชัย
  • เขต 3 - อำเภอครบุรี อำเภอเสิงสาง อำเภอวังน้ำเขียวและอำเภอปักธงชัย
  • เขต 4 - อำเภอสีคิ้ว อำเภอสูงเนินและอำเภอปากช่อง
  • เขต 5 - อำเภอเทพารักษ์ อำเภอพระทองคำ อำเภอขามสะแกแสง อำเภอขามทะเลสอ อำเภอโนนไทยและอำเภอด่านขุนทด
  • เขต 6 - อำเภอสีดา อำเภอบัวลาย อำเภอบ้านเหลื่อม อำเภอแก้งสนามนาง อำเภอคงและอำเภอบัวใหญ่
  • เขต 7 - อำเภอประทาย อำเภอเมืองยาง อำเภอชุมพวง อำเภอลำทะเมนชัย อำเภอพิมายและอำเภอโนนแดง

 โรงเรียน

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา

 โรงเรียนมัธยม สพฐ.

 โรงเรียนประถม สพฐ.

Wiki letter w.svg ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียไทยได้โดยการเพิ่มเติมข้อมูลในส่วนนี้

 โรงเรียนสาธิต

 โรงเรียนเอกชน

 โรงเรียนนานาชาติ

 โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา


 สถาบันอุดมศึกษา

 สถาบันการอาชีวศึกษา

เป็นสถาบันที่จะเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ที่ประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติร่างกฏกระทรวงให้จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 19 สถาบัน เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 สำหรับกลุ่มจังหวัด ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์ จะจัดตั้งสถาบันภายใต้ชื่อ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 มีวิทยาลัยในสังกัด 31 แห่ง เป็นสถาบันที่เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติ สำหรับระดับปริญญาตรี คาดว่าจะเปิดการเรียนการสอนได้ในปี 2553 โดยจะรับจากนักศึกษาที่จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเข้าศึกษาต่อเท่านั้น โดยจะเปิดในวิทยาลัยที่มีความพร้อมก่อน วิทยาลัยในสังกัดในจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วย

 วิทยาลัยเฉพาะทาง

 สถาบันวิจัย

Comments