ปฏิญญาและวิสัยทัศน์

1.07 ปฏิญญาและวิสัยทัศน์


        ปฏิญญาอาเซียน : ASEAN Declaration หรือ ปฏิญญากรุงเทพฯ : Bangkok Declaration
 เป็นเอกสารในการก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งได้รับการลงนาม ณ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510โดยในขณะนั้นมีสมาชิกผู้ก่อตั้งจำนวน 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซียและฟิลิปปินส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสกัดการแพร่ขยายของลัทธิคอมมิวนิสต์ในเวียดนาม โดยกำหนดหลักการเบื้องต้นของอาเซียน อย่างเช่น การร่วมมือกัน มิตรภาพและการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวต่อสถานการณ์ภายในประเทศสมาชิกทั้งหมด วันดังกล่าวมีการจัดการเฉลิมฉลองเป็น วันอาเซียน


        วิสัยทัศน์อาเซียน 2020 (The ASEAN Vision 2020)

        1. วงสมานฉันท์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (A concert of Southeast Asian Nations) 

        2. การมุ่งปฏิสัมพันธ์กับประเทศภายนอก (An Outward-Looking ASEAN) 

        3. การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มั่นคง และรุ่งเรือง เป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาอย่างมีพลวัต (A Partnership in Dynamic Development) 

        4. การเป็นชุมชนแห่งสังคมที่เอื้ออาทร ( A Community of Caring Societies)

Comments